Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah  « Šablóny  |  Makrá » 

Definícia galérie v RS Rheia musí byť uložená v definičnom (zdrojovom) súbore s príponou .txg. Pozri Spôsob uloženia informácií portálu. Na zaradenie galérie do štruktúry sídla musí jestvovať prislúchajúci PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) súbor a musí byť definovaná prislúchajúca položka ponuky. Pozri Ponuky – parameter type.

Najjednoduchšia štruktúra PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) súboru, ktorého úlohou je zastrešovať galérie (napríklad Katedry slovenského jazyka) vyzerá takto:

<?php
include 'ksj.php';
include 'design.php';
include 'gallery.php';
?>

 


Technická vsuvka

Ak však napríklad stránka nepotrebuje zastrešovať viac než jednu galériu (ako stránka hlavnej galérie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) webového sídla Pedagogickej fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), tak vyššie uvedený mechanizmus uložený v súbore gallery.php je v podstate nadbytočný. Automatické rozpoznávacie mechanizmy RS Rheia sa dajú nahradiť a priamo nasmerovať na zobrazenie konkrétnej galérie. Upravený PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) súbor môže vyzerať napríklad takto:

<?php
include 'pdf.php';
$category = 'fakulta';
$selectedItem = 'galeria';
include 'design.php';

include 'Generator.php';
include 'counter.php';
include 'GalleryLoader.php';
new GalleryLoader('galeria');
?>

Bez ohľadu na to, či sú galérie spracúvané úplne automaticky alebo s uvedenou úpravou, v súčasnosti RS Rheia vyžaduje, aby boli obrázkové súbory galérií uložené v priečinku downloads (pričom v rámci sídla Pedagogickej fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) je predvolenou cestou pre fakultnú galériu podpriečinok fakulta/galeria a pre katedrové galérie priečinok katedry + «konfigurovateľná časť», ktorú je možné upraviť v hlavnom konfiguračnom súbore katedry).


 

Definícia prislúchajúcej položky ponuky musí obsahovať parameter typ (type) s hodnotou galéria (gallery):

$galeria: Galéria
    #parent: null
    #type: gallery
    #en: /english/gallery

Úplné automatické spracovanie takto definovanej položky bude očakávať vytvorenie:

 • jedného zdrojového súboru základného typu (.txhjednoduchá stránka), ktorý bude niesť názov kategórie (termín kategória je bližšie vysvetlený v kapitole Ponuky) zastrešujúcej galérie (v tomto prípade by úplný názov zdrojového súboru znel galeria.txh)
 • a niekoľko zdrojových súborov typu galéria (.txg), ktoré budú obsahovať podrobnosti definícií jednotlivých galérií. Názov súboru .txg musí byť totožný s identifikátorom galérie, ktorý bude použitý v URI otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) odkazujúcom sa na galériu (a jej obrázky) a ktorý je zároveň názvom priečinka so súbormi obrázkov v podpriečinku galérií.

Prístup do galérie musí byť vhodnou formou (správnym odkazom) zabezpečený zo súboru .txh, ktorý zastrešuje všetky galérie. Majme napríklad galériu s identifikátorom premeny­‑katedry (to znamená, že v katedrovom priečinku downloads, pozri kapitolu Spôsob uloženia informácií portálu, sa bude v súlade s konfiguráciou katedrovej stránky nachádzať podpriečinok s obsahom galérií a v ňom bude umiestnený podpriečinok pomenovaný premeny­‑katedry, ktorý bude obsahovať súbory s obrázkami). Názov definičného súboru galérie bude znieť premeny­‑katedry.txg a v zastrešujúcom .txh súbore by sa mal objaviť nasledujúci odkaz:

{Premeny katedry|galerie?premeny-katedry}

 

Zdrojový súbor galérie (súbor s príponou .txg) môže obsahovať rôzne formy definície galérie. Najjednoduchšia forma je definovanie počtu obrázkov galérie. V takom prípade musia mať názvy obrázkov galérie predpísanú formu – štvorciferné poradové číslo a prípona .jpeg: 0001.jpeg, 0002.jpeg, 0003.jpeg… Počet obrázkov určuje direktíva Počet.

Príklad:

Názov: Konferencia 2014
Počet: 10

Príklad je obohatený aj o použitie direktívy Názov, ktorá slúži na priradenie názvu galérie. Predvoleným názvom je Galéria. Počet obrázkov dokáže modul galérií odvodiť aj z ďalších údajov, ktoré smie definícia galérie obsahovať. Ide nasledujúcu o trojicu údajov, ktoré je možné priradiť ku každému obrázku:

Údaj Direktíva Opis
Názov súboru Obrázok[] Názov súboru v inej než predpísanej forme.
Popis obrázka Popis[] Popis dostupný: 1. v prehľade galérie ako tip nad náhľadom a 2. v detaile obrázka ako popis pod obrázkom.
Alias pre URL otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Alias[] Jednoznačný identifikátor slúžiaci na odlíšenie obrázka, ktorý bude očakávaný ako argument URL otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) smerujúcej na detail konkrétheho obrázka. (To znamená, že alias bude ovplyvňovať tvar webovej adresy smerujúcej na otvorenie konkrétneho obrázka.)

Lomené zátvorky všetkých direktív smú obsahovať poradové číslo obrázka. Ak nie je zadané, bude doplnené automaticky (počnúc jednotkou).

Príklad:

Oprázok[]: reprez_2009.jpg
Popis[]: Reprezentácia Slovenska v zahraničí
Alias[]: reprezentacia-slovenska

Oprázok[]: fakulta-06.jpg
Popis[]: Pohľad na fakultu zo západnej strany
Alias[]: fakulta-zo-zapadu

Oprázok[]: DSC00876.JPG
Popis[]: Ateliéry (6. poschodie)
Alias[]: ateliery

 

Podobne ako pri iných častiach webu je aj v galérii možné definovať jej jazykovú verziu. Slúži na to direktíva Jazyk, ktorej hodnota musí obsahovať kód jazyka a identifikátor galérie.

Príklad:

Jazyk: en:department-transformations

Ak má jazyková mutácia galérie čerpať obrázky z rovnakého zdroja ako originál (čo je vysoko pravdepodobné), tak je pravdepodobné, že bude potrebné v jej definícii uviesť direktívu Zdroj, ktorá upravuje identifikátor zdroja galérie. (Jazyková mutácia by totiž mala mať preložený tvar identifikátora galérie. Rheia by preto hľadala obrázkové súbory na nesprávnom mieste.)

Direktíva Zdroj očakáva identifikátor galérie, z ktorej budú obrázky čerpané. Predpokladajme, že pre anglickú mutáciu galérie department­‑transformations jestvuje takýto jej slovenský tvar: premeny­‑katedry. V súbore department­‑transformations.txg sa potom objaví nasledujúca direktíva:

Zdroj: premeny-katedry

 


Otázky a úlohy:

 1. Čo je potrebné technicky zabezpečiť na to, aby kategória RS Rheia reprezentovala galériu?
 2. Ako je možné nastaviť položku ponuky tak, aby smerovala na galériu?
 3. Ako môže vyzerať najjednoduchšia definícia galérie uložená v zdrojovom súbore .txg?
 4. Na čo slúži direktíva Početzdrojovom súbore s definíciou galérie?
 5. Na čo slúži direktíva Názovzdrojovom súbore s definíciou galérie?
 6. Na čo slúži direktíva Obrázok[]zdrojovom súbore s definíciou galérie?
 7. Na čo slúži direktíva Popis[]zdrojovom súbore s definíciou galérie?
 8. Na čo slúži direktíva Alias[]zdrojovom súbore s definíciou galérie?
 9. Na čo slúži direktíva Zdrojzdrojovom súbore s definíciou galérie?