Skočiť na hlavný obsah

Pokyny na vykonávanie asistentskej praxe študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

(Tento článok je určený pre končiacich študentov magisterského štúdia. Končiaci študenti bakalárskeho štúdia kliknite sem. Obsah článku nie je určený pre študentov PP a SPV.)


Milí študenti,

od septembra sa začína nový semester, ktorý sa pre tretiakov a piatakov spája s praxou, ktorú pre Vás realizuje Katedra školskej pedagogiky PdF TU. K praxiam prebehli už prvé informačné webináre na jar 2023, v MAISe sú dostupné informačné listy a do našej teamsovej skupiny budú postupne pribúdať ďalšie materiály. V prípade, že niekto ešte nie je v teamsovej skupine, kontaktujte ma ako koordinátora praxí mailom.

Všetky pokyny k Vašej praxi sú nižšie spolu s ILP súvisiaceho predmetu v prílohe. V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte. Tretiaci majú stále priestor zapisovať sa do skupín alebo si zabezpečiť prax individuálne tak, aby sa prax začala najneskôr v októbri. Piataci začínajú prax až v decembri 2023 podľa pokynov.

Teším sa na spoločnú komunikáciu a spoluprácu 😊

 

Viktor Križo
koordinátor praxí
viktor.krizo [at] truni.sk


Pedagogická prax nadväzuje na priebežnú prax teórie a praxe vyučovania v 4. ročníku. Jej úlohou je získať základné profesijne kompetencie na interakciu so žiakom, prácu so skupinovou dynamikou triedy, plánovania, prípravy, riadenia a vyhodnocovania vzdelávacieho procesu a poznania vlastnej profesijnej roly. Účasť na praktických aktivitách v škole alebo školskom zariadení v určenom rozsahu, spätná väzba (hodnotenie) od cvičného učiteľa za realizované vyučovanie predmetov spolu s písomným elektronickým výstupom (reflexiou) študenta je podmienkou udelenia záverečného hodnotenia. Najdôležitejšou časťou predmetu je vlastná aktívna snaha študenta spoznávať a získavať nové skúsenosti a zručnosti spojené s budúcim povolaním v školskom prostredí a s tým spojená konštruktívna (seba)reflexia. V zimnom semestri akademického roku 2023/2024 budú študenti realizovať súvislú asistentskú pedagogickú prax takto:

Pred začatím praxe:

  • Študent sa zúčastní úvodného stretnutia zameraného na oboznámenie sa s informačným listom, pokynmi na realizovanie praxe a jej výstupov podľa pokynov cez Teams.
  • Študent si zvolí školu v sieti škôl a školských zariadení v SR, najlepšie v mieste bydliska, osloví cvičného učiteľa kvalifikovaného vo vašom predmete ideálne s prvou atestáciou. Návrh cvičných učiteľov poskytne študentom v Trnave a okolí aj koordinátor praxí. Študent po dohodnutí so školou, cvičným učiteľom a so súhlasom riaditeľa vyplní do 31. 10. 2023 vstupný dotazník o praxi, kde uvedie miesto praxe, názov školy, meno cvičného učiteľa, email a i. Cvičný učiteľ bude následne oslovený koordinátorom praxe emailom oslovený a uzavrie sa s ním aj dohoda o vykonaní práce. Študent realizuje prax u dvoch cvičných učiteľov (pri dvojkombinácii) alebo u jedného a v jednej alebo dvoch školách.
  • Študent môže so školou uzavrieť zmluvu o dobrovoľníckej činnosti (GDPR, mlčanlivosť, BOZP) a má možnosť využiť aj sprievodný list od koordinátora praxe pre riaditeľa školy.

Realizovanie praxe:

  • December 2023 – január 2024 – súvislá prax zameraná na prípravu, realizáciu a vyhodnotenie vlastnej vyučovacej činnosti (realizovanie vyučovania v rozsahu min. 10 hodín jeden predmet a 10 hodín druhý predmet), rozbor, reflexia a spätná väzba s cvičným učiteľom k vyučovacím hodinám. Študent môže vyučovať v rôznych triedach.
  • Realizovanie vybraných činností na osvojenie si profesijných kompetencií podľa informačného listu.
  • V závere praxe v januári (podľa pokynov cez Teams) sa všetci opäť stretneme, v krátkosti si zreflektujeme a vyhodnotíme spoločne aj v menších skupinkách ako sa Vám darilo, ako robiť výstupy a i.

Po skončení praxe:

  • Vyplnenie záverečného elektronického dotazníka do 31. 1. 2024 (termín je potrebné dodržať, aby sa to stihlo zapísať do MAISu, príp. vopred napísať, ak sa to nestíha) s týmito položkami: štruktúrovaná reflexia na vlastnú vyučovaciu činnosť k obom predmetom, spätná väzba na min. 5 činností spojených s novými získanými kompetenciami, časový rozvrh vlastnej praxe, spätná väzba na zrealizovanú prax.
  • Vyplnenie predmetovej ankety k predmetu asistentská prax cez MAIS.

Po dohode s koordinátorom praxí môže študent prax realizovať aj v menších skupinách, individuálne alebo požiadať o uznanie časti, či celej praxi na základe získania zručností inou obdobnou činnosťou (účasť v aktivitách pri práce s deťmi a mládežou, pracovným pomerom v škole a i.)

Pre cvičných učiteľov: dostanú emailom pokyny k praxi a možnosť zúčastniť sa online stretnutia cvičných učiteľov s podrobnejšími pokynmi a diskusiou k praxi študentov. Dohodu o vykonaní práce posiela cvičný učiteľ na adresu: Viktor Križo, Pedagogická fakulta TU, Priemyselná 4, 918 43  Trnava. Na konci praxe vypĺňa cvičný učiteľ hodnotiaci dotazník k študentovi najneskôr do 31. 1. 2024. Študent upozorní pre istotu cvičného učiteľa na túto povinnosť, aby sa to stihlo zapísať. Pedagogickú prax vyhodnotí cvičný učiteľ so študentom aj osobne a následne aj v elektronickom hodnotiacom dotazníku s príslušným počtom bodov.

Koordinátor praxe zapíše prax do konca skúškového obdobia, príp. podľa potreby ponúkne študentovi konzultáciu, alebo si ju môže študent vyžiadať aj sám. Počas praxe koordinátor navštívi niektorých študentov buď podľa ich požiadavky, alebo možností koordinátora s tým, že úlohou návštevy nie je študenta kontrolovať či hodnotiť, ale podporiť, povzbudiť a oceniť. Návštevy nie sú náhodné, ale po dohode so študentom a cvičným.

Viktor Križo, fakultný koordinátor praxe

viktor.krizo [at] truni.sk


Informačný list predmetu asistentská prax.