Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah  « Ponuky  |  Galérie » 

Šablóny sú samostatné súbory (pozri Spôsob uloženia informácií portálu) s príponou .tpt, ktorých obsah je dostatočne všeobecne formulovaný tak, aby mohli byť využité v rôznych častiach webu. Pomocou šablón môžu byť napríklad vytvárané profily pracovníkov.

Použitím šablóny sa rozumie zabezpečenie automatického vloženia celého obsahu súboru so šablónou na určené miesto v inom zdrojovom súbore portálu ešte pred jeho spracovaním. Obsah šablóny sa dá vložiť aj viac ráz na rôzne miesta v tom istom zdrojovom súbore. Stačí na želanej pozícii uviesť riadok v tomto tvare:

#Šablóna: «názov súboru bez prípony»

To znamená, že keď je zdrojový text šablóny uložený v súbore moja­‑sablona.tpt, tak jej použitie bude vyzerať takto:

#Šablóna: moja-sablona

Pre súčasti webového sídla nižších úrovní (napríklad jazykové mutácie alebo katedrové stránky) platí, že ak nie je určená šablóna nájdená na aktuálnej úrovni sídla, pokúsi sa ju Rheia nájsť o jednu úroveň vyššie v súborovom systéme, potom na úrovni určenej úrovňou vnorenia položiek na prevzatie (pozri aj kapitolu Konfigurácia webového sídla, premennú $downloadLevel) a ak nie je nájdená ani na tej úrovni, vyhlási Rheia šablónu za nejestvujúcu.

 

Okrem uvedeného základného spôsobu vloženia šablóny je možné použiť aj spôsob vloženia šablóny s argumentmi. Rheia dovoľuje vloženie piatich voliteľných argumentov oddelených čiarkami, na ktoré sa je možné v tele šablóny odvolávať parametrickými reťazcami: $1$5.

Príklad:

Nech šablóna moja-sablona.tpt obsahuje takýto tvar zdrojového textu:

*Meno: → $1
*Priezvisko: → $2
*Vek: → $3

Potom vloženie šablóny v tomto tvare:

#Šablóna: moja-sablona,Martin,Zvolenský,36

Bude mať za následok zobrazenie nasledujúcich informácií návštevníkom:

Meno: Martin
Priezvisko: Zvolenský
Vek: 36

 

Ak je niektorý z argumentov uvedený v jednom z nasledujúcich rezervovaných tvarov:

  platí: «dátum»
  neplatí: «dátum»

tak do hodnoty parametra bude prenesený len «dátum» (ktorý môže obsahovať aj spresnenie času), pričom ešte pred vložením šablóny do zdrojového textu nastane ďalšie spracovanie podľa prefixu platí alebo neplatí.

Prvý rezervovaný tvar hodnoty argumentu (so slovom platí) znamená, že šablóna smie byť vložená do zdrojového textu až po uplynutí uvedeného dátumu a druhý tvar (so slovom neplatí) znamená, že šablóna má byť po tomto dátume zo zdrojového textu odstránená.

Pri zadávaní dátumu a času nesmie byť na oddelenie času od dátumu použitá čiarka, inak by sa hodnota času ocitla oddelená v ďalšom samostatnom parametri. Namiesto toho je možné použiť zástupnú entitu v tvare , (pozri kapitolu Tabuľka znakov), pričom je nevyhnutné použiť presne uvedený tvar entity, pretože v takom tvare Rheia očakáva tri povolené entity pri rozpoznávaní dátumov.

Okrem toho (v prípade, že sa chceme vyhnúť vkladaniu entít) je možné použiť iný z povolených oddeľovacích znakov pre dátum a čas, čo sú v tomto prípade bodka alebo dvojbodka (čiže vložený údaj dátumu s časom by mohol vyzerať napríklad takto: 27. 6. 2014: 12:20).

Poznámka: Pre RS Rheia sú znaky bodka (.), dvojbodka (:) a čiarka (,) pri rozpoznávaní času a dátumu rovnocenné.

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo je to šablóna v kontexte RS Rheia?
  2. Akým spôsobom sú šablóny použiteľné v zdrojových textoch RS Rheia?
  3. Koľko argumentov je schopná šablóna spracovať?
  4. Aký je význam rezervovaných agumentov šablón platí: «dátum»neplatí: «dátum»?
  5. Pri zadávaní dátumu a času v rezervovaných argumentoch šablón RS Rheia nesmie byť na oddelenie času od dátumu v zdrojových textoch použitá čiarka. Čím je ju možné nahradiť?