Skočiť na hlavný obsah

Informácie o štátnych skúškach

Tézy štátnych skúšok v študijných programoch učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii predmetov.


Bakalárske štúdium

V rámci bakalárskeho štúdia slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa štátna skúška nekoná.  

Magisterské štúdium

Predmet štátnej skúšky: teória a prax vyučovania slovenského jazyka a literatúry

Tematické okruhy štátnej skúšky

1.

a) Komunikačný model vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačno-kognitívny prístup, komunikačná výchova, rámec, komunikačné kompetencie a zručnosti, jazyk ako nástroj myslenia a komunikácie,  jazyk a reč, slovo, sémantický trojuholník).

b) Komunikačné aspekty školského literárneho vzdelávania (recepčné bytie textu, metakomunikačný rozmer literárneho vzdelávania, dialogická podstata školského literárneho vzdelávania).

2.

a) Didaktická transformácia jazykového systému v predmete slovenský jazyk a literatúra (charakteristika jazykových rovín, ich základných jednotiek z vedeckého hľadiska i z hľadiska didaktického spracovania v učebnom obsahu sekundárneho vzdelávania, typológia jazykových cvičení podľa obsahu).       

b) Verš, rytmus, prozodické systémy ako školský úvod do poznávania poézie (miesto verzológie v literárnom vzdelávaní na strednej skole).

3.

a) Kompetencie zvukovej roviny a grafickej roviny jazyka (terminológia, disciplíny a základné jednotky, vzťahy medzi nimi, vývin reči, základy didaktiky písania, formovanie foneticko-fonologických zručností, typológia jazykových cvičení).

b) Literárnohistorické miesto sylabickej poézie v slovenskej literatúre (charakteristika sylabického prozodického systému a jeho literárnohistorická konkretizácia v podobe poézie slovenského romantizmu).

4.

a) Nácvik verejnej prezentácie textu s adekvátnym uplatňovaním suprasegmentálnych javov a vlastnostní slovenčiny (ortoepické východiská, výslovnostné cvičenia, nedostatky).

b) Žáner ako recepčný signál (žánrový základ súčasnej podoby literárneho vzdelávania na základných a stredných školách).

5.

a) Ortografická subkompetencia (definícia, ortografia, pravopisné princípy, pravopis, mechanizmus nácviku, typológia pravopisných cvičení a kritériá ich hodnotenia).

b) Ontologicky status textov umeleckej literatúry  (teória fikčných svetov, poznatkové a zážitkové v literárnej výchove).

6.

a) Formovanie lexikálnej kompetencie žiaka (definícia, ontogenetické východiská, lexikón, spôsoby obohacovania slovnej zásoby, slovníkový ,,špurt“).

b) Epika, integrálne epické žánre (poviedková tvorba slovenských realistov a jej školská verzia).

7.

a) Sémantické vzťahy medzi lexémami vo vzťahu k lexikálnym cvičeniam (definícia, slovníkové spracovanie, typológia lexikálnych cvičení, analýza lexikálnej stránky textu).

b) Texty školského literárneho vzdelania, ich funkcie a delenie (úryvok ako školský literárny text a jeho metatextová podstata, ďalšie školské literárne texty a ich delenie).

8.

a) Diferenciácia slovnej zásoby a obohacovanie aktívnej slovnej zásoby žiaka (definícia, kritériá členenia, výber jazykových prostriedkov vzhľadom na cieľ komunikácie a prijímateľa, distribúcia v učebnom obsahu, lexikálne cvičenia).

b) Slovenská literárna moderna a jej školská verzia (slovenská literárna moderna ako téma v literárnom vzdelávaní na strednej skole).

9.

a) Základné útvary jazyka a regionálne aspekty v komunikačno-poznávacom vyučovaní (definícia, typológia, onomastická problematika, jazykové a literárno-kultúrne bohatstvo vybraného regiónu, využitie heuristických metód vo vyučovaní materinského jazyka).

b) Mýtus a jeho podoby v próze slovenského naturizmu (typológia lyrizovanej prózy podľa koncepcie Oskára Čepana, naturizmus ako téma v školskom literárnom vzdelávaní).

10.

a) Historické aspekty lingvodidaktiky, implementácia regionálnej a multikultúrnej výchovy pri vyučovaní dejín jazyka, národa a jeho výrazového bohatstva (prierez koncepciami a prístupmi, odraz historických foriem jazyka v edukácii, miesto slovenčiny v rodine slovanských jazykov, diachrónny prierez jazykmi používanými v našej histórii, didaktická transformácia poznatkov o týchto jazykoch).

b) Próza F. Švantnera v kontexte slovenského naturizmu, premeny autorskej poetiky (miesto Švantnerovej tvorby v školskom literárnom vzdelávaní).

11.

a) Kodifikačné úsilia v predspisovnom období slovenčiny a ich didaktická transformácia v učebnom obsahu sekundárneho stupňa (definícia kodifikácie, predstavitelia, zhody a odlišnosti, základné kodifikačné diela; poštúrovské obdobie po rok 1918, návrhy na mimoškolskú činnosť).

b) Interpretácia umeleckého textu ako čitateľská operácia, problémy interpretácie textu v školskej literárnej výchove (pragmatika textu, zámer textu a autorský zámer, nadinterpretácia, príprava učiteľa na interpretáciu textu).

12.

a) Práca so slovníkmi a príručkami založená na znalosti kodifikácie spisovnej slovenčiny (spisovná slovenčina v Československej republike, historický prierez Pravidlami slovenského pravopisu, prvá kodifikačná príručka slovenskej výslovnosti; spisovná slovenčina v súčasnosti; inštitúcie, periodické časopisy, lexikografia, slovníky, spracovanie hesiel v slovníkoch, významné jazykovedné práce, uplatnenie vo vyučovaní slovenského jazyka).

b) Téma vojny v románovej (prípadne novelistickej) tvorbe slovenských prozaikov medzivojnového obdobia (literárnohistorická a literárnovýchovná charakteristika).

13.

a) Morfologické kompetencie žiaka (terminológia, základné jednotky, ontogenetické hľadisko, slovno-druhový rozbor, kritériá na zaradenie slov do slovných druhov, ich klasifikácia, typológia cvičení).

b) Dráma a dramatické žánre v systéme umeleckej literatúry, slovenská medzivojnová dráma (dialogizácia a dramatizácia v procese zážitkovej recepcie textu v škole).

14.

a) Transformácia poznatkov o menných gramatických kategóriách v učebnom obsahu (definícia gramatickej kategórie, konkretizácia, prototypy pri kategóriách, ontogenetické východisko, špecifiká, vzory substantív, ich pravopisné špecifiká, rozvrhnutie tém v učebných osnovách).

b) Podoby lyriky v medzivojnovom období a jej školská verzia (charakteristika života a diela Laca Novomeského, Jána Smreka, Emila Boleslava Lukáča, Valentína Beniaka).

15.  

a) Transformácia poznatkov o adjektívach, pronominách a numeráliách (terminológia, klasifikácia, ohýbanie, pravopisné špecifiká, adekvátnosť používania ukazovacích zámen v jazykovokultúrnej praxi, tematické osnovanie problematiky, ontogenetické aspekty).

b)   Základne kontúry nadrealistickej poetiky (predstavitelia tejto orientácie a ich nadrealistické diela).

16.

a) Používanie slovies ako dynamických príznakov v slohovo-komunikačnej príprave (lexikálna charakteristika slovies, slovesné kategórie, časovanie, slovesné tvary, osnovanie učiva, integrácia jazykovej a slohovej zložky na pozadí využívania slovies).

b) Katolícka moderna ako literárnohistorický jav a jej školská verzia (všeobecná charakteristika, autori, najvýznamnejšie diela).

17.

a) Neohybné slovné druhy vo vyučovaní slovenského jazyka (osnovanie učiva, klasifikácia slovných druhov, charakteristika, slovnodruhové prechody a ich využitie pri nácviku komunikačných zručností žiakov).

b) Naturalizmus - okolnosti vzniku, prienik scientizmu do humanitných disciplín (naturalizmus

v slovenskej próze a jeho didaktická konkretizácia vo vyučovaní literatúry na strednej škole.

18.

a) Formovanie syntaktickej kompetencie žiakov (terminológia, osnovanie tematiky v učebných osnovách, komparácia vyučovania syntaxe z historického aspektu,  klasifikácia vetných členov, syntagmatika,  syntaktické cvičenia, demonštračné metódy).

b) Vývinové peripetie tvorby J. C. Hronského (literárnohistorický portrét autora, charakteristika diel pre dospelých a deti (autorská povesť ako žáner literatúry pre deti, možnosti využitia žánru v literárnom vzdelávaní na základnej škole).

19.

a) Formovanie štylistickej kompetencie žiaka – štylistické využitie jednočlenných a dvojčlenných viet (terminológia, typológia viet podľa zloženia, ich transformácia, polovetné konštrukcie, typológia štylistických cvičení, štylistické a štylizačné cvičenia).

b) Situácia slovenskej literatúry v 1. polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia (stranícke dokumenty a ich vplyv na literárny život a tvorbu autorov, koncept angažovanej literatúry, reakcie autorov na mocensky tlak).

20.

a) Utváranie produkčných zručností prostredníctvom práce s textom (text ako východisko a produkt, druhy východiskových textov, výrazová sústava, reprodukčné a produkčné zručnosti, textotvorný proces).

b) Román ako epický žáner a jeho podoby v slovenskej literatúre 1. polovice päťdesiatych rokov 20. storočia (literárnoteoretická charakteristika žánru, socialistickorealistický román a jeho zakladajúce princípy a dobové funkcie).

21.

a) Mediálna výchova vo vyučovaní slovenského jazyka (terminológia, charakteristika a kategorizácia médií,  charakteristika esejistického, publicistického a právnického štýlu, ich žánrov, školský časopis).

b) Situácia slovenskej literatúry a základné charakteristiky literárneho života na Slovensku v šesťdesiatych rokov 20. storočia (literárnohistorická charakteristika daného obdobia, polemiky, nové literárne časopisy, nástup novej prozaickej generácie).

22.

a) Primárne štýly v jazykovej edukácii (diferenciácia, žánre, práca s textom, výrazové kategórie, osnovanie).

b) Lyrika, lyrická poézia ako tematizácia stavu subjektu na príklade tvorby konkretistov a Osamelých bežcov (literárnoteoretická charakteristika lyriky, literárnohistorická a poetologická  charakteristika poézie konkretistov a básnikov zo skupiny Osamelí bežci v porovnaní s poéziou päťdesiatych rokov 20. storočia).

23.

a) Štylistické využitie priraďovacích a podraďovacích súvetí v jazykovej praxi (charakteristika, druhy priraďovacích a podraďovacích súvetí, didaktické spracovanie problematiky, rozvrhnutie v učebných osnovách).

b) Podoby expresionizmu v medzivojnovej slovenskej literatúre a v školskom literárnom vzdelávaní (Charakteristika expresionizmu a jeho európske východiská. Hlavní predstavitelia ovplyvnení  expresionizmom  v medzivojnovom období).

24.

a) Didaktické spracovanie makrokompozičných postupov v textotvorných modeloch (charakteristika, definícia, typológia, metódy práce, školská slohová práca – metodika práce a hodnotenia, tematické zameranie v učebnom obsahu).

b)  Detský aspekt ako základná výrazová kategória literatúry pre deti a mládež a jeho realizácia v súčasnej tvorbe (teoretické vymedzenie pojmu, vysvetlenie na príkladoch textov podľa vlastného výberu).

25.

a) Frazeologické cvičenia a formovanie zručností v jazykovom vzdelávaní (typológia, definícia frazeológie, základná jednotka, klasifikácia, exemplifikácia).

b) Súčasná slovenská próza (základné tendencie, súčasní prozaici, ich tvorba a jej využitie v školskom literárnom vzdelávaní, literárne časopisy).

 

Súčasťou štátnej skúšky je aj všestranná jazyková analýza mikrotextu (základný rozbor vety alebo súvetia z hľadiska všetkých jazykových rovín).

Na štátnej skúške nie je potrebné predkladať pedagogické portfólio.