Skočiť na hlavný obsah

Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Senica a Skalica

Výzva na obsadenie miesta mentora pre okresy Senica a Skalica.

Ilustračný obrázok

Vytvorenie Regionálneho centra podpory učiteľov pre okresy Senica a Skalica v zmysle platných míľnikov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v partnerskej spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky má za úlohu podporiť školy a školské zariadenia v regióne pre uvedené okresy v procese aplikácie nových metód vyučovania a výchovy na školách prostredníctvom mentoringu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Aby učitelia zmeny školského systému pochopili, osvojili si a aplikovali v práci so žiakmi je naším cieľom:

 • vytvoriť a podporiť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania,
 • podporiť profesijnú prípravu pedagogických lídrov v regiónoch,
 • podporiť učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

O nás

RCPU a jeho úlohy

Ilustračný obrázok

 • Monitorovať potreby pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl v regióne.
 • Rozširovať partnerstvá so školami a inými organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní v regióne.
 • Umožniť a podporiť odborný rast mentorov regionálneho centra.
 • Zabezpečiť vhodné podmienky na optimálny pracovný výkon mentora.
 • Kontrolovať kvalitu činností vykonávaných mentormi formou spätnej väzby.

Prioritné tematické oblasti, v ktorých budú mentori poskytovať individuálnu pomoc sú tieto:

 • Vzdelávacie programy – je potrebné pomáhať školám vytvárať si vlastný školský vzdelávací program a podporovať ich v aktívnej práci s ním.
 • Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov – je žiaduce, aby učitelia vedeli hodnotiť nielen rozsah a kvalitu vedomostí, ale aby dokázali hodnotiť všetko, čo má byť vyučované – teda nielen osvojenie si pojmov a faktov, ale aj nadobudnutie spôsobilostí zo strany žiakov.
 • Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma – namiesto učiaceho odborníka a experta sa má učiteľ stať facilitátorom učenia a mentorom jednotlivcov i skupín učiacich sa žiakov.
 • Personalizácia vyučovania a inkluzíve vzdelávanie – základným predpokladom úspešnosti vyučovacieho procesu je to, aby učiteľ dokázal reflektovať individuálne potreby a danosti žiakov a dokázal podľa toho zvoliť vhodné vyučovacie formy a metódy.
 • Digitalizácia – cieľom je rozvíjať digitálne zručnosti pedagógov, aby boli schopní pripraviť a realizovať svoje hodiny dištančne, hodnotiť žiakov ako aj komunikovať s nimi pomocou audiovizuálnych technológií.

Sme tu pre:

 • pre pedagogických a odborných zamestnancov,
 • pre začínajúcich učiteľov,
 • pre skúsených učiteľov,
 • pre vedúcich zamestnancov.

Ponúkame individuálnu aj skupinovú pomoc formou:

 • individuálnych návštev vyučovacích hodín,
 • individuálnych konzultácií,
 • organizovaním skupinových aktivít, diskusií a workshopov,
 • podporovaním výmeny príkladov dobrej praxe medzi pedagogickými zamestnancami,
 • pripravovaním aktivít zameraných na potreby škôl v regióne.

RCPU svoje bezplatné služby poskytuje základným školám zaradeným do siete škôl a školských zariadení, ktoré poskytujú vzdelávanie v prevažnej miere financované štátom.

Fungovanie regionálneho centra bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (Komponent 7, Reforma 1).

Náš tím

Ing. Milica Antálková

mentorka

Profilová fotografia mentorky

milica.antalkova [at] truni.sk

0915 538 303

Kedysi som tlmočila aj prekladala, pracovala vo firme, učila na živnosť tak v materských škôlkach, ako aj vo firmách. K vyučovaniu anglického jazyka som sa dostala krok po kroku, cestou omylov a poznaní a školení. 🙂 Dnes pôsobím na základnej škole a teším na hodiny angličtiny tak prvákov, ako aj deviatakov. Zlomové pre mňa boli najmä prvé Letné školy v Zaježovej, organizované Komenského inštitútom a program IRPU (dnes už Mentória). Vďaka podpornému programu pre učiteľov som, ako učiteľka, našla sebavedomie, odvahu a vlastnú filozofiu. Vďaka tomu sa dnes s deťmi spolu učíme nie len angličtine ale aj spolupráci, tvorivosti, trpezlivosti, rešpektu i samostatnosti. Vďaka tomu dnes verím v schopnosti študentov a potenciál kolegov tieto schopnosti rozvíjať. Teším sa na spoločnú cestu objavovania.

Mgr. Miroslava Decsi

mentorka

Profilová fotografia mentorky

miroslava.decsi [at] truni.sk

0903 977 249

Viac ako 20 rokov pracujem ako učiteľka na základnej škole, kde využívam rôzne prístupy, formy a metódy vo vyučovaní. Skupinová a tímová práca, rolové hry, zážitkové učenie, riešenie projektov sú preferovanými koncepciami môjho vyučovania. Absolvovala som rôzne školenia a webináre o aktivizujúcich metódach vo vyučovaní. V školskom roku 2022/2023 som bola mentorovaná v projekte LEAFU (dnes už Mentória) v IRPU (Individuálny rast profesie učiteľa), ktoré mi prinieslo podporu a rozvoj mojich profesijných zručností. Rada by som tento pocit podpory dopriala aj ďalším učiteľom.

Mgr. Eva Končitá, MBA

mentorka

Profilová fotografia mentorky

eva.koncita [at] truni.sk

0948 155 212

Z hľadiska odborného profilu som skúsenosťami ovenčená pedagogička. Už viac ako štvrť storočia v základných školách nielen vzdelávam a vychovávam, ale aj s nadšením organizujem rôzne vzdelávacie akcie.

V súčasnosti pracujem ako špeciálny pedagóg v ZŠ pri zdravotníckom zariadení, kde vzdelávam deti zo základných škôl a deti so špeciálnymi potrebami popri ich kúpeľnej liečbe. Absolvovala som množstvo kontinuálnych vzdelávacích programov a stále mám túžbu po nových vedomostiach a poznatkoch. S pokorou, úctou, svojím nadšením a skúsenosťami chcem motivovať každý pedagogický tím. Ponúknuť im know­‑how v oblasti vzdelávacích aktivít žiakov, poskytnúť poradenstvo v náročných, frustrujúcich situáciách vznikajúcich v triede a rozvoj talent manažmentu školy. Využite túto príležitosť posunúť sa ďalej vďaka podpore a výmene skúseností, ktorá nás všetkých posúva dopredu. Teším sa na našu inšpiratívnu spoluprácu!

Mgr. Alexandra Rozborilová

mentorka

Profilová fotografia mentorky

alexandra.rozborilova [at] truni.sk

0904 361 681

Nachádzať spôsob ako naučiť je to, čo ma na učení teší už viac ako 20 rokov. Umenie dobre naučiť v sebe spája moju obľúbenú teóriu, že disciplína oslobodzuje a moje životné krédo je byť tam, kde som potrebná a robiť to, čo je pre to nevyhnutné.

Bude mi cťou sprevádzať učiteľov na ceste k ich jedinečnému štýlu, pozorne a vytrvale im načúvať a spoločne hľadať odpovede na otázky ako. Mám skúsenosti s výučbou všetkých vekových kategórií, stretla som sa s rôznymi talentmi aj ľuďmi, ktorí potrebovali výraznú pomoc. Viem, aké je to učiť intenzívne aj pozvoľna a aké to je, keď má učiteľ robiť zázraky. Venujem sa aj prekladom a tlmočeniu, ktoré som vyštudovala na UPJŠ, i anglickej literatúre, ktorú som vyštudovala na Prešovskej univerzite.

PaedDr. Miriam Valášková, PhD.

mentorka

Profilová fotografia mentorky

miriam.valaskova [at] truni.sk

Vyštudovala som estetiku a pedagogiku. Mám dlhoročnú prax vysokoškolskej učiteľky a lektorky v oblasti didaktiky čítania a písania v primárnom vzdelávaní a v oblasti didaktiky ranej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní. Som recenzentkou mnohých odborných publikácií (napr. šlabikárov). Odborné vedomosti si overujem prácou s deťmi priamo v praxi. Z toho dôvodu sa zaoberám aj možnosťami toho, ako inovatívne, zmysluplne a kontinuálne prepájať rozvoj gramotnosti detí nielen v školských (MŠ, ZŠ, ZUŠ), ale aj v mimoškolských zariadeniach. Bola som pri „zrode“ viacerých voľnočasových centier a súkromných výchovno­‑vzdelávacích inštitúcií, kde sa deti učia inovatívnym spôsobom – zážitkovým učením sa a vo vzájomnej kooperácii s akceptáciou na ich interindividuálnu variabilitu. Mojou ambíciou je, aby som sa so svojimi nadobudnutými skúsenosťami a odbornými znalosťami podelila s Vami, pedagógmi a pedagogičkami v regióne a motivovala Vás k ďalšej činnosti, ktorej výsledkom by malo byť o. i. to, že deti získajú radosť z čítania.

PaedDr. Ľubica Vidličková

mentorka

Profilová fotografia mentorky

lubica.vidlickova [at] truni.sk

0915 549 274

Som špeciálna pedagogička, učiteľka prvého stupňa, matka dvoch detí. Momentálne pôsobím ako školská špeciálna pedagogička, koordinátorka ŠŠP tímu v ZŠ s MŠ Horné Orešany, učiteľ a garant detí v domácom vzdelávaní 1. – 4. ročník. V súkromnom živote pracujem aj v oblasti: špeciálnopedagogické poradenstvo a logopedická starostlivosť. V práci využívam poznatky z výučbových programov ako je Sandplaying, Feuerstainova metóda inštrumentálneho obohatenia, KuPoz, KuPrev, Montessori pedagogika, Hejného matematika, Comenia Script písmo, Nový šlabikár – Eľkoninova metóda, program Bilaterálnej integrácie, metodika Dr. Sindelárovej. Zaoberám sa prácou s terapeutickými kartami a rôznymi metódami na rozvoj zrakového a sluchového vnímania či tréningom na rozvoj pozornosti a proprioceptívneho systému.

Pracovné skúsenosti som získala v ŠZŠ s deťmi s autistickým spektrom, v ZŠ s deťmi s vývinovými poruchami, s deťmi ADHD, ADD, s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou, či s deťmi ktoré potrebujú podporu a pomoc. Poradenstvo pre učiteľov a rodičov vnímam, ako rovnocennú potrebu s potrebou podpory a intervencie pre deti.

Teším sa na naše stretnutia, Vaše objavy, našu radosť a spoluprácu, ktorá spojí odborníkov v oblasti pedagogiky.

 

Spätná väzba mentorovaného pedagóga

Mentoring – individuálna podpora

Ilustračný obrázok

Vyberte si mentoring z našej ponuky.

 • Mentoring je sprevádzaniepodpora profesijných i osobnostných silných stránok.
 • Mentoring pomáha nájsť priestor na profesijný a osobný rast.
 • Mentoring je dôverným procesom, mentor je viazaný mlčanlivosťou a etickým kódexom.

Priebeh mentoringu:

 • Po požiadaní o mentora získate partnera – pridelíme vám jedného z našich mentorov.
 • Porozprávate sa o vašich očakávaniach a nastavíte si spoločný cieľ.
 • S mentorom sa budete pravidelne stretávať – mentor bude pravidelne navštevovať vaše hodiny približne 1× za 3 týždne.
 • Po každej hodine bude nasledovať reflexia a profesionálny rozhovor, ktorý vám pomôže rozvíjať kompetencie a hľadať silné stránky a priestor na zlepšenie. Konzultácie a stretnutia môžu trvať 30 – 90 minút.
 • S mentorom môžete kedykoľvek konzultovať, je vám k dispozícii. Čas mentorovania je zvyčajne 1 školský rok, resp. do dosiahnutia cieľa mentoringu.

Ako sa prihlásiť na mentoring?

 • Vyplňte krátky dotazník.
 • Mentor z nášho tímu vás následne osloví a odpovie na prípadné otázky.
 • S mentorom si spoločne dohodnete formu spolupráce, ktorá vám bude najviac vyhovovať.

Skupinová podpora

Vyberte si z ponuky našich workshopov, diskusií, prednášok a ďalších podujatí.

Skupinové podujatie pripravíme a zrealizujeme priamo v priestoroch vašej školy v termíne, ktorý si spoločne určíme. Všetky aktivity poskytujeme zadarmo a sú príležitosťou na profesijný a osobnostný rastzdieľanie skúseností.

Každú tému je možné realizovať ako celodennú alebo poldennú vzdelávaciu aktivitu alebo ako interaktívnu prednášku:

 • poldenný workshop: 4 × 45 minút,
 • celodenný workshop: 8 × 45 minút,
 • interaktívna prednáška: 2 × 45 minút
 • alebo môžu byť súčasťou Vášho aktualizačného vzdelávania.

Prihlasovací formulár

Témy workshopov

Ako myslia deti

Ilustračný obrázok

Cieľom vzdelávania je vedieť prispôsobiť vyučovací proces tak, aby zohľadnil individualitu žiaka pomocou metód a techník personalizovaného vyučovania. Aby to bolo možné, je dobré poznať nielen situáciu v škole, ale najmä poznať žiakov, ich schopnosti, predpoklady a potreby.

Obsah vzdelávania: Účastníci sa oboznámia prečo a ako vplýva podporujúca sociálno-emočná klíma na úspešnosť žiaka, poznať možnosti nástrojov pri pozitívnom riadení triedy.

Cieľová skupina: učiteľ 1. a 2. stupňa ZŠ, vychovávateľ, pedagogický asistent, odborný zamestnanec

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektorka: Ľubica Vidličková

Ako na RAKa? alias Ranné komunity nevážne aj vážne

Ilustračný obrázok

Cieľom vzdelávania je poskytnúť pedagógom zdroje, praktické nápady a inšpiráciu na vedenie ranného stretnutia so svojimi žiakmi tak, aby podporili vytváranie pozitívnych vzťahov v triede a škole.

Obsah vzdelávania: Účastníci sa stanú členmi rannej komunity, zoznámia sa s princípmi vedenia komunity, vytvoria si pravidlá komunikácie a fungovania komunity. Spoznajú tiež nástroje, ktoré im uľahčia vedenie rannej komunity ako napr. kladenie otázok, motivačné príbehy alebo filmy sprevádzané diskusiou, krátke knižné príbehy na pokračovanie, citáty, pohybové aktivity, hry, hádanky, hlavolamy, reflexia, sebareflexia, ocenenie, prejav uznania, zhodnotenie týždňa.

Cieľová skupina: učiteľ 1. a 2. stupňa ZŠ, odborný zamestnanec, pedagogický asistent

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektorky: Milica Antálková, Miroslava Decsi, Alexandra Rozborilová, Ľubica Vidličková

Zápalkáreň – ako horieť a nevyhorieť

Ilustračný obrázok

Cieľom vzdelávania je poskytnúť účastníkom priestor na zdieľanie skúseností, ťažkostí a výziev, ktorým čelia vo svojej práci. Ukázať možnosti, podnety a námety, ako rôznymi formami oživiť a spestriť pracovnú činnosť a ako si dopĺňať energiu, relaxovať a starať sa o svoje duševné zdravie. Hľadať zmysel, naplnenie a radosť vo svojom povolaní.

Obsah vzdelávania: Účastníci workshopu zameraného na predchádzanie a zvládanie syndrómu vyhorenia zažijú atmosféru vzájomnej podpory a pochopenia. Naučia sa konkrétne techniky na zvládanie stresu. Spoznajú stratégiu a techniky, ktoré pomáhajú efektívnejšie využívať pracovný čas a zbavovať sa návykov a činností, ktoré zbytočne odčerpávajú našu energiu a čas. Získajú tipy na možnosti sebarealizácie mimo práce. Naučia sa asertívne komunikačné zručnosti pre náročné situácie. Spoznajú možnosti ďalšieho vzdelávania a rozvoja v rámci svojho odboru. Zažijú pocit úľavy a nádeje, že z náročnej situácie existuje východisko. Môžu sa inšpirovať príkladmi dobrých praxí iných účastníkov a nastaviť si individuálny akčný plán konkrétnych krokov a cieľov.

Záver vzdelávania: Účastnícka tombola

Cieľová skupina: učiteľ 1. a 2. stupňa ZŠ, odborný zamestnanec, pedagogický asistent

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektorka: Eva Končitá

Ja – učiteľ manažér

Ilustračný obrázok

Cieľom vzdelávania je rozvinúť kompetencie účastníkov v oblasti efektívneho riadenia a organizovania triedy. Oboznámiť učiteľov s princípmi a technikami manažmentu triedy. Zapojiť asistentov učiteľa do edukačného procesu. Rozvinúť sebareflexiu a manažérske zručnosti učiteľov.

Obsah vzdelávania: Účastníci získajú prehľad o kľúčových princípoch efektívneho vedenia žiakov – stanovenie jasných pravidiel, štruktúrovanie prostredia, motivácia a aktivizácia žiakov. Osvoja si stratégie pre zvládanie problémového správania žiakov a podporu pozitívnej klímy v triede. Dôležitou súčasťou je nácvik diferencovaného prístupu k rôznym typom žiakov a rozvoj vlastných manažérskych zručností učiteľa. Súčasťou je tiež zapojenie asistentov učiteľa, spoločná diskusia a zdieľanie skúseností. Workshop prináša inšpiratívne námety ako sa stať efektívnym manažérom svojej triedy.

Cieľová skupina: učiteľ 1. a 2. stupňa ZŠ, pedagogický asistent

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektorka: Eva Končitá

Formatívne hodnotenie

Cieľom vzdelávania je zaviesť princípy formatívneho hodnotenia a rastového myslenia do vzdelávania, rozšíriť portfólio metód na podporu vnútornej motivácie a hodnotenia učenia sa a pokroku žiakov, používať konkrétne príklady pri plánovaní a hodnotení vlastnej činnosti, správne stanovenie si cieľa.

Obsah vzdelávania: Význam formatívneho a sumatívneho hodnotenia, charakteristika formatívneho hodnotenia, zásady formatívneho hodnotenia, stratégie formatívneho hodnotenia (ciele, spätná väzba a zásady poskytovania spätnej väzby, vzájomné hodnotenie, kritériá úspechu, triedne diskusie, sebahodnotenie), nadobudnutie zručností umožňujúcich aktívne používanie spätnej väzby a slovného hodnotenia v praxi, nástroje a techniky formatívneho hodnotenia (napr. práca s chybou, žiadne ruky hore, kľúčové otázky, trojfarebný test, hromadné hlasovanie, TRIMINO).

Cieľová skupina: učiteľ 1. a 2. stupňa ZŠ, odborný zamestnanec, pedagogický asistent

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektorky: Miroslava Decsi, Alexandra Rozborilová, Ľubica Vidličková, Milica Antálková

Jazyky hrou

Cieľ vzdelávania: Za hranicou hry, ktorá v prvom rade baví, je jej spoločenská a psychologická úloha. Deti zisťujú, čo už vedia, čo ešte nie. Hra posmeľuje experiment, hľadanie riešení, buduje jazykové kompetencie a sebadôveru.

Obsah vzdelávania: Vzdelávanie poskytne účastníkom praktické ukážky rozličných jazykových hier (s pomôckami aj bez) a podporí ich fantáziu na vytváranie si vlastných hier, pomôcok a postupov pri vyučovaní jazykov.

Cieľová skupina: učiteľ 1. a 2. stupňa ZŠ, odborný zamestnanec, pedagogický asistent

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektorky: Alexandra Rozborilová, Milica Antálková, Miroslava Decsi, Ľubica Vidličková

Trieda číta pre radosť

Cieľom vzdelávania je priniesť do školských tried čítanie pre radosť. Ponúknuť deťom na základnej škole zážitok z krásnej, kvalitnej a zaujímavej knihy, ktorá bude vždy na dosah a vie rozjasniť školský deň, ponúknuť zážitok, tému na rozhovor so spolužiakom alebo tajnú komnatu, do ktorej sa dá skryť.

Obsah vzdelávania: Účastníci sa zoznámia s dôvodmi prečo je čítanie pre radosť nesmierne dôležité, ako a prečo podporiť rozvoj čitateľských zručností, zistia tiež ako a kedy vie učiteľ siahnuť po dobrej knihe. Počas vzdelávania si sami prelistujú aspoň 20 dobrých kníh, ktoré by mohli mať v triede, dozvedia sa podľa čoho knihy do tried vyberať a ako ich do triedy získať.

Cieľová skupina: učiteľ 1. a 2. stupňa ZŠ, odborný zamestnanec, pedagogický asistent

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektorky: Milica Antálková, Ľubica Vidličková, Alexandra Rozborilová, Miroslava Decsi

Prvá pomoc učiteľa

Cieľ vzdelávania: prehĺbiť, rozšíriť a inovovať kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania kreatívneho myslenia, kreativity a kreatívneho riešenia problémov u žiakov vo vyučovacom procese v triede.

Obsah vzdelávania: zažijete tipy a triky, ktorými prebudíte žiaka k činnosti, praktický workshop, kde zistíte ako v aktivizácii využiť skupinové formy práce, aké sú známe a účinné „energizéry a harmonizéry“, aké didaktické prostriedky sú dnes pre žiakov tie najúčinnejšie, oboznámite sa a prakticky vyskúšate konkrétne aktivizujúce metódy a formy práce

Cieľová skupina: učiteľ 1. a 2. stupňa ZŠ, odborný zamestnanec, pedagogický asistent

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektorky: Miroslava Decsi, Milica Antálková, Ľubica Vidličková, Alexandra Rozborilová

Ochutnávka mentoringu

Cieľom vzdelávania je ukázať záujemcom o mentoring ako prebieha mentoringový rozhovor, ako vyzerá štruktúra rozhovoru, ako využívať 5P a správne kladenie otázok.

Obsah vzdelávania: definícia mentoringu, kto je mentor a kto mentorovaný, nastavenie pravidiel, etický kódex, priebeh úvodného mentoringového rozhovoru, cieľ mentoringových rozhovorov, priebeh bežného menteringového rozhovoru, štruktúra, obsah, forma

Cieľová skupina: učiteľ 1. a 2. stupňa ZŠ, odborný zamestnanec, pedagogický asistent

Počet účastníkov: minimálne 4 maximálne 15

Lektorky: Milica Antálková, Miroslava Decsi, Alexandra Rozborilová, Ľubica Vidličková

Úprava cieľov, metód, foriem a postupov v praxi

Cieľom vzdelávania je poznať možnosti poskytovania individualizovanej podpory a prispôsobenia vyučovania, s cieľom zabezpečiť optimálne prostredie na edukáciu a rozvoj každého žiaka.

Obsah vzdelávania: Účastníci sa oboznámia s výberom a aplikáciou cieľov, metód, foriem a prístupov na základe možných vývinových a psychosociálnych aspektov u žiakov.

Cieľová skupina: učiteľ 1. a 2. stupňa ZŠ, vychovávateľ, pedagogický asistent, odborný zamestnanec

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektorky: Milica Antálková, Miroslava Decsi, Alexandra Rozborilová, Ľubica Vidličková

Implementácia výkonového štandardu reformovaného kurikula do vzdelávacej oblasti Človek a príroda

Cieľom vzdelávania je poukázať na možnosti implementácie výkonového štandardu reformovaného kurikula do vzdelávacej oblasti Človek a príroda.

Obsah vzdelávania: Na základe konkrétnych ukážok z praxe rozdiskutovať postupy, ktoré majú potenciál zmysluplne rozvíjať všetky zložky prírodovednej gramotnosti žiaka. Spoločne sa pozrieme na jednotlivé časti výskumnej (bádateľskej) činnosti v prírodovednom vzdelávaní, na výzvy, ktorým učiteľ/učiteľka pri takejto výučbe čelí, aj na to, ako sa s nimi dá pracovať.

Cieľová skupina: učiteľ/učiteľka 2. stupňa základnej školy

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektor bude spolupracovať s doc. PaedDr. Katarínou Kotuľákovou, PhD.

Induktívne (a výskumne/bádateľsky) vo vyučovaní chémie

Cieľom vzdelávania je ilustrovať implementáciu výkonového a obsahového štandardu reformovaného kurikula na vybraných témach z oblasti chémie.

Obsah vzdelávania: Pokus o tvorbu didakticky transformovaného obsahu chemického vzdelávania na vybraných chemických témach.

Cieľová skupina: učiteľ/učiteľka 2. stupňa základnej školy

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektor bude spolupracovať s doc. PaedDr. Katarínou Kotuľákovou, PhD.

Využitie mikrosvetov vo vyučovaní informatiky na ZŠ

Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov z radov učiteľov informatiky na nižšom sekundárnom vzdelávaní s možnosťou vyučovania vybraného tematického celku z algoritmizácie a programovania v prostredí mikrosvetu Baltík web.

Obsah vzdelávania: V rámci workshopu budú prezentované úlohy, ktoré je vhodné riešiť pomocou zvoleného mikrosvetu, ktoré umožnia žiakom nadobúdať nové vedomosti.

Lektor bude spolupracovať s PaedDr. Veronikou Gabaľovou, PhD.

Termín: počas prázdnin, bude konzultovaný dostatočne vopred s vyučujúcou

Forma: prezenčná

Trvanie: 4 hodiny

Tvorba interaktívnych aplikácií využiteľných pri vyučovaní na ZŠ

Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov z radov učiteľov na nižšom sekundárnom vzdelávaní s možnosťou tvorby interaktívnych aplikácií využiteľných vo vyučovaní vo zvolenom voľne dostupnom softvéry akým môže byť napríklad LearningApp, Liveworksheet a pod.

Obsah vzdelávania: V rámci workshopu budú prezentované ukážky možností tvorby interaktívnych edukačných aplikácií, ktoré môžu učitelia využívať pri vyučovaní na zatraktívnenie a zefektívnenie vyučovacieho procesu.

Lektor bude spolupracovať s PaedDr. Veronikou Gabaľovou, PhD.

Termín: počas prázdnin, bude konzultovaný dostatočne vopred s vyučujúcou

Forma: prezenčná/dištančná

Trvanie: 4 hodiny

Nielen ľudí napádajú vírusy

Surfovanie po webových stránkach je činnosť, ktorú si každý používateľ osobných počítačov ľahko osvojí. Niekoľkými stlačeniami tlačidla myšky je možné získať množstvo zaujímavých informácií a údajov. Na webe však číhajú aj rôzne hrozby a útoky na počítače. Ak chcete chrániť váš počítač pred útokmi, musíte mať potrebné odborné znalosti v oblasti počítačovej bezpečnosti. Čo je to vírus, červ, trójsky kôň, kto sú to hackeri, aké iné nebezpečenstvá hrozia vášmu počítaču a ako sa proti nim brániť? Odpovede na tieto otázky získate absolvovaním tohto workshopu.

Lektor bude spolupracovať s doc. Ing. Ildikó Pšenákovou, PhD.

Termín: bude konzultovaný dostatočne vopred

Forma: online

Trvanie: 4 hodiny

Efektívne využitie Geogebry vo vyučovaní matematiky na nižšom sekundárnom vzdelávaní

Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov z radov učiteľov matematiky na nižšom sekundárnom vzdelávaní s efektívnym využitím Geogebry na hodinách geometrie. Workshop je zameraný na silné stránky Geogebry, ktoré nemožno dosiahnuť rysovaním na klasickej tabuli, ako je dynamická zmena vstupných údajov, zmena parametrov pomocou posúvačov, zobrazovanie stopy bodov.

Obsah vzdelávania: V rámci workshopu budú prezentované úlohy, ktoré je vhodné riešiť pomocou Geogebry a aktivity, ktoré umožnia žiakom nadobúdať nové vedomosti objavovaním.

Lektor bude spolupracovať s doc. PaedDr. Milanom Pokorným, PhD.

Termín: bude konzultovaný dostatočne vopred

Forma: prezenčná

Trvanie: 4 hodiny

Efektívne využitie softvéru Microsoft Excelu vo vyučovaní matematiky na nižšom sekundárnom vzdelávaní

Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov z radov učiteľov matematiky na nižšom sekundárnom vzdelávaní s efektívnym využitím softvéru Microsoft Excel na hodinách matematiky.

Obsah vzdelávania: V rámci workshopu budú prezentované úlohy, pri ktorých riešení je vhodné použiť Excel ako efektívny nástroj na skrátenie času potrebného na výpočty. Ako jedna z vhodných tém bude aj riešenie úloh z oblasti finančnej matematiky a experimenty z oblasti pravdepodobnosti.

Lektor bude spolupracovať s doc. PaedDr. Milanom Pokorným, PhD.

Termín: bude konzultovaný dostatočne vopred

Forma: prezenčná

Trvanie: 4 hodiny

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v 1. ročníku ZŠ

Cieľom vzdelávania je motivovať učiteľov a učiteľky k tomu, aby u detí vzbudili radosť z čítania a písania už od prvého momentu nástupu žiakov do 1. ročníka ZŠ.

Obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky sa v praktických aktivitách oboznámia s inovatívnymi možnosťami rozvoja gramotnosti žiakov (vrátane diagnostikovania), ktoré môžu uplatňovať hneď na začiatku školského roka a to prostredníctvom aplikácie tematického a kooperatívneho vyučovania, pričom sa bude zohľadňovať interindividuálna variabilita detí.

Cieľová skupina: učiteľ 1. stupňa, vychovávateľ, pedagogický asistent

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektorka: Miriam Valášková

Efektívna technika čítania – ako na to?

Cieľom vzdelávania je motivovať učiteľov a učiteľky k tomu, aby pomohli žiakom zvládnuť efektívnu techniku čítania – a to paralelne s rozvojom funkčnej gramotnosti.

Obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky sa v praktických aktivitách oboznámia s inovatívnymi možnosťami rozvoja gramotnosti s uplatnením analyticko­‑syntetickej metódy, pričom hlavný dôraz sa bude klásť na rozvoj konceptu slova a fonematického uvedomovania (najmä na úrovni vyvodzovania hlások) u začínajúcich čitateľov. Naším zámerom je poskytnúť pedagógom vhľad od problematiky, aby sa dokázali efektívne orientovať v ponúkaných šlabikároch. Uplatňovať sa bude tematické a kooperatívne vyučovanie, pričom sa bude zohľadňovať interindividuálna variabilita detí.

Cieľová skupina: učiteľ 1. stupňa, vychovávateľ, pedagogický asistent, odborný zamestnanec

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektorka: Miriam Valášková

Nie je kniha ako kniha

Cieľom vzdelávania je motivovať učiteľov a učiteľky k výberu vhodnej literatúry pre deti, ktoré sa len začínajú učiť čítať.

Obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky sa v praktických aktivitách oboznámia s inovatívnymi možnosťami rozvoja porozumenia v čítaní prostredníctvom výberu vhodného knižného textu. Pôjde o návrh tematického vyučovania, v ktorom sa dozvedia, ako môžu deti prostredníctvom zážitkového a kooperatívneho vyučovania aktívne pracovať s rôznymi typmi textov: literárnych umeleckých i odborných encyklopedických a prepájať tak svoje poznanie v rámci jazyka a komunikácie s poznaním z ďalších vzdelávacích oblastí vrátane ekológie. Súbežne sa budú učiť: kritické myslenie, kooperáciu a toleranciu k inakosti.

Cieľová skupina: učiteľ 1. stupňa, vychovávateľ, pedagogický asistent

Počet účastníkov: maximálne 15

Lektorka: Miriam Valášková

Tímová práca – rozdeľuje úlohy, no znásobuje úspech

Cieľom vzdelávania je poskytnúť nástroje na vytvorenie tímovej práce a spolupatričnosti v školskom alebo triednom kolektíve. Tento workshop bol pripravený v spolupráci s NIVAM Trnava

Obsah vzdelávania: Účastníkov vedú lektori k uvedomeniu si úcty voči sebe i ostatným v tíme. Vedúci tímu (riaditeľ alebo učiteľ) predstaví svoje vízie, ktoré lektori zjednotia s hodnotami členov tímu. Táto dielnička naladí účastníkov zboru na spoločné tvorenie školského vzdelávacieho programu.

Cieľová skupina: učiteľský zbor, odborní zamestnanci a pedagogickí zamestnanci, učiteľ 1. a 2. stupňa VŠ

Počet účastníkov: podľa potrieb školy

Lektorky: všetky

„Ve Skalici na rínečku“ alebo ako na bloky

Cieľom vzdelávania je ponúknuť uchádzačom hneď niekoľko horúcich tém vzdelávania podľa nového kurikula, a to ako učiť v blokoch a tandemoch. Ďalšou témou bude výučba v exteriéri. V prípade nepriaznivého počasia sa účastníci dohodnú na náhradnom termíne alebo na mokrej verzii workshopu.

Obsah vzdelávania: Dielňa prevedie účastníkov po pamiatkach v Skalici, ukáže prepájanie predmetov, tvorbu tzv. „easy‑to‑read“ materiálov a gradačných materiálov.

Cieľová skupina: učiteľský zbor, odborní a pedagogickí zamestnanci, učiteľ 1. a 2. stupňa ZŠ

Počet účastníkov: podľa potrieb školy

Lektorky: všetky

 


Prosíme, po absolvovaní vzdelávania vyplňte krátky anonymný dotazník, ktorý nám pomôže zlepšovať sa:

Spätná väzba účastníkov

Ďakujeme!

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby vyplňte

tento dotazník

alebo nás kontaktujte na:

Kontakt:   Adresa:

doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

riaditeľka RCPU pre okresy Senica a Skalica

E‑mail: jana.fancovicova [at] truni.sk

Tel.: 0949 492 853

Profilová fotografia mentorky

RCPU pre okresy Senica a Skalica

Pplk. Pľjušťa 777/26

909 01  Skalica

Vznik Regionálneho centra podpory učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a uskutočňuje ju v spolupráci s partnermi v regiónoch Slovenska.