Skočiť na hlavný obsah

Pokyny na vykonávanie hospitačnej a administratívnej praxe študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

(Tento článok je určený pre končiacich študentov bakalárskeho štúdia. Končiaci študenti magisterského štúdia kliknite sem. Obsah článku nie je určený pre študentov PEP a SPV.)


Milí študenti,

od septembra sa začína nový semester, ktorý sa pre tretiakov a piatakov spája s praxou, ktorú pre Vás realizuje Katedra školskej pedagogiky PdF TU. K praxiam prebehli už prvé informačné webináre na jar 2023, v MAISe sú dostupné informačné listy a do našej teamsovej skupiny budú postupne pribúdať ďalšie materiály. V prípade, že niekto ešte nie je v teamsovej skupine, kontaktujte ma ako koordinátora praxí mailom.

Všetky pokyny k Vašej praxi sú nižšie spolu s ILP súvisiaceho predmetu v prílohe. V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte. Tretiaci majú stále priestor zapisovať sa do skupín alebo si zabezpečiť prax individuálne tak, aby sa prax začala najneskôr v októbri. Štvrtáci začínajú prax až v decembri 2023 podľa pokynov.

Teším sa na spoločnú komunikáciu a spoluprácu 😊

 

Viktor Križo
koordinátor praxí
viktor.krizo [at] truni.sk


Hospitačná a administratívna prax je prvé systémové stretnutie študenta s praxou. Realizuje sa cca. v šesťčlenných skupinách, pričom úlohou študenta je zažiť si školské prostredie, vnímať a pozorovať ho, aktívne sa do neho zapájať, skúšať prvé činnosti v školskom prostredí, spoznávať administratívne činnosti a pod. Úlohou je získať základné profesijne kompetencie na interakciu so žiakmi, prácu so skupinovou dynamikou triedy. Účasť na praktických aktivitách v škole alebo v školskom zariadení v určenom rozsahu, spätná väzba (hodnotenie) od cvičného učiteľa za realizované aktivity a činnosti, analýza a reflexia silných a slabých stránok práce v triede, spolu s písomným elektronickým výstupom (reflexiou) študenta je podmienkou udelenia záverečného hodnotenia. Najdôležitejšou časťou predmetu je vlastná aktívna snaha študenta spoznávať a získavať nové skúsenosti a zručnosti spojené s budúcim povolaním v školskom prostredí a s tým spojená konštruktívna (seba)reflexia.

V zimnom semestri akademického roka 2023/2024 budú študenti realizovať hospitačnú a administratívnu prax takto:

Pred začatím praxe:

  • Študenti sú rozdelení približne v šesťčlenných skupinách na rozličné školy alebo školské zariadenia, kde budú realizovať prax. Môžu aj kombinovať dve školy, školské zariadenia alebo aj v kombinácii s dobrovoľníctvom v iných organizáciách, ktoré poskytujú voľnočasovú činnosť a/alebo výchovu a vzdelávanie. Môžu si vybrať z ponuky v skupinách alebo si zapísať prax individuálne bez finančného ohodnotenia pre cvičného učiteľa – zapisovanie sa deje v tomto dokumente.
  • Študent sa zúčastní úvodného stretnutia k praxiam (termín bude spresnený cez skupinu na Teamse) úvodného zameraného na oboznámenie sa s informačným listom, pokynmi na realizovanie praxe a jej výstupov. (Rovnako tak bude ponúknuté online stretnutie aj cvičným učiteľom.)

Realizovanie praxe:

  • Október – november 2023 (termín sa príp. môže ešte predĺžiť, ak to bude potrebné po individuálnej konzultácii) – pravidelná prax podľa informačného listu (realizovanie pozorovaní, vlastných činností, projektov a jednotiek v dvojiciach/trojiciach), diskusia s cvičným učiteľom, reflexia a spätná väzba s cvičným učiteľom k činnostiam, školskému životu a vyučovaniu. Cviční učitelia pochádzajú z širokého okolia BA a TT kraja, kde študenti v skupinkách realizujú praxe. Zo 40 hodín musia v školskom svete, s cvičnými a žiakmi stráviť aspoň 30 hodín, čo je možné realizovať min. 5 celými dňami (podľa voľného dňa v rozvrhu) a podľa dohody s cvičnými učiteľmi. Realizovanie praxe bude vyžadovať flexibilitu, aktívnu komunikáciu s cvičnými učiteľmi, dodržiavanie dohôd, manažovanie si času, aktívne zapojenie a aj prinášanie vlastných návrhov, nápadov.
  • Študenti budú k cvičným učiteľom pridelení podľa rozvrhu, preferencií, záujmov, regiónu, cestovania, možností cvičných, ale príp. aj podľa študijných kombinácií. V ponuke je aj možnosť absolvovať prax v špeciálnej škole či v poradenskom zariadení, rovnako je možné praxovať aj na prvom, na druhom stupni, či na strednej škole. Študenti si môžu ako skupina aj sami nájsť cvičného učiteľa, ideálne okolo 6 študentov, v prípade skupiny pod 4 osoby fakulta nevie preplatiť cvičnému učiteľovi náklady.
  • Študenti realizujú aspoň jednu činnosť, hodinu, aktivitu zameranú na prierezové témy (čiže nejde primárne o obsah predmetu, ale skôr o vyskúšanie si interakcie so žiakmi, príprava inovatívnej metódy, besedy, spoločenskej témy z oblasti etiky, občianskej náuky či reálneho života a problémov, výziev – vzťahy v triede, enviro, eko, komunikácia, teambulding a i). Všetky realizované vybrané činnosti, zapojenie sa do nich slúžia na osvojenie si profesijných kompetencií podľa informačného listu.
  • V závere semestra sa podľa pokynov v Teamse zrealizuje spoločné stretnutie. V krátkosti si zreflektujeme a vyhodnotíme spoločne aj v menších skupinkách prax, ako sa Vám darilo, ako ukončiť výstupy a i.

 

Po skončení praxe:

  • Vyplnenie záverečného elektronického dotazníka do 22. 12. 2023 s týmito položkami: štruktúrovaná reflexia na prax, sebahodnotenie, spätná väzba na činnosti spojených s novými získanými kompetenciami, časový harmonogram priebehu praxe a zoznam činností, spätná väzba na prax.
  • Vyplnenie celofakultnej ankety k predmetu hospitačná a administratívna prax v MAISe.

Pre cvičných učiteľov: pokyny dostávajú pravidelne emailom, k praxi majú možnosť sa zúčastniť online stretnutia cvičných učiteľov s podrobnejšími pokynmi a diskusiou k praxi študentov. Cviční učitelia uzatvárajú s fakultou dohodu o vykonaní praxe na 20 hodín/7,5 €. Dohodu zašlú na adresu: Viktor Križo, Pedagogická fakulta, Priemyselná 4, 918 43  Trnava. Počet hodín je orientačný a je skôr celkovou cenou za kvalitu práce. Najdôležitejšou úlohou cvičného učiteľa je aktívne zapojiť študentov do života triedy/tried/školy, do činností, aktivít, možnej práce asistenta učiteľa v triede, záujmových a iných činností triedy a zároveň ich ľudsky pripraviť na to, že práca v školstve nie je ľahká, ale je to predsa zmysluplné a krásne povolanie. Študent zväčša trávi v škole intenzívne celý deň, pokiaľ mu v tom nebráni rozvrh, min. 5 dní v priebehu októbra a novembra. Presný priebeh praxe je v rukách cvičného učiteľa. Pedagogickú prax vyhodnotí cvičný učiteľ so študentom osobne a následne aj v elektronickom dotazníku – hodnotiacom protokole s príslušným počtom bodov do 22. 12. 2023.

 

Viktor Križo, fakultný koordinátor praxe

viktor.krizo [at] truni.sk


Informačný list predmetu hospitačná a administratívna prax.