• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.

profilová fotografia

  Miestnosť: 618
  Klapka: 559
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 1999, Mgr., Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta, Bratislava, štúdium v odbore teológia
2002, Ecumenical Institute Bossey, Université de Genéve, Ženeva, Švajčiarsko, postgraduálne štúdium v odbore ekumenizmus
2005, U. S. Department of State & Fulbright American Studies Institute, University of California, Santa Barbara, U. S. A., postgraduálne štúdium v odbore religionistika
2009, PaedDr., Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ružomberok, odbor pedagogika
2010, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Nitra, odbor dejiny filozofie

Oblasti pedagogickej činnosti

 • religionistika (Bc.),
 • filozofická antropológia (Bc.),
 • medzináboženský dialóg (Bc.),
 • netradičná religiozita (Bc.),
 • etické systémy náboženstiev (porovnávacia etika) (Mgr.).

Výber z publikačnej činnosti

 • Dojčár, M.: Problém globálneho spolužitia. Antropologické východisko. 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2012. 117 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑521­‑8.
 • Dojčár, M.: Mystická kontemplácia. Oblak nevedenia & Ramana Maharši. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2008. 140 s. ISBN 978­‑80­‑89238­‑19­‑4.
 • Dojčár, M.: Medzináboženský dialóg. 1. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008. 47 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑201­‑9.
 • Dojčár, M.: Religionistika. 1. vyd. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008. 79 s. ISBN 978­‑80­‑89271­‑34­‑4.
 • Dojčár, M.: Dietetické a stravovacie špecifiká rôznych kultúr a náboženstiev. In Held, Ľubomír a kol.: Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, 2006, s. 171–198. ISBN 80­‑8082­‑077­‑5. ISBN 80­‑224­‑0920­‑0.
 • Dojčár, M.: The Religious Freedom and Legal Status of Churches, Religious Organisations, and New Religious Movements in the Slovak Republic. In BYU Law Review, Vol. 2001, No. 2.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Inštitucionálny výskumný projekt – Duchovná scéna na Slovensku. Obdobie riešenia: 2000 – 2002 (vedúci projektu).
 • Projekt VEGA č. 1/0110/11 – Teoretické východiská európskeho pedagogického myslenia (prechod od moderny k postmoderne po súčasnosť). Obdobie riešenia: 2011 – 2013 (spoluriešiteľ).
 • Projekt VEGA č. 1/0062/12 – Fenomén „mystickej smrti“ v európskej a vo vybraných oblastiach mimoeurópskej spirituálnej tradície. Obdobie riešenia: 2012 (zástupca vedúceho projektu).
 • Individuálny výskumný projekt – The Problem of Self­‑transcendence in the Perspective of Interreligious Dialogue, realizovaný na The Collegeville Institute for Ecumenical and Cultural Research, USA. Obdobie riešenia: 2012.
 • Štátny program vedy a výskumu – Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní, 2003 – 2005 (spoluriešiteľ).
 • Projekt KEGA č. 3/3046/05 – Príprava profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva s dôrazom na prevenciu sociálno­‑patologických javov, 2005 – 2007 (spoluriešiteľ).
 • Projekt VEGA č. 1/0452/08 – Filozoficko­‑antropologické východiská pedagogického myslenia v európskej tradícii a kultúre, 2008 – 2010 (spoluriešiteľ).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

Dokument Veľkosť Dátum
124,97 kB (122,04 KiB) 27. 9. 2011
132,80 kB (129,69 KiB) 27. 9. 2011
131,00 kB (127,93 KiB) 27. 9. 2011
108,37 kB (105,83 KiB) 27. 9. 2011
164,73 MB (157,09 MiB) 29. 9. 2011