Skočiť na hlavný obsah
16. 12. 2023

Výzva na obsadenie miesta mentora pre okresy Senica a Skalica

Koho hľadáme?

Šikovného, inšpiratívneho a aktívneho pedagóga otvoreného inováciám, ktorý má potenciál podporovať ostatných učiteľov formou mentoringu.

Ako a dokedy sa môžete prihlásiť?

Prihláškou do výberového procesu je vyplnenie online dotazníka.

Prihlasovanie prebieha do 28. 6. 2024.

 
Chcem sa stať mentorom (online dotazník)
 

 


Ako prebieha výberový proces?

Vybraných uchádzačov pozveme na online pohovor.

Zmluvu s mentorom uzatvárame k 1. 9. 2024.

Opis pracovných činností mentora

1 Poskytovať individuálne poradenstvo PZ a OZ (vrátane vedúcich PZ a OZ)

1.1 realizovať individuálne poradenstvo pre PZ a OZ v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia),

1.2 realizovať návštevy vyučovacích hodín PZ a OZ s cieľom zvýšenia kvality výchovno­‑vzdelávacieho procesu,

1.3 poskytovať spätnú väzbu k pozorovaným edukačným postupom (navrhovať odporúčania na zvýšenie kvality výchovno­‑vzdelávacieho procesu, identifikovať a diagnostikovať problémy PZ a OZ, podporovať PZ a OZ pri tvorbe návrhov možných riešení ich problémov, pomáhať v zapracovaní riešení vo výchovno­‑vzdelávacom procese v triede a práci so žiakmi).

2 Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach formou

2.1 poldňových workshopov,

2.2 celodňových workshopov,

2.3 facilitácie učiacich sa skupín,

2.4 organizácie prednášok a diskusií,

2.5 iných aktivít, ktoré považuje RCPU za potrebné v regióne.

3 Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne formou

3.1 dotazníkov pre PZ a VPZ škôl a školských zariadení,

3.2 individuálnych rozhovorov s PZ a VPZ škôl a školských zariadení.

4 Administratívne úlohy spojené s pracovným miestom spočívajú najmä

4.1 vo vyplnení pracovného výkazu,

4.2 vo vedení dokumentácie o činnostiach uvedených v bodoch 1 – 3,

4.3 vo vykonávaní ďalších úloh vyplývajúcich z pracovného zaradenia.

5 Budovať partnerstvá v regióne a sieťovanie formou

5.1 predstavenia činnosti uvedených v bodoch 1 – 3,

5.2 bilaterálnych stretnutí s riaditeľmi škôl a/alebo so zriaďovateľmi,

5.3 multilaterálnych stretnutí s viacerými potenciálnymi partnermi v regióne s cieľom networkingu.

6 Vlastné vzdelávanie a práca na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach

6.1 mentoring,

6.2 vzdelávacie programy,

6.3 hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov,

6.4 vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma,

6.5 personalizácia vyučovania a inklúzia vzdelávania,

6.6 digitalizácia.

Kritériá na pozíciu mentora

a) Najmenej 75 % z celkového počtu mentorov každého regionálneho centra budú tvoriť aktívni pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí
  • spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ podľa § 9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg,
  • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • preukážu pedagogickú prax najmenej 5 rokov.
b) Najviac 25 % z celkového počtu mentorov môžu tvoriť osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých, ktorí
  • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • preukážu relevantnú odbornú prax najmenej 5 rokov.

Výhodou (nie však podmienkou) je atestácia PZ I. alebo II. stupňa.

Výhodou (nie však podmienkou) je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručnosti (napr. Komenského inštitút, Indícia, n. o., LEAF, Teach for Slovakia, Národný projekt profesijný rozvoj učiteľov Teachers a pod.).

Podmienky

Predpokladaný rozsah práce mentora

  • 50 % úväzku práca vo svojej kmeňovej škole (2,5 dňa),
  • 50 % úväzku práca pre RCPU (2,5 dňa, 18,7 hodín týždenne, rozdelenie dní podľa dohody s riaditeľom prislúchajúcej školy, v závislosti od nastaveného rozvrhu hodín).

Platové podmienky

  • Od 1 050 € / brutto (50 % úväzok).

Miesto výkonu práce

  • podľa potrieb ZŠ regiónu,
  • RCPU zabezpečí priestory na spoločné aktivity pre mentorov.

Chcete vedieť viac?

Píšte. Pýtajte sa.

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

viera.peterkova [at] truni.sk


Viac informácií o RCPU nájdete tutu.