Skočiť na hlavný obsah

Tézy štátnej záverečnej skúšky z predmetu teória a prax vyučovania etickej výchovy v magisterskom študijnom programe učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii

I. Pedagogické a psychodidaktické aspekty vyučovania etickej výchovy
 1. Teoretické východiská projektu výchovy k prosociálnosti R. Rocheho Olivara, charakteristika i zdôvodnenie jeho jednotlivých faktorov a fáz výchovy k hodnotám. Antropologicko­‑filozofické pramene etickej výchovy. Analýza a filozofia edukačného predmetu etická výchova, jej teoretické východiská, zdôvodnenie špecifík a odlišností etickej výchovy od výchovného projektu R. Rocheho. Zložky etickej výchovy, zdôvodnenie ich zaradenia do etickej výchovy.
 • Roche Olivar, R.: Etická výchova. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1993, s. 5–10 (úvod).
 • Podmanický, I.: Teória a prax etickej výchovy 1. Trnava : Trnavská univerzita, 2012, s. 29–38.
 • Rajský, A., Podmanický, I. et al.: Človek človeku. K prameňom etickej výchovy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, 2016, s. 14–33.
 • Brestovanský, M.: Hodnoty, vzťahy a škola. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, 2019, s. 227–289.
 1. Prosociálnosť ako vízia etickej výchovy, vymedzenie pojmu, vzťah k zlatému pravidlu mravnosti a jeho odraz v etických systémoch. Filozofické, psychologické a religiózne aspekty prosociálnosti. Prosociálnosť z pohľadu etiky cnosti a etiky starostlivosti. Aplikácia prosociálnosti vo výchove mimo vyučovania, rodinnej výchove i v jednotlivých sférach spoločnosti.
 • Podmanický, I., Rajský, A. et al.: Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, 2014, s. 16–95.
 • Rajský, A., Podmanický, I. et al.: Človek človeku. K prameňom etickej výchovy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, 2016, s. 44–103.
 1. Etická výchova ako súčasť školskej edukácie SR. Výchovný program etickej výchovy, vzťah komunikácie a dôstojnosti človeka, význam tvorivosti na rozvíjanie prosociálnosti, súvislosti medzi úrovňou komunikácie citov, empatie a komunikáciou, význam empatie a asertivity na spoluprácu, pomoc, darovanie, delenie sa i komplexnú prosociálnosť. Implementácia obsahu etickej výchovy do inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu podľa jednotlivých stupňov ISCED1, ISCED2, ISCED3.
 1. Klasické didaktické a vybrané metódy etickej výchovy, interaktívne, situačno­‑problémové a zážitkové metódy, Sokratovská metóda a metóda kruhového rozhovoru. Dramatická hra a jej význam v etickej výchove. Klasifikácia a klarifikácia metód podľa Groma. Morálna dilema a jej aplikácia pri jednotlivých témach etickej výchovy. Vybrané metódy kooperatívneho vyučovania.
 • Lencz, L.: Metódy etickej výchovy. Bratislava : MPC, 1996.
 • Podmanický, I.: Teória a prax etickej výchovy 1. Trnava : Trnavská univerzita, 2013, s. 30–64.
 • Kasíková, H.: Kooperativní učení. Kooperativní škola. Praha : Portál, 2010, s. 51–65.
 • Turek, I.: Didaktika. Bratislava : IURA EDITION, 2010, s. 249–288.
 1. Didaktické zásady vo výučbe etickej výchovy, rozlíšenie pojmov princíp, zásada, pravidlo. Modifikovaný model R. Rocheho, príklady využitia zásad a metód v jeho jednotlivých fázach. Význam reflexie a sebareflexie vo výchove k hodnotám. Zásady práce v kruhu a organizácia hodín etickej výchovy. Realizácia etickej výchovy vo vybraných organizačných formách vyučovania.
 • Lencz, L.: Pedagogika etickej výchovy. Bratislava : MPC, 1992.
 • Podmanický, I.: Teória a prax etickej výchovy 1. Trnava : Trnavská univerzita, 2012, s. 30–64.
 • Podmanický, I.: Teória a prax etickej výchovy 2. Trnava : Trnavská univerzita, 2013, s. 26–32.
 • Roche Olivar, R.: Etická výchova. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1992. K príkladom aktivít v jednotlivých fázach napr. s. 21–27, s. 38–43.
 • Švec, Š.: Základné pojmy v pedagogike a v andragogike. Bratislava : IRIS, 2002.
 1. Výchovný a vzdelávací rozmer etickej výchovy, faktory ovplyvňujúce „výchovnosť“ vyučovania. Súčasné teórie učenia a výchovy z pozície psychoanalytickej teórie, kognitívny prístup k výchove, humanistická pedagogika, behavioristické teórie učenia, zážitková pedagogika a ich odraz v etickej výchove.
 • Podmanický, I.: Teória a prax etickej výchovy 1. Trnava : Trnavská univerzita, 2012, s. 7–29.
 • Podmanický, I. – Rajský, A. et al.: Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. Trnava : Universitas Trnaviensis, 2014, s. 166–178 (Pedagogické aspekty výchovy k prosociálnosti).
 • Lencz, L.: Pedagogika etickej výchovy. Bratislava : MPC, 1992.
 • Brestovanský, M.: Pedagogika voľného času 2 – Pedagogika zážitku. Trnava : PdF TU, 2013, s. 21–79.
 • Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1993.
 1. Ciele a ich význam v etickej výchovy, charakteristika didaktických cieľov jednotlivých tém základného obsahu výchovného programu. Bloomova a Kratwohlova taxonómia a ich aplikácia v jej výučbe. Formulácia cieľov, postup pri určovaní kognitívnej, hodnotovo­‑afektívnej a inštrumentálnej zložky špecifických cieľov etickej výchove.
 • Podmanický, I.: Teória a prax etickej výchovy 2. Trnava : Trnavská univerzita, 2013, s. 7–33.
 • Lencz, L.: Pedagogika etickej výchovy. Bratislava : MPC, 1992.
 • Turek, I.: Didaktika. Bratislava : IURA EDITION, 2010, s. 50–59.
 1. Personálny rozmer učiteľa etickej výchovy, jeho etický i sociálny status a noetický rozmer. Činitele ovplyvňujúce efektivitu práce učiteľa etickej výchovy – autorita, autentickosť, kompetentnosť, profesionalita. Učiteľ etickej výchovy ako facilitátor, zásady výchovného štýlu, príprava na hodinu. Špecifiká jeho práce a využívanie skupinovej dynamiky na hodinách etickej výchovy. Sebavýchova a duševná hygiena učiteľa etickej výchovy.
 • Podmanický, I.: Teória a prax etickej výchovy 2. Trnava : Trnavská univerzita, 2013, s. 33–49; 50–73.
 • Podmanický, I. – Rajský, A. et al.: Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. Trnava : Universitas Trnaviensis, 2014, s. 166–178 (Pedagogické aspekty výchovy k prosociálnosti).
 1. Filozofické a psychologické odôvodnenie dôstojnosti človeka. Optimalizácia obrazu o sebe, rozvoj sebakontroly a sebaúcty, chápanie pojmov slobody a zodpovednosti a ich súvislostí s problémom správnej percepcie, akceptácie a pozitívneho hodnotenia iných. Význam osvojovania si sociálnych zručností v rámci jednotlivých tém výchovného programu etickej výchovy na rozvoj sebaúcty.
 • Rajský, A. – Podmanický, I. et al.: Človek človeku. K prameňom etickej výchovy. Trnava : Universitas Tyrnaviensis, 2016, s. 34–43 (Mravná výchova a dôstojnosť ľudskej osoby)
 • Roche Olivar, R.: Etická výchova. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1992. K príkladom aktivít v jednotlivých fázach napr. s. 28–43.
 • Mráz, M.: Etika. Trnava : Trnavská univerzita, 2001.
 • Výrost, J. – Slameník, I.: Sociální psychologie. Praha : ISV, 1997, s. 181–204.
 • Kaliský, J.: Etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania. Banská Bystrica : UMB, 2013, s. 14–18.
 1. Etika a prosociálnosť, ciele a význam aplikačnej témy. Ochrana života a zdravý životný štýl. Hodnoty, druhy hodnôt, hodnotový rebríček a jeho utváranie. Klasický a moderný pohľad na cnosti. Význam zodpovedného rozhodovania, svedomia, sebaovládania, pravdy, pravdivosti, vernosti vo vzťahoch na rozvoj vzťahov i životného štýlu, mravný úsudok a jeho rozvíjanie na hodinách etickej výchovy na jednotlivých stupňoch školskej edukácie.
 • Lencz, L.: Etická výchova pre cirkevné školy, 3. časť. Bratislava : MC 2001. S. 3–31; 47–63; 87–93.
 • Lencz, L. a kol.: Metodický materiál II k predmetu etická výchova. Bratislava : MC, 2002. S. 9–55.
 • Mráz, M: Etika. Základné a špeciálne problémy. Trnava : FH TU, 2001. s. 4–6; 38–58;6 3–64; 80–8.
 • Podmanický, I.: Prednášky TZEV3, nepublikované.
 1. Aplikačná téma náboženstvo, ciele a jej význam zaradenia do etickej výchovy. Náboženstvo a svetonázor, typológia náboženstva, prosociálne prvky v jednotlivých svetových náboženstvách. Hebrejsko­‑kresťanská tradícia ako jeden z pilierov európskej kultúry. Deštruktívne kulty a sekty, ich typológia a spôsoby manipulácie. Náboženský a ateistický fanatizmus vs. medzináboženský dialóg a čerpanie hodnôt z iných kultúr. Náboženstvo ako zdroj etiky.
 • Bugár, J.: Náboženstvo v etickej výchove. Banská Bystrica : PdF UMB, 2012. S. 8–41.
 • Krížová, O.: Metodická príručka etickej výchovy pre 9. ročník. Bratislava : MC 1998. Zhubné kulty a sekty, s. 21–41.
 • Lencz, L.: Etická výchova pre cirkevné školy, 3. časť. Bratislava : MC, 2001, s. 32–43.
 • Lencz, L. a kol.: Metodický materiál II k predmetu etická výchova. Bratislava : MC, 2002, s. 57–82.
 • Podmanický, I.: Prednášky TZEV3, nepublikované.
 1. Ekonomické hodnoty v programe etickej výchovy. Didaktické ciele a dôvody ich zaradenia do výchovného programu. Charakteristika ekonomických cností verzus amorálne postoje. Pohľad na vlastníctvo, majetok, peniaze ako na prostriedok a cieľ. Poctivá práca a význam výberu povolania na sebarealizáciu človeka. Dôležitosť aplikácie princípov sociálnej náuky cirkvi do života spoločnosti.
 • Kyseľová, J.: Ekonomické hodnoty a etická výchova. Banská Bystrica : PdF UMB, 2012. s. 7–13, 29–55.
 • Lencz, L.: Etická výchova pre cirkevné školy, 3. časť. Bratislava : MC, 2001, s. 78–83.
 • Lencz, L. a kol.: Metodický materiál II k predmetu etická výchova. Bratislava : MC, 2002, s. 83–101.
 • Podmanický, I.: Prednášky TZEV3, nepublikované.
 1. Ciele a význam aplikačnej témy Etické aspekty ochrany prírody. Základné pojmy – príroda, prírodne zdroje, prírodná a kultúrna krajina, životné prostredie, krajinné sféry Zeme, účelové vlastnosti krajiny, degradácia a devastácia životného prostredia. Aktuálne globálne problémy Zeme. Chránené územia v SR. Prosociálnosť a vzťah k jednotlivým životným formám. Prepojenie etickej, ekologickej a environmentálnej výchovy v školskej edukácii.
 • Lencz, L.: Etická výchova pre cirkevné školy, 3. časť. Bratislava : MC, 2001, s. 83–87.
 • Lencz, L. – Ivanová, E.: Metodický materiál III k predmetu etická výchova. Bratislava : MC, 2005, 132–139.
 • Podmanický, I.: Prednášky TZEV4, nepublikované.
 • Seko, L.: Krajina ako prostredie života na Zemi. Bratislava : MC, 1993, s. 3–17.
 • Vavroušek, J.: Hledání lidských hodnot slučitelných s trvale udržitelným spúsobem života. Teologické texty, 1994, s. 7–10.
 1. Aplikačná téma Rodina, v ktorej žijem, jej ciele a význam. Manželstvo ako „communio personarum“, priestor na komunikáciu lásky. Základné funkcie a piliere manželstva. Sexuálna etika v manželskom spolužití. Význam manželstva pre stabilitu rodiny. Rodina, rodinné prostredie, rodinná výchova a ich význam pre prosociálny rozvoj dieťaťa. Regulácia počatia a zodpovedné rodičovstvo. Hebrejsko­‑kresťanská a grécko­‑rímska tradícia vnímania manželstva a rodiny. Súčasné demografické trendy.
 • Lencz, L.: Etická výchova pre cirkevné školy, 3. časť. Bratislava : MC, 2001, s. 44–47.
 • Lencz, L. – Ivanová, E.: Metodický materiál III k predmetu etická výchova. Bratislava : MC, 2005, s. 4–18.
 • Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství, 1997, s. 64–83.
 • Podmanický, I.: Prednášky TZEV4, nepublikované.
 • Podmanický, I.: Prednášky z matrimoniagogiky, nepublikované.
 • Podmanický, I.: Prednášky z matrimoniológie, nepublikované.
 • Prekopová, J.: Rodina žije z lásky. Bratislava : Premedia Group, 2014, s. 39–74.
 1. Ciele aplikačnej témy Výchova k sexuálnemu zdraviu. Charakteristika základných termínov: partnerstvo, kohabitácia, abúlia, alternatívne zväzky. Sexualita – pojem, hodnota, láska ako základná zložka sexuality, prokreácia, pohlavie, mužská a ženská rola, gender. Ženský a mužský morálny diskurz. Rozvíjanie sociálnych zručností v príprave na partnerské vzťahy. Komunikácia lásky. Riziká predčasných intímnych vzťahov, následky abortov, prístupy k sexuálnej výchove.
 • Lencz, L. – IVANOVÁ, E.: Metodický materiál III k predmetu etická výchova. Bratislava : MC, 2005, s. 20–130.
 • Mráz, M.: Etika. Základné a špeciálne problémy. Trnava : FH TU 2001, s. 92–105.
 • Podmanický, I.: Prednášky TZEV4, nepublikované.
 • Podmanický, I.: Prednášky z matrimoniagogiky, nepublikované.
 • Potočárová, M.: Etika v rodinných vzťahoch. Bratislava : FF UK, 2018, s. 139–187.
 1. Koncepcia Výchovy k manželstvu a rodičovstvu ako prierezová téma, ciele, zásady, metódy a jej realizácia cez predmet etickej výchovy. Pohľad na človeka ako na integritu biologickej, duševnej a duchovnej dimenzie Antropologický pohľad na vzťah muža a ženy, integrácia sexus, éros, fília, agapé, kultivované dospievanie, prvé vzťahy, láska, zamilovanosť, psycho­‑sexuálna zrelosť, základné predpoklady na vstup do manželstva. Úloha koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu na školách.
 • Girgis, s. – Anderson, R. – George, P.: Čo je to manželstvo? Ivanka pri Dunaji : Kolégium A. Neuwitha, 2013, s. 31–41, 55–66, 79–87.
 • Podmanický, I.: Prednášky TZEV4, nepublikované.
 • Podmanický, I.: Prednášky z matrimoniagogiky, nepublikované.
 • Podmanický, I. – Glasa, J.: Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava : MC, 1999.
 • Potočárová, M: Pedagogika rodiny. Bratislava : FF UK, 2008, s. 107–146.
 1. Society detí a mládeže (vznik rovesníckych kultúr, základné stratégie sociálneho združovania sa, hodnoty zdieľané v societe jednotlivých vekových skupín, formy sociálnej diferenciácie medzi deťmi a mládežou). Základné znaky moderného detstva a ich porovnanie s predmodernými formami. Špecifiká prechodu z detstva do dospelosti v súčasnosti (medzigeneračné vzťahy, sociálne rozpory dospievania, citový svet dieťaťa atď.) Riešenie vybraných problémov v detských kultúrach cez predmet etická výchova.
 • Kaščák, O.: Deti v kultúre – kultúry detí. Trnava : PdF TU, 2008, s. 61–138.
 1. Piagetova teória kognitívneho vývinu a jej súvislosti s ontogenetickým vývinom morálneho cítenia a vedomia. Analýza morálneho úsudku dieťaťa. Morálny vývin a štádiá užívania pravidiel v hre detí. Kohlbergova koncepcia morálneho vývinu a jeho morálne dilemy, morálne stupne vývinu (odmena a trest, účelové myslenie, zhoda s ostatnými, orientácia na spoločnosť, sociálny dohovor a individuálne práva, etické princípy). Metóda riešenia morálnych dilem.
 • Lajčiaková, P.: Psychológia morálky. Akademické nakladatelství CERM, 2008. s. 32–58, 75–80.
 • Piaget, J. – Inhelderová, B.: Psychologie dítěte. Praha : Portál, 2007. 145 s.
 • Sádovská, A.: Mravná výchova. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. s. 39–60. Dostupné na: ⟨https://​pdfweb.​truni.​sk/​download?​e­‑skripta/​anna­‑sadovska­‑mravna­‑vychova.​pdf
 • Vacek, P.: Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha : Portál, 2008, s. 7–82.
 • West, Kenneth G.: Dobrodružství psychického vývoje. Praha : Portál, 2002, s. 135–170.
 1. Mediálna gramotnosť a mediálna výchova. Ciele, koncepcie, prístupy (kritická analýza, learning by doing). Aktuálne výzvy, ich kritická analýza a možnosti mediálnej výchovy (reklama, reklamné stratégie; bulvár; internet, videohry, sociálne siete, médiá a násilie, nenávistné prejavy; závislosti). Medializácia ako sociálny jav. Aplikácia mediálnej gramotnosti v základnom obsahu etickej výchovy.
 • Brestovanský, M.: Úvod do mediálnej výchovy. Trnava : PdF TU, 2010, s. 13–20, s. 34–42, s. 69–83.
 1. Médiá a spoločnosť. Objektívne spravodajstvo (kritériá), verejná mienka. Mediálna manipulácia – pojem, stratégie, techniky: agenda setting, skrytá persuázia, metóda prekrytia, ankety, invektívy a definície, zdanlivé autority, ovplyvňovanie emócií. Manipulácia jazyka, politicky korektný jazyk. Žurnalistická etika. Dôstojnosť človeka a prezentácia jeho obrazu v médiách.
 • Brestovanský, M.: Úvod do mediálnej výchovy. Trnava : PdF TU, 2010, s. 64–68.
 • Ilowiecki, M. – Zasepa, T.: Moc a nemoc médií. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, 2003.

 

II. Dominantné témy prislúchajúceho smeru vzdelávania – východiská a postupy ich didaktického spracovania
 • Komunikácia, jej druhy a úrovne. Komunikačné kanály, komunikačné zručnosti, vedenie ku konštruktívnemu rozhovoru a dialógu v dyáde a v skupine ku kreatívnemu riešeniu komunikačných problémov a konfliktov, ich uplatnenie v nižšom i vyššom sekundárnom vzdelávaní.
 • Rozdiely v správaní žiaka s nízkou a so zdravou sebaúctou. Možnosti rozvoja zdravej sebaúcty v primárnom i sekundárnom vzdelávaní.
 • Axiómy a faktory tvorivosti. Charakteristika znakov tvorivej osobnosti a špecifiká jej rozvíjania v jednotlivých ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania.
 • Asertivita ako otvorená komunikácia, spôsoby hájenia svojich záujmov, asertívne práva a techniky a ich rozvíjanie na nižšom sekundárnom vzdelávaní.
 • Asertívne práva a prosociálnosť v živote triedy.
 • Využitie reálnych a zobrazených vzorov vo výchove, vertikálne vymedzenie prosociálneho správania podľa Reykowského.
 • Klarifikácia pojmov etika, étos, morálka, mravnosť svedomie a ich aplikácia na nižšom i vyššom sekundárnom vzdelávaní.
 • Rozvíjanie morálneho úsudku žiakov v medzipredmetových vzťahoch (napr. prepojenie biológie a etickej výchovy).
 • Druhy životných štýlov. Manželstvo, regulácia počatia a voľba životného štýlu vo výučbe 15­‑ročnej mládeže.
 • Úloha koordinátora koncepcie Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR). Vybraná téma z VMR a možnosti jej realizácie v medzipredmetových vzťahoch (ETV – AJ; SJ; Bio; M).
 • Negatívne trendy v rodinách, násilie, rozvody a ich vplyv na členov rodiny, typológia rodiny po rozvode.
 • Rozvíjanie ekonomických cností na hodinách etickej výchovy vo vybranom ročníku.
 • Riešenie aktuálnych bioetických problémov cez predmet etická výchova (interrupcia, klonovanie, eugenika, eutanázia). Zneužitie biotechnológií a génového inžinierstva.
 • Realizácia etickej výchovy vo vybranej organizačnej forme vyučovania.
 • Príprava a vedenie reflexie na hodinách etickej výchovy.
 • Morálny vývin v kontexte kultúrnych a rodových rozdielností. Individuálna skúsenosť a kultúrna hodnotová orientácia (Gilliganovej výskumy a závery ohľadom morálneho vývinu a usudzovania žien).

 

III. Flexibilné riešenie zadaných didaktických úloh
 • Pedagogické dokumenty, štátne a školské kurikulum. Tvorba tematických celkov v jednotlivých ročníkoch nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania.
 • Rozpracovanie tematických celkov zadaných tém v jednotlivých ročníkoch nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania.
 • Príprava vyučovacej hodiny na zadanú tému a ročník.
 • Rozvíjanie senzibility a možnosti pomoci riešenia problémov detskej populácie (detská práca, chudoba detí, samovražednosť, sexuálne zneužívanie, závislosti, šikanovanie atď.).

 

IV. Hodnotenie portfólia doterajších pedagogických výkonov

Absolvent štúdia predkladá komisii portfólio svojich doterajších pedagogických výkonov. Na základe vlastného uváženia doň zaradí protokoly z pozorovaní vyučovacích hodín, prípravy na vyučovanie v oboch predmetoch aprobácie, časti semestrálnych projektov, dokumentáciu vytvorených učebných pomôcok, elektronických prezentácií na vyučovanie a pod., zviazané v mäkkej väzbe.

 

Literatúra

 • Brestovanský, M.: Hodnoty, vzťahy a škola. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, 2019.
 • Brestovanský, M.: Úvod do mediálnej výchovy. VŠ skriptá. Trnava : PdF TU. 2010. ISBN 978­‑80­‑8082­‑396­‑2.
 • Cakerpaloglu, P.: Psychologie hodnot. Praha : Votobia, 2004. ISBN 80­‑7220­‑195­‑6.
 • CEP: Character Education Quality Standards, 2003. [Online]. [Citované 2009­‑10­‑09]. Dostupné na: ⟨http://www.​character.​org/​⟩.
 • Dojčár, M.: Medzináboženský dialóg. VŠ skriptá. Trnava : PdF TU, 2008. ISBN 978­‑80­‑8082­‑201­‑9. Dostupné na: ⟨https://​pdfweb.​truni.​sk/​download?​e­‑skripta/​medzdial.​pdf⟩.
 • Gilliganová, C.: Jiným hlasem. O rozdílné psychologií žen a mužů. Praha : Portál, 2001, 191 s.
 • Heindrink, H.: Psychologie morálního vývoje. Praha : Portál, 1997. 175 s. ISBN 8071781541.
 • Ilowecki, M. – Zasepa, T.: Moc a nemoc médií. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA. 2003. ISBN 97­‑8802­‑24074­‑03.
 • Kaščák, O.: Deti v kultúre – kultúry detí. Trnava : PdF TU, 2008. S. 61–138.
 • Krížová, O.: Aktivity na hodiny etickej výchovy. Bratislava : MPC, 2005. ISBN 80­‑8052­‑219­‑7.
 • Kudláčová, B.: Etika a osobnosť učiteľa. Trnava : PdF TU, 2001. ISBN 80­‑89074­‑15­‑4.
 • Kudláčová, B.: Integrovaný predmet etická výchova. VŠ skriptum. Trnava : PdF TU, 1997. ISBN 80­‑88774­‑23­‑3.
 • Lencz, L. – Krížová, O.: Metodický materiál k predmetu etická výchova. Bratislava : MC, 1997. ISBN 80­‑8052­‑010­‑0.
 • Lencz, L. a kol.: Metodický materiál II k predmetu etická výchova. Bratislava : MC, 2002. ISBN 80­‑8052­‑144­‑1.
 • Lencz, L. – Ivanová, E.: Metodický materiál III k predmetu etická výchova. Bratislava : MC, 1995. ISBN 80­‑85185­‑78­‑4.
 • Lencz, L.: Metódy etickej výchovy. Bratislava : MC, 1993. ISBN 80­‑85185­‑53­‑9.
 • Mráz, M: Etika. Základné a špeciálne problémy. Trnava : FH TU, 2001. ISBN 80­‑88774­‑66­‑7.
 • Petlák, E.: Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 1997.
 • Podmanický, I. – Glasa, J.: Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava : MC, 1999. ISBN 80­‑8052­‑070­‑4.
 • Podmanický, I.: Teória a prax etickej výchovy 1. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑550­‑8.
 • Podmanický, I.: Teória a prax etickej výchovy 2. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2013. ISBN 978­‑80­‑8082­‑739­‑7.
 • Podmanický, I. – Rajský, A. et al.: Prosociálnosť a etická výchova : skúsenosti a perspektívy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. 300 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑804­‑2.
 • Rajský, A. – Podmanický, I. et al.: Človek človeku. K prameňom etickej výchovy. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. 339 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑978­‑0.
 • Roche, R. O.: Etická výchova. Bratislava : Orbis Pictus, 1992. ISBN 80­‑7158­‑001­‑5.
 • Roche, R. O.: Optimalizácia prosociálnosti. In Vplyv výchovy na rozvoj osobnosti s akcentom na život v európskom spoločenstve. Zborník prednášok. Bratislava : MPC, 2004. ISBN 80­‑8052­‑212­‑x.
 • Říčan, P.: Cesta životem. Praha : Portál, 2004. S. 191–228. ISBN 80­‑7367­‑124­‑7.
 • Spiazzi, R.: Základy sociálnej etiky. Trnava : Dobrá kniha, 1997. ISBN 80­‑7141­‑167­‑1.
 • Turek, I.: Didaktika. Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978­‑80­‑8168­‑004­‑5.
 • Vacek, P.: Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha : Portál, 2008. 130 s. ISBN 978­‑80­‑7367­‑386­‑4.