• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

PhDr. Peter Szeliga, PhD.

profilová fotografia

  Miestnosť: 619
  Klapka: 555
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Ďalšie informácie: www.​klinickypsycholog.​eu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 1998, Mgr., Katedra psychológie Fakulty humanistiky TU TT, odbor psychológia
2000, PhDr., Katedra psychológie Fakulty humanistiky TU TT, odbor psychológia
2004, PhD., Katedra psychológie Fakulty humanistiky TU TT, odbor psychológia

Ďalšie vzdelávanie

2008, postgraduálne špecializačné štúdium Slovenskej zdravotníckej univerzite Fakulte špecializačných štúdií Katedry klinickej psychológie v Bratislave, odbor klinická psychológia

Oblasti pedagogickej činnosti

 • psychologická propedeutika (Bc.),
 • metodológia (Mgr.),
 • poruchy detského vývinu (Bc., Mgr.).

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti.
  Člen Slovenskej komory psychológov.
  Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Výber z publikačnej činnosti

 • Szeliga, Peter: Kríza v živote človeka a jej vyúsťovanie do suicidálnych tendencii. In Zborník katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky. Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Iuventa, 1998.
 • Szeliga, Peter: Významový priestor vedomia suicidantov. In Psychiatria, 1999, č. 2.
 • Szeliga, Peter: Formovanie predmetu psychológie v predvedeckom období. Vybrané kapitoly zo psychológie I. Trnava : Katedra psychológie FH TU, 2000.
 • Szeliga, Peter: Predpoklady adekvátnosti použitia faktorovej analýzy vo výskume. In Súčasné trendy v analýze sociologických údajov (Zborník prác). Martin : Honner, 2001.
 • Szeliga, Peter: Faktorové skóre vo výskume mravného konania. InPsychická regulácia mravného konania a niektoré výsledky jej analýz. Trnava : Acta psychologica tyrnaviensia, 2000, č. 4.
 • Stempelová, J. – Szeliga, Peter: Psychologické prístupy k otázke vhodnosti duchovného povolania. In Viera a život, XI, 2001, č. 3.
 • Szeliga, Peter: Percipovanie pojmu rodina. In Rodina v mnohorozmernom zrkadle (Zborník z medzinárodného dňa rodiny). Bratislava : CPPS v SR, 2001.
 • Szeliga, Peter: Psychologické aspekty syndrómu dráždivého čreva. In Slovenský lekár, 26, 2002, č. 9–10.
 • Szeliga, Peter: Suicídium a religiozita. In Ročenka ústavu pre vzťahy štátu a cirkví. Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2002.
 • Szeliga, Peter: Súčasné trendy štatistickej analýzy a metodológie ako súčasť vedeckej kvalifikácie psychológa. In Absolvent II. Trnava : Katedra psychológie FH Trnavskej univerzity, 2003.
 • Szeliga, Peter: Náboženstvo ako pojem v kontextoch zakladateľov psychoanalýzy. In Ročenka ústavu pre vzťahy štátu a cirkví. Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2003.
 • Szeliga, Peter: Suicídium ako problém existencie – mýty a skutočnosti. In Logoterapia (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie). Trnava : Katedra psychológie FF Trnavskej univerzity, 2004.
 • Bieščad, M. – Szeliga, Peter: Overenie konštruktovejvaliditysebaposudzovacej škály SymptomChecklist – 90 (SCL­‑90). In Československá psychologie, XLIX, 2005, č. 4.
 • Szeliga, Peter: Exploračná faktorová analýza v psychologickom výskume. In Metódy empirickej psychológie I. Nitra : Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, 2005.
 • Szeliga, Peter: Kríza v živote človeka, krízová intervencia a suicidalita. In Pastorálna psychológia. Trnava : Trnavská univerzita FF Katedra psychológie, Centrum komunikácie, 2006.
 • Szeliga, Peter: Využitie „path“ analýzy vo výskume mravného konania. In Acta Psychologica Tyrnaviensia, Trnava : Trnavská univerzita FF Katedra psychológie, 2006, č. 9–10.
 • Szeliga, Peter: Niektoré možnosti exploračnej analýzy v psychologickom výskume. In Psychológia pre život (Zborník z vedeckej konferencie k 15. Výročiu). Trnava : Katedry psychológie na Trnavskej univerzite. Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007.
 • Szeliga, Peter: Súčasný teoreticko­‑metodologický obraz štrukturálneho modelovaniavo výskumoch mravného konania. In Acta PsychologicaTyrnaviensia, Trnava : Trnavská univerzita FF Katedra psychológie, 2008, č. 11–12.
 • Tomeková, Mária – Szeliga, Peter: Kvalita života spojená so zdravím ako miera efektu psychoterapie u pacientov s diagnózou „syndróm dráždivého čreva“. In Acta Psychologica Tyrnaviensia. Trnava : Trnavská univerzita FF Katedra psychológie, 2008, č. 11–12.
 • Podmanický, Ivan – Szeliga, Peter: Noetický rozmer učiteľa etickej výchovy. In Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie). Hradec Králové : PF UMB Banská Bystrica a PF UHK, 2009.
 • Podmanický, Ivan – Szeliga, Peter: Rozvíjanie noetického rozmeru osobnosti sociálneho pedagóga. In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernejgenerácie učiteľov II (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferenciePF KU v Ružomberku). Levoča : Inštitút Juraja Páleša, 2009.
 • Szeliga, Peter: V temných hlbinách ľudskej duše. Moja mačka 3, 2009, č. 3.
 • Szeliga, Peter: Faktorová analýza v psychologickom výskume (Vedecká monografia). Trnava : FF TU, 2010.

Výber z účasti na riešení projektov

 • VEGA č. 1/5238/98 Psychická regulácia mravného konania, 1998 – 2000 (spoluriešiteľ).
 • VEGA č. 1/7309/00 Signifikantné straty a ich zvládanie v priebehu života, 2000 – 2002 (spoluriešiteľ).
 • VEGA č. 1/1387/04 Nápomocné faktory zmeny závislých klientov v procese resocializácie, 2004 – 2007 (spoluriešiteľ).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.