Skočiť na hlavný obsah

Inšpiratívna prednáška prof. PhDr. Jána Doruľu, DrSc.

8. novembra 2023 sa o 10. hodine v našej fakultnej aule v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnila prednáška s diskusiou s pánom prof. PhDr. Jánom Doruľom, DrSc. Podujatie zorganizovala katedra slovenského jazyka a literatúry pod záštitou pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i., v Bratislave. Hodnotu významnej návštevy zvýraznilo aj osobné privítanie pána profesora Doruľu pánom rektorom prof. PaedDr. R. Bílikom, CSc., pani dekankou doc. Ing. V. Peterkovou, PhD., ktorá nášho hosťa, držiteľa už 2 fakultných medailí, pri príležitosti návštevy a jeho životného jubilea ocenila pamätným listom, no srdečne privítaný bol aj vedúcim našej katedry doc. PhDr. J. Hladkým, PhD., univ. prof.

 

Prof. Doruľa na KSJL

 

Obdivuhodné je, že aj napriek veku 90 rokov nás pán profesor prekvapil úžasným pozitivizmom, bohatými vedomosťami a skúsenosťami, prehľadom a najmä neskutočnou energiou. Zúčastneným pedagógom z našej katedry, no aj niektorým našim kolegom z katedry biológie, za ktorých návštevu im patrí naša vďaka, a v neposlednom rade aj našim študentkám, študentom či iným účastníkom ‒ fyzicky či online prítomným, dokázal pán profesor rozprávať bez prerušenia takmer 3 hodiny a potom ešte aj zanietene odpovedať na diskusné otázky.

 

Prof. Doruľa na KSJL 2

 

Komplexnú tému vyčerpávajúcej prednášky nevyčerpateľný pán profesor rozdelil na niekoľko okruhov. Veľký priestor venoval otázke recipročných medzijazykových korelácií slovenčiny s latinčinou, nemčinou, češtinou a maďarčinou, čo dokladal aj bohatým jazykovým materiálom či historickými kultúrno-spoločenskými udalosťami. Osobitne sa venoval založeniu a činnosti Slavistického ústavu J. Stanislava SAV, v. v. i., a Slovenského komitétu slavistov a ich nezastupiteľnej úlohe pri príprave a zabezpečovaní XI. medzinárodného zjazdu slavistov v Bratislave v roku 1993, ktorý sa organizoval v období komplikovanej medzinárodnej situácie po rozpade Sovietskeho zväzu a Juhoslávie, pričom sa slovenským organizátorom podarilo zmierniť napätie tým, že každý slovanský národ mal na zjazde svojho zástupcu. V záverečnej časti pán profesor zdôraznil aj interdisciplinaritu slavistických výskumov (jazykoveda, literárna veda, folklór, etnografia a pod.).

 

Prof. Doruľa na KSJL 2

 

Z dôvodu časovej limitácie prebiehala debata o niektorých témach s pánom profesorom aj pri obede, keď spomínal na udalosti sprevádzajúce zakladanie našej katedry, oslovovanie jednotlivých pedagógov pre prácu na katedre a pôvodnú katedrovú skupinu pedagógov. Isto niet pochýb, že prednáška pána profesora Doruľu zanechala veľmi pozitívny odkaz, významnú skúsenosť, keď každým svojím premysleným slovom dokazoval to, že nie je, ako sám zdôraznil, „moderný“ kognitívny vedec, ktorý vymýšľa teórie od stola, ale všetky poznatky získal poctivou a náročnou prácou s archívnym materiálom a dopĺňal tak mozaiku poznatkov o slovenských, slovanských či neslovanských dejinách a kultúre.

 

Prof. Doruľa na KSJL 3

 

Pevne veríme, že sa nám čoskoro podarí zorganizovať ďalšiu prednášku s pánom profesorom a znova ho privítame na našej a aj jeho fakulte.   

KSJaL