Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Tabuľky  « Zarovnanie obsahu buniek  |  Viacero riadkov v bunke tabuľky » 

Pri vytváraní tabuliek sa na úrovni buniek môže stretnúť viacero rôznych syntaktických pravidiel. Tie, ktoré majú vyššiu prioritu, sú spracované skôr a musia byť umiestnené hierarchicky ďalej od obsahu bunky (obsah/text bunky môžeme považovať za jadro, ktoré je spracované ako posledné).

Ide o nasledujúce syntaktické pravidlá, ktoré uvádzame v poradí podľa spracovania:

  1. vytvorenie hlavičkového riadka tabuľky,
  2. vytvorenie samostatnej hlavičkovej bunky v rámci tabuľky (obidve pravidlá vytvárania hlavičiek spolu súvisia a sú opísané v rámci jednej kapitoly),
  3. horizontálne a/alebo vertikálne zarovnanie obsahu buniek a/alebo priradenie zoznamu tried štýlov bunke tabuľky (pravidlá horizontálneho zarovnania obsahu buniek a priradenia zoznamu tried štýlov majú rovnakú prioritu (čiže sú vzájomne zámenné); pravidlo vertikálneho zarovnania obsahu buniek priamo používa, resp. je prakticky identické s pravidlom priradenia zoznamu tried štýlov bunke tabuľky, takže aj jeho priorita je rovnaká).

Pozrite sa na nasledujúci príklad:

*||code()--  →  ABC  →  DEF  →  GHI*
*||Jcode(br)Kcode(br)L  →  <|#cell#top#1  →  ||#cell#top#2  →  >|#cell#top#3
*||Mcode(br)Ncode(br)O  →  <|#cell#middle#4  →  ||#cell#middle#5
  →  >|#cell#middle#6
*||Pcode(br)Qcode(br)R  →  <|#cell#bottom#7  →  ||#cell#bottom#8
  →  >|#cell#bottom#9

*||code()--  →  XYZZYX*
*||Vcode(br)W  →  *#cell#middle#||S
*||Wcode(br)V  →  #cell#middle#*||T
*||Vcode(br)W  →  #cell#middle#||*U

*||code()--  →  XYZZYXXYZZYXXYZZYX*
*||Vcode(br)W  →  *||#cell#middle#S
*||Wcode(br)V  →  ||*#cell#middle#T
*||Vcode(br)W  →  ||#cell#middle#*U

Prvá tabuľka obsahuje ukážku všetkých dostupných spôsobov zarovnania obsahu bunky v tabuľke. Ďalšie dve tabuľky ukazujú rôzne dosiahnuté výsledky pri zámene umiestnenia syntaktických pravidiel na úrovni buniek v tabuľke. (Pôvodný požadovaný výsledok je v bunkách s textom „S“.)

Výsledok:

­‑ ABC DEF GHI
J
K
L
1 2 3
M
N
O
4 5 6
P
Q
R
7 8 9
­‑ XYZZYX
V
W
S
W
V
*|T
V
W
*U
­‑ XYZZYXXYZZYXXYZZYX
V
W
S
W
V
*#cell#middle#T
V
W
*U

 


Otázky a úlohy:

  1. Určite priority (najvyššia, stredná, najnižšia) nasledujúcich syntaktických pravidiel RS Rheia na úrovni buniek tabuľky:
  • vytvorenie samostatnej hlavičkovej bunky tabuľky,
  • vytvorenie hlavičkového riadka tabuľky,
  • priradenie zoznamu tried štýlov bunke tabuľky,
  • zarovnanie obsahu bunky tabuľky.