Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Grantové projekty KEGA

KEGA č. 3/0034/02 „Inovácia modelu vzdelávania učiteľov ZŠ na PdF TU integrovaním moderných vzdelávacích technológií v kontexte modelu vzdelávania krajín Európskej Únie,“ obdobie riešenia: 2002 – 2004.

Riešitelia: doc. Ing. Martin Mišút, CSc. (vedúci projektu); prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.; doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.; Mgr. Viola Gazdíková, PhD.; PaedDr. Milan Pokorný; PaedDr. Veronika Gabaľová; Ing. Roman Horváth; Ing. Katarína Školková.

 

KEGA č. 3/3028/05 „Kurikulárna transformácia stredoškolského vzdelávania z matematiky a informatiky v súlade s Miléniom,“ obdobie riešenia: 2005 – 2007.

Riešitelia: doc. Ing. Martin Mišút, CSc. (vedúci projektu); doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.; Mgr. Viola Gazdíková, PhD.; PaedDr. Veronika Gabaľová; PaedDr. Milan Pokorný; Ing. Katarína Školková; Ing. Roman Horváth.

 

KEGA 119­‑005TVU­‑4/2010 „Rozvoj digitálnej gramotnosti v základnej a strednej škole“ (zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD.), obdobie riešenia: 2010 – 2011.

Riešitelia: PaedDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD. (vedúci projektu); Ing. Katarína Pribilová, PhD.; Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.; Mgr. Ing. Roman Horváth.

 

Štátny program výskumu a vývoja: „Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní,“ PdF TU spoluriešiteľ, obdobie riešenia: 2003 – 2005.

Spoluriešitelia za PdF TU: doc. Ing. Martin Mišút, CSc. (gestor projektu); PaedDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD.; Ing. Katarína Školková; Ing. Roman Horváth; PaedDr. Veronika Gabaľová.

KEGA 3/2244/04 „Aktualizácia základných pedagogických dokumentov z matematiky pre 1. stupeň základných škôl v súlade s Miléniom a tvorba nových učebníc pre 1. ročník ZŠ“ (zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. P. Híc, CSc.), obdobie riešenia 2004 – 2006.

KEGA 3/4120/06 „Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus“ (zodpovedný riešiteľ: RNDr. E. Vranková, PhD.), obdobie riešenia 2006 – 2008.

KEGA 3/4149/06 „Tvorba elektronických kurzov z matematiky“ (zodpovedný riešiteľ 1. spolupracujúceho pracoviska.: doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.), obdobie riešenia 2006 – 2008.

KEGA 3/7263/09 „E‑learning ako efektívny nástroj vo vyučovaní matematiky,“ doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. (vedúci projektu), obdobie riešenia: 2009 – 2011.

KEGA 175­‑006 TVU­‑4/2010 „Vieš, čo vieš?“ doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. (vedúca projektu), obdobie riešenia: 2010 – 2012.

Pracujeme na doplnení informácií o aktuálnych projektoch KEGA riešených členmi katedry.

Grantové projekty VEGA

VEGA 1/7223/20 „Pedagogické, sociálne a estetické problémy nasadenia počítačov do vzdelávania,“ r. 2000 – 2002.

Riešitelia: prof. PhDr. Ľubomír Held CSc. (vedúci projektu); doc. Ing. Martin Mišút, CSc. (zástupca vedúceho projektu); prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.; doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.; Mgr. Andrea Pavlíková; Mgr. art. Štefan Blažo, PhD.; Ing. Igor Halenár; Ing. Miriam Iringová.

 

VEGA 1/0240/03: „Didaktické problémy elektronického vzdelávania,“ r. 2003 – 2005.

Spoluriešitelia za Stredisko pre celoživotné vzdelávanie: doc. Ing. Martin Mišút, CSc.(zástupca vedúceho projektu); PaedDr. Viola Gazdíková, PhD.; Ing. Katarína Školková.

 

VEGA 1/0247/10 „Využitie interakcií na inováciu vyučovania informatiky,“ r. 2010 – 2011.

Riešitelia: doc. Ing. Martin Mišút, CSc. (vedúci projektu); PaedDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD.; Ing. Katarína Pribilová, PhD.; Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.; Mgr. Ing. Roman Horváth.

VEGA 1/0086/03 „Topologické a geometrické vlastnosti hustých rozmiestnení a ich aplikácie“, r. 2003 – 2004 (zodpovedný riešiteľ: RNDr. E. Vranková, PhD.)

VEGA 1/1001/04 „Spektrálna teória grafov a grafové štrukrúry,“ r. 2004 – 2006 (zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. P. Híc, CSc.)

VEGA 1/1004/04 „Stochastické lineárne programovanie pomocou metódy vnútorného bodu,“ r. 2004 – 2006 (zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. M. Lucká, PhD.)

VEGA 1/2006/05 „Geometrické a topologické vlastnosti hustých rozmiestnení mnohouholníkov a príbuzné problémy,“ r. 2005 – 2007 (zodpovedný riešiteľ: RNDr. E. Vranková, PhD.)

VEGA 2/4138/04 „Teória čísel,“ r. 2004 – 2006, MÚ SAV, Bratislava (zodpovedný riešiteľ pracoviska PdF TU Trnava: doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc.)

VEGA 1/4001/07 „Integrálne grafy a iné grafové štruktúry,“ r. 2007 – 2009 (zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. P. Híc, CSc.)

VEGA 2/4138/04 „Teória čísel,“ r. 2007 – 2009, MÚ SAV, Bratislava, (zodpovedný riešiteľ pracoviska PdF TU Trnava: doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc.)

VEGA 2/0206/10 „Teória čísel a jej aplikácie,“ r. 2010 – 2012 (vedúci projektu: doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc.)

Pracujeme na doplnení informácií o aktuálnych projektoch VEGA riešených členmi katedry.

Projekty APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja: „Nové triedy integrálnych grafov,“ doc. RNDr. Pavel Híc (vedúci projektu), obdobie riešenia: 2010 – 2011.

Pracujeme na doplnení informácií o aktuálnych projektoch APVV riešených členmi katedry.

Projekt ERDF

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR: „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko­‑slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj,“ doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. (vedúca projektu), obdobie riešenia: 2008 – 2011.

Grantové projekty ESF

Projekt ESF 13120120217 „Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8­‑ročných gymnáziách.“ Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 3, (manažér projektu doc. RNDr. P. Híc, CSc.)

Projekt ESF 11230100422 „Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8­‑ročných gymnáziách.“ Sektorový operačný program – Ľudské zdroje (manažér projektu doc. RNDr. P. Híc, CSc.)

Projekt ESF 11230220508 „Vytvorenie siete učiaceho regiónu v Trnavskom kraji.“ Sektorový operačný program – Ľudské zdroje (manažér projektu PaedDr. Mgr. V. Gazdíková, PhD.)

Pracujeme na doplnení informácií o iných projektoch riešených členmi katedry.