Skočiť na hlavný obsah

Pozvaná prednáška s Mgr. Marcelom Kubinským o dys- a intervencii zo strany pedagógov

            Mimoriadne podnetným bolo stretnutie so špeciálnym pedagógom Mgr. Marcelom Kubinským, ktorý svoje skúsenosti z oblasti špeciálnej pedagogiky prezentoval v rámci kurzu teória a prax vyučovania slovenského jazyka a literatúry na katedre slovenského jazyka a literatúry. Hosť sa so študentmi podelil o svoje poznatky, rady či skúsenosti z vlastnej dlhoročnej praxe. Hlavnou témou prednášky boli poruchy učenia, najmä tie, ktoré priamo súvisia s vyučovaním predmetu slovenský jazyk (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Mgr. M. Kubinský sa k daným poruchám vyjadroval nielen z pozície špeciálneho pedagóga, ale aj rodiča či pedagóga, pričom zdôrazňoval včasnú intervenciu a diagnostiku. Zdôraznil aj citlivý individuálny prístup k žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, založený nielen na komunikácii pedagóg – asistent – žiak, ale aj pri využívaní rozličných dostupných kompenzačných pomôcok. Práve nevyužitie kompenzačných pomôcok a nerešpektovanie individuálneho vzdelávacieho plánu sa v praxi javí ako problematické. U detí trpiacich dyslexiou, dysgrafiou či dysortografiou je nutné sledovať aj naoko banálne nedostatky, akými sú napríklad nesprávne držanie pera, držanie tela, pravidelne sa opakujúca určitá gramatická chyba, tempo písania.

            Mgr. M. Kubinský príkladom demonštroval správny úchop, sedenie, polohu písanky a vhodnosť písacieho nástroja, ako základných predpokladov pre zvládnutie písania. Pri grafickom prejave kládol dôraz na fonematicko-fonologické uvedomovanie. So študentmi si precvičil hláskovú analýzu od najjednoduchších slov po tie zvukovo najzložitejšie a upozornil na potencionálnu neschopnosť dieťaťa s poruchou zložitejšie slová analyzovať. Nedostatočná sluchová analýza v praxi spôsobuje následne ortografické nedostatky. Budúcich pedagógov upozornil na potrebu ortoepicky korektného prejavu, predovšetkým zachovania kvantity samohlásky. V rámci dysortografie vyzdvihol potrebu využívať gramatické tabuľky a kompenzačné pomôcky, aby sa žiak dokázal v problematike ľahšie orientovať. Rovnako upozornil na čítacie tabuľky (okienka) pri žiakoch s dyslexiou, pričom popísal dva druhy dyslexie – so schopnosťou rýchlo čítať text, avšak bez porozumenia, a s neschopnosťou súvisle čítať text. Porozumenie textu možno dosiahnuť len pravidelným a sústavným nácvikom.

            Mgr. M. Kubinský sa vyjadril aj k problematike známkovania a hodnotenia pravopisných prác žiakov. Odporučil využívať doplňovacie cvičenia s dostatočným počtom slov, avšak pri zachovaní potrebnej náročnosti textu a jeho dĺžky.

            Študentov pripravená prednáška Mgr. M. Kubinského zaujala, rozšírili si vedomosti a znalosti z problematiky vzdelávania žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Dozvedeli sa informácie o možných postupoch, ktoré môžu následne aplikovať do vlastnej výučby.

Bc. Janka Naďová, Dr. M. Beláková