Skočiť na hlavný obsah

Čo robíme? Dozviete sa aj v Slovenskej reči

Katedra slovenského jazyka a literatúry dlhodobo organizuje, spoluorganizuje či uskutočňuje výskum vo viacerých oblastiach lingvistiky a komunikácie. Participuje na viacerých významných projektoch v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, v. v. i., a slovenskými, ale aj zahraničnými lingvistickými alebo filologickými univerzitnými a vedeckými pracoviskami. Špecifikom katedry je, že sa ako jediné pedagogicko-výskumné pracovisko na Slovensku zaoberá aj výskumom slovenského posunkového jazyka a prípravou profesionálnych tlmočníkov. Súčasťou katedry sú aj lingvisti, ktorí sa o jeho kodifikáciu zaslúžili.

Členov našej katedry si môžete všímať aj v médiách – od roku 2018 katedra v spolupráci s RTVS pripravuje rubriku Na slovíčko, slovíčka, ale často ich môžete vidieť či počuť aj v diskusných reláciách, reportážach a pod. V najnovšom čísle časopisu Slovenská reč, ktoré tematicky predstavuje jednotlivé slovakistické pracoviská na Slovensku a zahraničí, sa o jednotlivých aktivitách môžete dočítať viac: sr-23-3.pdf (savba.sk).

R. Antalová