Skočiť na hlavný obsah

Štátna skúška z metodiky sociálnej a výchovnej činnosti v školských výchovno­‑vzdelávacích zariadeniach, sociálnych zariadeniach a v mimovládnych organizáciách

Študent pracuje s dvomi časťami zadania:

 1. Opis konkrétnej modelovej situácie, obsahujúcej deskripciu sociálneho kontextu a edukačného problému. Študent musí navrhované riešenia tvoriť ako odpovede na konkrétne zadané úlohy a prispôsobiť ich formulovaným podmienkam (pozri príklady modelových situácií v prílohe 1).
 2. Formulár na vypracovanie, ktorý poskytuje základnú orientáciu z pedagogického hľadiska (metódy, formy, výchovno­‑vzdelávacie úlohy), do ktorého študent vypracováva prípravu (pozri prílohy 2a a 2b).

Študent po dostatočne časovo dotovanej príprave prezentuje pred komisiou výsledky spracovania zadanej úlohy, pričom k dispozícii dostáva 10 minút. Ak je to potrebné, na vyzvanie doplní chýbajúce nedopracované súčasti metodického riešenia edukačnej situácie.

V prezentácii a v odbornej rozprave študent preukáže schopnosť adekvátne reagovať na daný kontext z pohľadu disciplín a hraničných disciplín svojej odbornosti – sociálnej pedagogiky, pedagogiky voľného času, vývinovej a sociálnej psychológie, inkluzívnej pedagogiky, sociológie, kultúrnej antropológie, religionistiky a etiky. Zohľadňuje pri tom špecifiká vyplývajúce zo zadania (cieľová skupina, prostredie, požadovaná výchovná forma atď.).

Ak študent neuvedie v písomnej príprave niektoré z uvedených bodov a doplní ich až na vyzvanie, jeho hodnotenie bude znížené.

Kritériá hodnotenia výchovnej činnosti:

 1. Adekvátnosť formulácie cieľov z hľadiska princípov výchovy a vzdelávania (primeranosť, jasnosť, atď.).
 2. Adekvátnosť formulácie cieľov z hľadiska konkrétneho situačného kontextu (veková skupina, dlhodobý/krátkodobý zámer, možnosti intervencie v konkrétnej situácii, využitie kompetencií a pod.).
 3. Schopnosť obhájiť a dostatočne obsažne vysvetliť formuláciu špecifických cieľov v šírke požadovanej odbornosti (sociálna pedagogika, pedagogika voľného času, didaktika, psychológia, sociológia).
 4. Úroveň tvorby a aplikácie konkrétnych navrhovaných činností z hľadiska formulovaných cieľov: adekvátnosť štruktúry aktivity; výber metód; primeranosť, obsažnosť, reálny časový harmonogram a organizačná forma aktivít a pod.
 5. Preukázanie schopnosti prepojiť vzájomné súvislosti jednotlivých disciplín jasným zdôvodnením použitých metód, foriem a konkrétnych úloh a činností pre účastníkov.
 6. Schopnosť flexibilne zvážiť alternatívne varianty riešenia edukačnej situácie a tvorivosť riešenia.
 7. Schopnosť reflektovať legislatívne a kompetenčné možnosti a limity vzhľadom na profesionálny rámec, v ktorého rámci sa aktivita odvíja.

Kritériá hodnotenia sociálno­‑pedagogickej činnosti:

 1. Adekvátnosť formulácie cieľov intervencie z hľadiska kontextu – odborník, klient, prostredie, v ktorom sa poskytuje.
 2. Úroveň obhajoby a dostatočná obsažnosť vysvetlenia formulácie cieľov v šírke požadovanej odbornosti (sociálna pedagogika, sociálna patológia, pedagogika voľného času, didaktika, psychológia, sociológia).
 3. Adekvátne zohľadnenie legislatívnych a kompetenčných možností a limitov vzhľadom na profesionálny rámec sociálneho pedagóga. Kvalita spracovania jednotlivých procesných súčastí intervenčného plánu: rekonštrukcia prípadu/situácie, diagnostikovanie, návrh konkrétnej sociálno­‑pedagogickej intervencie (špecifické kompetencie, spolupráca s ostatnými odborníkmi), prognózovanie stavu.
 4. Adekvátnosť a logická postupnosť pri stanovovaní jednotlivých krokov intervenčného plánu. Preukázanie schopnosti prepojiť vzájomné súvislosti jednotlivých disciplín s jasným zdôvodnením použitých foriem, metód, techník a prostriedkov v pláne intervencie.
 5. Nadväzne sa v tomto bode bude posudzovať systémovosť sociálno­‑pedagogickej intervencie v zmysle schopnosti rešpektovať jednotlivé role a kompetencie zúčastnených odborníkov (profesií) vzhľadom na kontext a celok, resp. zohľadnenie súčinnosti jednotlivých zložiek v sociálnom pedagogickom intervenčnom pláne.
 6. Schopnosť navrhnúť kritériá a postup evalvácie navrhovanej sociálno­‑pedagogickej intervencie.

Odporúčaná literatúra

 • Bednářik, A. a kol.: Životné zručnosti a ako ich rozvíjať. Príručka pre pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi. Bratislava : Nadácia pre deti Slovensko.
 • Bizová, N. & Gubricová, J. (2017). Sociálno­‑pedagogická prax I. Vysokoškolské skriptá. 2. prepracované vydanie. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
 • Canfield, J. & Sickone, F. (1998). Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha : Portál.
 • Čapek, R. (2008) Odměny a tresty ve školní praxi. Praha : Grada.
 • Dinkmeyer, D., McKay, G. D. (1996) STEP : Efektivní výchova krok za krokem. Praha : Portál.
 • Dreikurs, R., Grey, L. (1997) Logické dôsledky. Nové Zámky : Psychoprof.
 • Eyrová, L., Eyr, R. (2000). Jak naučit děti hodnotám. Praha : Portál.
 • Gabura, J. (2013) Teória a proces sociálneho poradenstva. Bratislava : Iris.
 • Hermochová, S. (1995). Hry pro život. Praha : Portál.
 • Kolář, M. (1997) Skrytý svět šikanování ve školách. Praha : Portál.
 • Kopřiva a kol. (2007). Respektovat a být respektován. Kroměříž : Kopřiva­‑Spirála.
 • Liberčanová, K. (2011) Koncepcie a realizácia peer aktivít zameraných na prevenciu šikanovania v školskom prostredí z pohľadu sociálneho pedagóga a vychovávateľa.
 • Matějček, Z. (2007). Po dobrém nebo po zlém. Praha : Portál.
 • Melcerová, E., Brhelová, V., Adamíková, J. (2009) Výchovný program v praxi. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko.
 • Neuman, J. (2009). Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál.
 • Legislatívne zdroje: ako v otázke č. 5.
 • Rogge, J. U. (1996). Děti potřebují hranice. Praha : Portál.

Príloha 1 – príklady modelových situácií

Konkrétne situácie, ktoré študent metodicky rieši, sú kategorizované do štyroch oblastí:

A. Príklad situácie z hľadiska kompetencií sociálneho pedagóga v individuálnej forme:

Modelová situácia – sexuálne zneužívanie

Žiačka 8. ročníka pochádza z rozvedenej rodiny, žije s matkou. S otcom sa stretáva veľmi sporadicky. Matka si našla nového priateľa, ktorý sa k nim nasťahoval. Je tu podozrenie, že žiačka môže byť matkiným novým priateľom sexuálne zneužívaná. Matka toto podozrenie odmieta, jej vzťah s dcérou je však vážne narušený. Žiačka na situáciu reaguje deštruktívne, zníženým prospechom v škole, zhoršeným správaním a v minulosti pokusom o útek z domu.

Úloha: Navrhnite účinný spôsob identifikácie, verifikácie a riešenia vzniknutej situácie. Zvoľte postupnosť intervenčných krokov, resp. alternatív konania sociálneho pedagóga a možnosti jeho spolupráce s ostatnými odborníkmi v prípade dôvodného podozrenia, že k sexuálnemu zneužívaniu dochádza.

B. Príklad situácie z hľadiska kompetencií sociálneho pedagóga v skupinovej forme:

Modelová situácia – šikanovanie v škole

V škole A na základe dlhšieho pozorovania rôznych prejavov na strane žiakov učiteľky v decembri zistili, že v 6. B triede prichádza k šikanovaniu. Naznačili to dve žiačky v náhodnom rozhovore s jednou z učiteliek. Jozef, agresor, pravidelne bije fyzicky slabšieho spolužiaka Andreja, ktorý žije v domácnosti len s matkou a starším nevlastným súrodencom. Matka na rodičovské združenia nechodí. Trieda sa dostala do fázy tichého súhlasu so šikanovaním. Nikto zo spolužiakov sa k agresorovi nepridáva, ale nikto mu ani v jeho konaní nezamedzuje.

Úloha: Navrhnite funkčný postup riešenia problému v tomto individuálnom prípade a zároveň súbor aktivít na posilnenie pozitívnej klímy v triede a posilnenie rezistencie triedy voči agresívnym prejavom individuálnych žiakov. Jednu z aktivít rozpíšte podrobne, nezabudnite na reálny kontext opísaný v modelovej situácii.

Alternatívna úloha: Vytvorte dlhodobý plán prevencie šikanovania pre triedy šiestych ročníkov v budúcom školskom roku.

C. Príklad situácie z hľadiska kompetencií vychovávateľa v skupinovej forme:

Modelová situácia – exklúzia žiaka na základe etnického pôvodu

Oddelenie ŠKD navštevujú dvaja žiaci rómskeho etnika. Aktívne sa zapájajú do činnosti, avšak stretávajú sa s neochotou až odporom ostatných žiakov. V dôsledku toho postupne strácajú záujem o dianie v oddelení, komunikujú dominantne medzi sebou. Pochádzajú z usporiadaných rodín, do školy chodia upravení a pripravení. Škola sa nachádza v lukratívnej mestskej časti, navštevujú ju zväčša žiaci z dobre situovaných rodín.

Úloha: Stanovte postup, ako by ste dosiahli optimálne inkluzívne ciele v tejto situácii. Zároveň navrhnite konkrétny plán aktivít, ktoré by posilňovali potenciál triedy na kultúrnu a sociálnu inklúziu. Jednu z aktivít podrobne opíšte.

D. Príklad situácie z hľadiska kompetencií vychovávateľa v pobytovej skupinovej forme:

Modelová situácia – adaptačný kurz

Žiaci šiesteho ročníka základnej školy B sa po odchode najúspešnejších spolužiakov, ktorí prešli na osemročné gymnáziá, zlúčili z pôvodných troch tried do zostávajúcich dvoch. V novej dynamike tried hrozia konflikty, zníženie úrovne spolupráce, ťažkosti s disciplínou počas vyučovania. Učitelia sa sťažujú, že žiaci sú nesústredení, rodičia na rodičovskom združení agresívne odmietajú priamo niektorých nových spolužiakov ich detí. Riaditeľ Vás ako vedúceho občianskeho združenia požiada o organizáciu trojdňového adaptačného pobytu.

Úloha: Zostavte plán trojdňového adaptačného pobytu a podrobne vypracujte metodické postupy dvoch vybraných aktivít s dôrazom na vytvorenie a posilnenie pozitívnych charakteristík skupinovej dynamiky pre jednu školskú triedu. 

Príloha 2a – príklad zadania metodickej štátnej záverečnej skúšky pre oblasť kompetencií vychovávateľa 

Opis modelovej situácie

Oddelenie ŠKD navštevujú dvaja žiaci rómskeho etnika. Aktívne sa zapájajú do činnosti, avšak stretávajú sa s neochotou až odporom ostatných žiakov. V dôsledku toho postupne strácajú záujem o dianie v oddelení, komunikujú dominantne medzi sebou. Pochádzajú z usporiadaných rodín, do školy chodia upravení a pripravení. Škola sa nachádza v lukratívnej mestskej časti, navštevujú ju zväčša žiaci z dobre situovaných rodín.

Úloha

Stanovte postup, ako by ste dosiahli optimálne inkluzívne ciele v tejto situácii. Zároveň navrhnite konkrétny plán aktivít, ktoré by posilňovali potenciál triedy na kultúrnu a sociálnu inklúziu. Jednu z aktivít podrobne opíšte.

Špecifikácia obsahu a foriem činnosti

Forma činnosti

záujmová

Obsahové zameranie (TOVV)

spoločensko­‑vedná

Časový rozsah akcie

8 týždňov, resp. 60 min (pozri úlohu)

Prostredie

Špecifikácia prostredia

Oddelenie v ŠKD, 14 detí z toho 8 dievčat, 2 rómski chlapci, v kontexte štátnej základnej školy.

Účastníci

Forma organizácie

skupinová

Vek

8 – 10 rokov

Výchovný/výchovno­‑vzdelávací cieľ aktivity/projektu

  
  
  
  

Čiastkové/špecifické ciele aktivity/projektu

  
  
  
  

Časový harmonogram aktivity/projektu

  
  
  
  

Opis realizácie aktivity/projektu

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Legislatívne a kompetenčné možnosti a limity

  
  
  
  

SWOT analýza, resp. reflexia aktivity/projektu

  
  
  
  

 

 

Príloha 2b – príklad zadania metodickej štátnej záverečnej skúšky pre oblasť kompetencií sociálneho pedagóga 

Opis modelovej situácie

Sexuálne zneužívanie 
Žiačka 8. ročníka pochádza z rozvedenej rodiny, žije s matkou. S otcom sa stretáva veľmi sporadicky. Matka si našla nového priateľa, ktorý sa k nim nasťahoval. Je tu podozrenie, že žiačka môže byť matkiným novým priateľom sexuálne zneužívaná. Matka toto podozrenie odmieta, jej vzťah s dcérou je však vážne narušený. Žiačka na situáciu reaguje deštruktívne, zníženým prospechom v škole a zhoršeným správaním. V minulosti sa už pokúsila o útek z domu.

Úloha

Navrhnite účinný spôsob identifikácie, verifikácie a riešenia vzniknutej situácie. Zvoľte postupnosť intervenčných krokov, resp. alternatív konania sociálneho pedagóga a možnosti jeho spolupráce s ostatnými odborníkmi v prípade dôvodného podozrenia, že k sexuálnemu zneužívaniu dochádza.

Kontext intervencie

Kontext z hľadiska odborníka

školský sociálny pedagóg

Kontext klienta

13 rokov; mladšia sestra (11 rokov); 
rodičia sa rozviedli vo veku jej 9. rokov; 
v rámci štruktúry triedy ako sociálnej skupiny je akceptovaným členom; 
rodičia nechodia na rodičovské združenia;

Kontext inštitúcie

stredne veľká verejná základná škola v meste

Forma intervencie

individuálna, dlhodobá

Cieľ sociálno­‑pedagogickej intervencie

  
  
  
  

Legislatívne a kompetenčné možnosti a limity

  
  
  
  

Intervenčný plán

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Prognózovanie a evalvácia SPI