Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Úvod | Spôsob uloženia informácií portálu  « Konfigurácia webového servera  |  Súbory so zvláštnym významom » 

Konfigurácia každej súčasti webového sídla prevádzkovaného prostredníctvom RS Rheia je zastrešovaná konfiguračným PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) súborom, ktorý určuje spôsob spracovania údajov v rámci určeného celku. Mal by byť uložený na ceste ku knižniciam RS Rheia (t. j. napríklad v priečinku library). Jeho názov by mal vystihovať súčasť, ku ktorej sa vzťahuje (napríklad konfiguračný súbor hlavnej stránky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) sa volá pdf.php).

Konfigurácia by mala obsahovať napríklad cestu na prehľadávanie pre súbory na prevzatie, definíciu konštanty identifikátora počítadla prístupov, volanie konfigurácie spracúvajúcej definíciu ponúk, určenie jazykovej verzie, nastavenie hodnôt rozmanitých konfiguračných premenných, prípadne ďalšie prvky.

Tento súbor je dôležitý. Centralizuje nastavenia celej súčasti webového sídla. Je zahrnutý vo všetkých PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) skriptoch kategórií (pozri napríklad význam priečinka htdocs v kapitole Spôsob uloženia informácií portálu a význam kategórie v kapitole Ponuky) a ďalších súčastí webového sídla (pozri napríklad RSS kanál).

Najjednoduchší tvar súboru by mohol vyzerať takto:

<?php

$downloadPath = 'fakulta;fakulta/studium;fakulta/medzinarodne;;katedry';

define('counterBase', 'counter');

if (!class_exists('ConfigParser', false))
    { include_once 'ConfigParser.php'; }

new ConfigParser();

?>

Konfigurácia obsahuje nastavenie cesty k súborom na prevzatie, definíciu konštanty identifikátora počítadla, overenie zahrnutia konfiguračnej knižnice a vytvorenie jednej anonymnej inštancie konfigurácie. Okrem uvedeného základu je možné nastaviť hodnoty nasledujúcich konfiguračných premenných:

Názov premennej Opis/význam Predvolená hodnota
$contentPath Priečinok so zdrojovými súbormi. '../content/'
$counterLevel Hĺbka v hierarchii priečinkov, z ktorej je potrebné sa vrátiť, aby modul počítadla našiel priečinok so súbormi počítadiel prístupov. Hĺbka je vyjadrená opakujúcimi sa reťazcami ../ (za každú úroveň jedno opakovanie). 
Nastavenie tejto hodnoty má význam vtedy, keď sú PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) súbory (skripty) reprezentujúce kategórie uložené hlbšie v hierarchii priečinkov než v koreni servera (htdocs). Počet úrovní návratu by mal byť presne taký, aký je rozdiel medzi úrovňou, v ktorej je skript uložený a koreňom servera. Cieľom je, aby skripty získali prístup k priečinku counter. (Pozri kapitolu Spôsob uloženia informácií portálu.)
''
$designFilesPath Umiestnenie súborov súvisiacich s dizajnom sídla (obrázky, kaskádové štýly (CSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), JavaScripty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)…) z pohľadu PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) skriptov reprezentujúcich kategórie. '../design/'
$designURI Umiestnenie súborov súvisiacich s dizajnom sídla (pozri $designFilesPath vyššie) z pohľadu klienta (webového prehliadača, čiže z pohľadu návštevníka). Súvisí to s konfiguráciou webového servera. 'design/'
$domain Úplné doménové meno sídla. 'pdf.truni.sk'
$downloadLevel Hĺbka v hierarchii priečinkov, z ktorej je potrebné sa vrátiť, aby Rheia našla priečinok so súbormi na prevzatie. Hĺbka je vyjadrená opakujúcimi sa reťazcami ../ (za každú úroveň jedno opakovanie). 
Nastavenie tejto hodnoty má význam vtedy, keď sú PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) súbory (skripty) reprezentujúce kategórie uložené hlbšie v hierarchii priečinkov než v koreni servera (htdocs). Počet úrovní návratu by mal byť presne taký, aký je rozdiel medzi úrovňou, v ktorej je skript uložený a koreňom servera. Cieľom je, aby skripty získali prístup k priečinku downloads. (Pozri kapitolu Spôsob uloženia informácií portálu.) 
Hodnota tejto premennej je zároveň implicitne použitá aj pri určení miesta na zápis súboru s denníkom (generator­‑error.log) a pri hľadaní umiestnenia šablón (.tpt).
null
$downloadPath Nastavenie cesty na prehľadávanie pre súbory na prevzatie. null
$downloadScript Spresnenie názvu skriptu, ktorý slúži na spracovanie požiadaviek prevzatia súborov klientom. 'download'
$externDownParsedPath Cesta k priečinku slúžiacom na uchovávanie informácií o externých súboroch na prevzatie (pozri aj poznámku na konci kapitoly Spôsob uloženia informácií portálu). '../parsed/externdown/'
$galleryNavigate Cesta ku skriptu zodpovednému za zobrazenie galérií sídla z pohľadu klienta (webového prehliadača, návštevníka webu). «nenastavené»
$galleryPath Cesta ku galériám súčasti webového sídla (katedry) v rámci podpriečinka downloads/katedry
(Táto súčasť je aktuálne napevno naviazaná na pôvodné zameranie RS Rheia – fakultné a katedrové stránky PdF TU. Zmena môže prísť v prípade potreby v budúcich verziách.)
«nenastavené»
$iconsPath Cesta k obrázkom ikon súborov na prevzatie z pohľadu klienta (webového prehliadača, návštevníka webu). Predvolene ide o rovnaký priečinok, aký určuje premenná $designURI. Zmena tejto hodnoty môže byť užitočná napríklad v situácii, kedy chce administrátor z ľubovoľného dôvodu presmerovať čerpanie ikon niektorej podriadenej súčasti webového sídla do koreňového (pod)priečinka: '/design/'
(Táto potreba vznikla v situácii, keď sa konfigurácia jednej podriadenej súčasti odlišovala od konfigurácie zvyšku sídla, v dôsledku čoho nebolo možné využiť univerzálny prístup k priečinku 'design/'.)
'design/'
$parsedPath Priečinok s preloženými súbormi. '../parsed/'
$siteSection Názov súčasti, pre ktorú je táto časť webového sídla určená. Názov bude uvedený v titulku stránky. 'Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave'
$siteSectionPath Cesta k aktuálnej súčasti webového sídla z pohľadu klienta (webového prehliadača, návštevníka webu). Môže ísť napríklad o cestu ku katedrovým stránkam: Katedra chémie'katedry/kch/' ''

 


Otázky a úlohy:

  1. Na čo slúži a čo obsahuje (rámcovo) konfiguračný súbor webového sídla alebo niektorej jeho podriadenej súčasti spravovanej prostredníctvom RS Rheia?