Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Úvod  « Použitá symbolika a terminológia  |  Konfigurácia webového servera » 

Portál PdF TU je postavený na systéme Rheia. Rheia pracuje bez použitia klasického relačného databázového systému (akým je napríklad známe a často používané MySQL otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Namiesto toho ukladá údaje v zdrojových súboroch (pozri aj Použitá symbolika a terminológia), ktoré nie sú dostupné z webu – sú uložené v účelovo zriadenom priečinku zdrojových súborov (ktorého bytie je spomínané napríklad v kapitole Objekty).

Tieto zdrojové súbory obsahujú zdrojové texty formátované podľa pravidiel tohto manuálu, Rheia ich obsah pred zobrazením prekladá do vlastného formátu, ktorý umožňuje rýchlejšie spracovanie požiadaviek návštevníkov. (V podstate ide o definíciu poľa PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), ktoré obsahuje aj fragmenty HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), pričom preložené údaje sú ešte pred zobrazením podrobené vykonaniu posledných finálnych úprav.)

Preložený obsah je jednoduchšie a rýchlejšie zobraziteľný na webe. Preložené súbory však tiež nie sú priamo viditeľné z webu – sú uložené v inom priečinku zriadenom na tento účel. Ich správne zobrazenie zabezpečuje jadro RS Rheia, ktoré sa pri tom riadi (aj) definíciou ponúk. (Predvolene je priečinkom zdrojových súborov priečinok content a priečinkom preložených súborov priečinok parsed, ale obidva sú konfigurovateľné.)

Nasledujúca tabuľka zhŕňa zoznam prípon definičných súborov so stručným vysvetlením ich účelu:

# Prípona Obsah
1. txm definícia ponuky – obsahuje systém ponúk sídla alebo jeho časti
2. txo definícia objektov – obsahuje jeden alebo viacero objektov platných pre celé sídlo alebo jeho časť, ktoré pomáhajú pri dynamickom generovaní obsahu
3. txh zdrojový text jednoduchej stránky – výsledkom je zobrazenie jednoduchej stránky s informačným obsahom; odporúča sa použiť v takom prípade, keď je jasné, že daná časť portálu nebude vyžadovať pridávanie článkov; jednoduchá stránka je ekvivalentná obsahu článku (bez nadpisu, príloh atď. – t. j. akoby údajovému poľu Obsah článku)
4. txa zdrojový textdefiníciami článkov – obsahuje zdrojový text pre systém článkov dostupných cez určitú časť portálu
5. tpt šablóna – obsahuje zdrojový text šablóny, ktorá pomáha pri generovaní stránok riadiacich sa určitou predlohou
6. txg galéria – obsahuje definíciu galérie

Súbory plniace rôzne úlohy v systéme Rheia sú rozdelené do nasledujúcich priečinkov:

content zdrojové súbory,
counter súbory počítadla prístupov,
design súbory súvisiace s dizajnom (štýly, skripty, obrázky…),
downloads rôzne súbory na prevzatie vrátane obrázkov použitých v obsahu webových stránok (nie v dizajne) a priečinkov s obrázkami galérií (modul súborov na prevzatie podporuje zadanie cesty na prehľadávanie v rámci tohto priečinka),
htdocs koreň obsahujúci PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) súbory webového sídla,
library jadro RS Rheia – knižnice a konfiguračné súbory súčastí sídla,
parsed preložené súbory – v prípade poruchy je možné chybné súbory vymazať a Rheia ich vygeneruje znova podľa zdrojových súborov z priečinka content (v týchto súboroch je možné nájsť varovania informujúce o chybách, ktoré prípadne vznikli pri preklade).
Poznámka: V predvolenej konfigurácii Rheia je v priečinku parsed rezervovaný jeden podpriečinok s názvom externdown. Tento podpriečinok slúži na uchovávanie údajov o externých súboroch na prevzatie (veľkosť, dátum poslednej zmeny a podobne). Priečinok je konfigurovateľný (pozri kapitolu Konfigurácia webového sídla). V prípade poruchy niektorej súčasti RS Rheia, ktorú sa administrátor rozhodne vyriešiť vymazaním preložených súborov v priečinku parsed odporúčame obsah priečinka externdown ponechať. Rheia si totiž v súboroch v tomto priečinku uchováva malú štatistiku prístupov.

Podkapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Stručne opíšte základné princípy fungovania RS Rheia.
  2. Aký význam majú nasledujúce prípony súborov: .txm, .txa, .txh?
  3. Aký je rozdiel v spôsobe ukladania údajov systémom Rheia a systémom používajúcim relačnú databázu (napr. MySQL otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz))?
  4. Prečo systém Rheia prekladá zdrojové texty do vlastného formátu?
  5. Akú úlohu plnia priečinky designparsed v bežnej konfigurácii systému Rheia?