Skočiť na hlavný obsah

Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Senica a Skalica

Ilustračný obrázok

Vytvorenie Regionálneho centra podpory učiteľov pre okresy Senica a Skalica v zmysle platných míľnikov Plánu obnovy a odolnosti v partnerskej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má za úlohu podporiť školy a školské zariadenia v regióne pre uvedené okresy v procese aplikácie nových metód vyučovania a výchovy na školách prostredníctvom mentoringu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Aby učitelia zmeny školského systému pochopili, osvojili si a aplikovali v práci so žiakmi je naším cieľom:

 • vytvoriť a podporiť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania,
 • podporiť profesijnú prípravu pedagogických lídrov v regiónoch,
 • podporiť učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

O nás

RCPU a jeho úlohy

Ilustračný obrázok

 • Monitorovať potreby pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl v regióne.
 • Rozširovať partnerstvá so školami a inými organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní v regióne.
 • Umožniť a podporiť odborný rast mentorov regionálneho centra.
 • Zabezpečiť vhodné podmienky na optimálny pracovný výkon mentora.
 • Kontrolovať kvalitu činností vykonávaných mentormi formou spätnej väzby.

Prioritné tematické oblasti, v ktorých budú mentori poskytovať individuálnu pomoc sú tieto:

 • Vzdelávacie programy – je potrebné pomáhať školám vytvárať si vlastný školský vzdelávací program a podporovať ich v aktívnej práci s ním.
 • Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov – je žiaduce, aby učitelia vedeli hodnotiť nielen rozsah a kvalitu vedomostí, ale aby dokázali hodnotiť všetko, čo má byť vyučované – teda nielen osvojenie si pojmov a faktov, ale aj nadobudnutie spôsobilostí zo strany žiakov.
 • Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma – namiesto učiaceho odborníka a experta sa má učiteľ stať facilitátorom učenia a mentorom jednotlivcov i skupín učiacich sa žiakov.
 • Personalizácia vyučovania a inkluzíve vzdelávanie – základným predpokladom úspešnosti vyučovacieho procesu je to, aby učiteľ dokázal reflektovať individuálne potreby a danosti žiakov a dokázal podľa toho zvoliť vhodné vyučovacie formy a metódy.
 • Digitalizácia – cieľom je rozvíjať digitálne zručnosti pedagógov, aby boli schopní pripraviť a realizovať svoje hodiny dištančne, hodnotiť žiakov ako aj komunikovať s nimi pomocou audiovizuálnych technológií.

Sme tu pre:

 • pre pedagogických a odborných zamestnancov,
 • pre začínajúcich učiteľov,
 • pre skúsených učiteľov,
 • pre vedúcich zamestnancov.

Ponúkame individuálnu aj skupinovú pomoc formou:

 • individuálnych návštev vyučovacích hodín,
 • individuálnych konzultácií,
 • organizovaním skupinových aktivít, diskusií a workshopov,
 • podporovaním výmeny príkladov dobrej praxe medzi pedagogickými zamestnancami,
 • pripravovaním aktivít zameraných na potreby škôl v regióne.

RCPU svoje bezplatné služby poskytuje základným školám zaradeným do siete škôl a školských zariadení, ktoré poskytujú vzdelávanie v prevažnej miere financované štátom.

Fungovanie regionálneho centra bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).

Náš tím

Ing. Milica Antálková

mentorka

milica.antalkova [at] truni.sk

Kedysi som tlmočila aj prekladala, pracovala vo firme, učila na živnosť tak v materských škôlkach, ako aj vo firmách. K vyučovaniu anglického jazyka som sa dostala krok po kroku, cestou omylov a poznaní a školení. 🙂 Dnes pôsobím na základnej škole a teším na hodiny angličtiny tak prvákov, ako aj deviatakov. Zlomové pre mňa boli najmä prvé Letné školy v Zaježovej, organizované Komenského inštitútom a program IRPU (dnes už Mentória). Vďaka podpornému programu pre učiteľov som, ako učiteľka, našla sebavedomie, odvahu a vlastnú filozofiu. Vďaka tomu sa dnes s deťmi spolu učíme nie len angličtine ale aj spolupráci, tvorivosti, trpezlivosti, rešpektu i samostatnosti. Vďaka tomu dnes verím v schopnosti študentov a potenciál kolegov tieto schopnosti rozvíjať. Teším sa na spoločnú cestu objavovania.

Mgr. Miroslava Decsi

mentorka

miroslava.decsi [at] truni.sk

Viac ako 20 rokov pracujem ako učiteľka na základnej škole, kde využívam rôzne prístupy, formy a metódy vo vyučovaní. Skupinová a tímová práca, rolové hry, zážitkové učenie, riešenie projektov sú preferovanými koncepciami môjho vyučovania. Absolvovala som rôzne školenia a webináre o aktivizujúcich metódach vo vyučovaní. V školskom roku 2022/2023 som bola mentorovaná v projekte LEAFU (dnes už Mentória) v IRPU (Individuálny rast profesie učiteľa), ktoré mi prinieslo podporu a rozvoj mojich profesijných zručností. Rada by som tento pocit podpory dopriala aj ďalším učiteľom.

Mgr. Dagmar Ferenčíková

mentorka

dagmar.ferencikova [at] truni.sk

Ako učiteľka s vyše 30 ročnou pedagogickou praxou sa zaujímam o všetko inovatívne a prospešné pre našu pedagogickú prácu. So svojou aprobáciou slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka – pedagogika som pôsobila na základných i stredných školách. Ako zástupkyňa riaditeľa školy som mala možnosť bližšie spoznať princíp manažmentu školy a s ním súvisiacu výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Mentoring vnímam ako dôležitú podporu pre učiteľov, ktorí chcú rásť. Myšlienka Michaela Morpurga je stále aktuálna – „Na čom záleží, je učiteľ, nie učebňa.“ A preto, poďme spoločne hľadať efektívne riešenia, ktoré nám uľahčia každodennú prácu v triede, lebo „učiteľ je kompasom, ktorý v deťoch aktivuje magnety zvedavosti, poznania a múdrosti“ (Ever Garrison).

Mgr. Alexandra Rozborilová

mentorka

alexandra.rozborilova [at] truni.sk

Nachádzať spôsob ako naučiť je to, čo ma na učení teší už viac ako 20 rokov. Umenie dobre naučiť v sebe spája moju obľúbenú teóriu, že disciplína oslobodzuje a moje životné krédo je byť tam, kde som potrebná a robiť to, čo je pre to nevyhnutné.

Bude mi cťou sprevádzať učiteľov na ceste k ich jedinečnému štýlu, pozorne a vytrvale im načúvať a spoločne hľadať odpovede na otázky ako. Mám skúsenosti s výučbou všetkých vekových kategórií, stretla som sa s rôznymi talentmi aj ľuďmi, ktorí potrebovali výraznú pomoc. Viem, aké je to učiť intenzívne aj pozvoľna a aké to je, keď má učiteľ robiť zázraky. Venujem sa aj prekladom a tlmočeniu, ktoré som vyštudovala na UPJŠ, i anglickej literatúre, ktorú som vyštudovala na Prešovskej univerzite.

PaedDr. Ľubica Vidličková

mentorka

lubica.vidlickova [at] truni.sk

Som špeciálna pedagogička, učiteľka prvého stupňa, matka dvoch detí. Momentálne pôsobím ako školská špeciálna pedagogička, koordinátorka ŠŠP tímu v ZŠ s MŠ Horné Orešany, učiteľ a garant detí v domácom vzdelávaní 1. – 4. ročník. V súkromnom živote pracujem aj v oblasti: špeciálnopedagogické poradenstvo a logopedická starostlivosť. V práci využívam poznatky z výučbových programov ako je Sandplaying, Feuerstainova metóda inštrumentálneho obohatenia, KuPoz, KuPrev, Montessori pedagogika, Hejného matematika, Comenia Script písmo, Nový šlabikár – Eľkoninova metóda, program Bilaterálnej integrácie, metodika Dr. Sindelárovej. Zaoberám sa prácou s terapeutickými kartami a rôznymi metódami na rozvoj zrakového a sluchového vnímania či tréningom na rozvoj pozornosti a proprioceptívneho systému.

Pracovné skúsenosti som získala v ŠZŠ s deťmi s autistickým spektrom, v ZŠ s deťmi s vývinovými poruchami, s deťmi ADHD, ADD, s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou, či s deťmi ktoré potrebujú podporu a pomoc. Poradenstvo pre učiteľov a rodičov vnímam, ako rovnocennú potrebu s potrebou podpory a intervencie pre deti.

Teším sa na naše stretnutia, Vaše objavy, našu radosť a spoluprácu, ktorá spojí odborníkov v oblasti pedagogiky.

Mentoring – individuálna podpora

Ilustračný obrázok

Vyberte si mentoring z našej ponuky.

 • Mentoring je sprevádzaniepodpora profesijných i osobnostných silných stránok.
 • Mentoring pomáha nájsť priestor pre profesijný a osobný rast.
 • Mentoring je dôverným procesom, mentor je viazaný mlčanlivosťou a etickým kódexom.

Priebeh mentoringu:

 • Po požiadaní o mentora získate partnera – pridelíme vám jedného z našich mentorov.
 • Porozprávate sa o vašich očakávaniach a nastavíte si spoločný cieľ.
 • S mentorom sa budete pravidelne stretávať – mentor bude pravidelne navštevovať vaše hodiny približne 1× za 3 týždne.
 • Po každej hodine bude nasledovať reflexia a profesionálny rozhovor, ktorý vám pomôže rozvíjať kompetencie a hľadať silné stránky a priestor na zlepšenie. Konzultácie a stretnutia môžu trvať 30 – 90 minút.
 • S mentorom môžete kedykoľvek konzultovať, je vám k dispozícii. Čas mentorovania je zvyčajne 1 školský rok, resp. do dosiahnutia cieľa mentoringu.

Ako sa prihlásiť na mentoring?

 • Vyplňte krátky dotazník.
 • Mentor z nášho tímu vás následne osloví a odpovie na prípadné otázky.
 • S mentorom si spoločne dohodnete formu spolupráce, ktorá vám bude najviac vyhovovať.

Skupinová podpora

Ilustračný obrázok

Vyberte si z ponuky našich workshopov, diskusií, prednášok a ďalších podujatí.

Skupinové podujatie pripravíme a zrealizujeme priamo v priestoroch vašej školy v termíne, ktorý si spoločne určíme.

Každú tému je možné realizovať ako celodennú alebo poldennú vzdelávaciu aktivitu alebo ako interaktívnu prednášku:

 • poldenný workshop: 4 × 45 minút,
 • celodenný workshop: 8 × 45 minút,
 • interaktívna prednáška: 2 × 45 minút.

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby vyplňte tento dotazník alebo nás kontaktujte na:

Kontakt:   Adresa:

doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

riaditeľka RCPU pre okresy Senica a Skalica

E‑mail: jana.fancovicova [at] truni.sk

Tel.: +421 949 492 853

RCPU pre okresy Senica a Skalica

Pplk. Pľjušťa 777/26

909 01  Skalica

Vznik Regionálneho centra podpory učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako jednu z kľúčových
reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s partnermi v regiónoch Slovenska.