Skočiť na hlavný obsah

Mária Balážová: MultiWoman

Nová publikácia Mária Balážová : MultiWoman vydaná na KPVU.

Mária Balážová : MultiWoman

Vizuálny jazyk obrazov Balážovej obsahuje abstraktné znaky zmiešané so symbolikou a osobnou mytológiou. Napriek tomu, že sa jej tvorba obvykle v minulosti definovala na poli postgeometrickej abstrakcie, niekoľko posledných výstav Balážovej vyjadrilo jej záujem o definovanie inej perspektívy geometrickej maľby. Tento pohľad zahrňuje feministickú rétoriku, ktorá dnes tvorí kostru jej tvorby a ktorá výrazne ovplyvnila súčasné čítanie jej obrazov. Táto kniha predstavuje reinterpretáciu nejednoznačnej abstrakcie Balážovej, v nej je maľba chápaná ako nástroj,  prostredníctvom ktorej sa dá  reflektovať problematika sociálnych a genderových rozdielov. 

Visual language of Balážová’s paintings incorporate abstract signs mixed with symbolism and personal mythology. Although her work is usually reflected on the field of geometric abstraction, several of Balážová’s recent exhibitions displayed her interest in defining a different perspective of geometric painting. This view incorporates feminist rhetoric which nowadays comprises the backbone of her work and which markedly affected contemporary reading of her paintings. This book represents the reinterpretation of Balážová’s ambiguous abstraction, in which the painting is understood as an instrument through which issues of social and gender differences can be reflected

Mária Balážová : MultiWoman

 Baláž, Blažej : Editor

 Gajdoš, Roman : Texty

 Urbanová, Miroslava, : Texty

 McCullough, Elena : Prekladateľka

 McCullough, Paul : Prekladateľ

 Blažo, Štefan : Layout

Praha : Academia, 2022 ; Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis ; Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied ;

223 strán, farebné ilustrácie ; čiernobiele a farebné fotografie ; 290 x 224 mm

ISBN : 9788056804766

ISBN : 9788020033765

Monografia obsahuje informácie o účasti na výstavách, získaných oceneniach a zastúpenia v zbierkach. Obsahuje biografiu umelkyne vo forme výberu dôležitých rokov v jej živote s popismi a v chronologickom poradí.