Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Tabuľky  « Priority syntaktických pravidiel na úrovni buniek tabuľky  |  Štýly tabuliek » 

Podľa pravidiel zápisu zdrojového textu RS Rheia nesmie tento zápis pri vytváraní tabuľky obsahovať žiadne predčasné prerušenia riadkov. To znamená, že každý riadok tabuľky musí byť umiestnený práve na jednom riadku zdrojového textu.

Jestvuje však niekoľko možností ako vložiť viacero samostatných riadkov (alebo odsekov) do jednej bunky tabuľky. Najjednoduchším je použitie znaku spätnej lomky (\ – pozri kapitolu Zalomenie riadka a prázdne odseky). Tento znak vyrobí ručné zalomenie riadka. Jeho použitie v rámci bunky tabuľky ukazuje nasledujúci príklad.

Príklad:

*vľavo hore → hore → vpravo hore*
vľavo → uprostred\je niekoľko\riadkov\textu → vpravo
vľavo dole → dole → vpravo dole

Výsledok:

vľavo hore hore vpravo hore
vľavo uprostred 
je niekoľko 
riadkov 
textu
vpravo
vľavo dole dole vpravo dole

Rheia pri použití znaku spätnej lomky (\) automaticky vkladá do vygenerovaného kódu pevnú medzeru (pozri aj informácie v kapitole Zalomenie riadka a prázdne odseky). Ak je vloženie pevnej medzery nežiaduce, použite namiesto spätnej lomky preddefinovaný kód code(br) (pozri kapitolu Preddefinované kódy, definícia vlastných kódov a ďalšie direktívy, sekciu Preddefinované kódy).

 

Ďalšou (o niečo komplikovanejšou) možnosťou vloženia viacerých riadkov alebo dokonca odsekov do jednej bunky tabuľky je definícia vlastného kódu (generovaného, to jest „viacriadkového“), ktorá je opísaná v kapitole Preddefinované kódy, definícia vlastných kódov a ďalšie direktívy aj s príkladom použitia v sekcii Kódy s generovaným obsahom. Príklad ukazuje vloženie tabuľky do tabuľky. Uvedený spôsob je rovnako dobre využiteľný aj na vloženie viacerých odsekov do jednej bunky tabuľky, pretože definícia generovaného kódu môže obsahovať prakticky ľubovoľnú pasáž zapísanú podľa pravidiel tvorby zdrojového textu RS Rheia.

 


Otázky a úlohy:

  1. Aký je najjednoduchší spôsob vloženia viacerých riadkov textu do jednej bunky tabuľky v rámci zdrojového textu RS Rheia?