Skočiť na hlavný obsah

Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

« Späť na výber programu rigorózneho konania


Sociálna pedagogika

 1. Sociálna pedagogika v sústave pedagogickej vedy. Predmet sociálnej pedagogiky. Vzťahy sociálnej pedagogiky k iným vedným disciplínam – k sociológii výchovy, k pedagogike voľného času, k sociálnej práci. Koncepcie sociálnej pedagogiky v zahraničí. Chápanie sociálnej pedagogiky na Slovensku.
 2. Osobnosť v procese socializácie. Priebeh socializácie v ontogenéze. Negatívne stránky individualizácie mládeže. Problémy identity v súčasnosti. Rizikové subkultúry súčasnej mládeže.
 3. Spoločnosť a výchova. Sociálne aspekty výchovy. Prirodzené a intencionálne prostredie výchovy. Socializácia a výchova. Priebeh socializácie v ontogenéze.
 4. Rodina ako sociálne a výchovné prostredie. Negatívne javy v rodinnom prostredí. Syndróm CAN – sociálne a výchovné aspekty. Štátna rodinná politika. Náhradná rodinná starostlivosť.
 5. Škola ako sociálne a výchovné prostredie. Sociálna klíma školy. Sociálne deviácie v školskom prostredí.
 6. Práva detí. Dohovor o právach dieťaťa. Práva detí v škole. Poslanie a práca Slovenského výboru pre UNICEF. Linky detskej istoty.
 7. Sociálna patológia a jej prejavy u detí a mládeže (trestné činy, delikvencia, kriminalita, drogové závislosti, patologické hráčstvo – gambling, kultová závislosť, sexuálne deviácie, samovražednosť ai.) Teórie sociálnych deviácií. Špecifiká a príčiny sociálno­‑patologických javov u detí a mládeže.
 8. Mládež ako sociálny jav, objekt a subjekt výchovy a sociálnej starostlivosti. Sociálna a výchovná starostlivosť, ochrana pred násilím. Sociálna a výchovná práca s rómskymi deťmi a mládežou.
 9. Prevencia sociálno­‑patologických javov. Primárna, sekundárna a terciárna prevencia. Peer programy v prevencii a prevýchove.
 10. Národný program boja proti drogám a jeho uplatňovanie v praxi – v meste (regióne).
 11. Aktéri inkluzívnej edukácie, jej výhody a možné riziká. Podmienky zavádzania a realizovania inkluzívnej edukácie. Špecifiká inkluzívnej školy. Efektívne edukačné stratégie v procese inkluzívnej edukácie.
 12. Komponenty inkluzívnej pedagogiky. Platformy prístupu k jedincom s postihnutím. Dieťa/žiak s postihnutím, narušením, ohrozením – základná kategorizácia. Slovenská a medzinárodná legislatíva a prislúchajúce dokumenty.

Literatúra

 • Bakošová, Z.: Sociálna pedagogika. (Vybrané problémy). Bratislava : Filozofická fakulta UK, 1994.
 • Hroncová, J. – Emmerová, I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta, 2004.
 • Hroncová, J. – Hudecová, A. – Matulayová, T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta, 2000.
 • Hroncová, J. a kol.: Sociálna patológia. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta, 2004.
 • Horňáková, M.: Kroky k inkluzívnej škole. Ružomberok : Verbum, 2014.
 • Lechta, V. (ed.): Inkluzívna pedagogika a jej komponenty. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2013.
 • Lechta, V. (ed.): Inkluzivní pedagogika. Praha : Portál, 2016.
 • Ondrejkovič, P.: Socializácia mládeže ako východisková kategória sociológie výchovy a sociológie mládeže. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 1997.
 • Ondrejkovič, P.: Negatívne stránky individualizácie mládeže. Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1997.
 • Ondrejkovič, P. – Poliaková, E. a kol.: Protidrogová výchova. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 1999.
 • Sejčová, Ľ.: Deti, mládež a delikvencia. Bratislava : Album, 2002.
 • Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000.
 • Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.
 • Národný program boja proti drogám.
 • Odborné časopisy.

Vychovávateľstvo

 1. Pedagogika voľného času – vedná disciplína v sústave pedagogiky, jej predmet, terminológia – základné pojmy. Vzťahy pedagogiky voľného času k iným vedným disciplínám v sústave pedagogiky. Historické korene výchovy vo voľnom čase – štyri línie vo vývoji. Idey výchovy mimo vyučovania v diele J. A. Komenského.
 2. Voľný čas a jeho funkcie. Osobitosti výchovy vo voľnom čase. Všeobecné princípy výchovy a špecifické princípy výchovy vo voľnom čase. Pedagogické aspekty voľného času – výchovy vo voľnom čase – jej ciele a úlohy.
 3. Činnostný prístup vo výchove vo voľnom čase – obsah výchovy vo voľnom čase. Záujmy a záujmová činnosť v obsahu výchovy vo voľnom čase. Záujmy v ontogenetickom vývine osobnosti. Pedagogické aspekty záujmov a záujmovej činnosti. Organizačné formy a metódy výchovy vo voľnom čase.
 4. Súčasná organizácia výchovy vo voľnom čase v SR – v školskom systéme a mimo školy. Školské výchovno­‑vzdelávacie zariadenia – školský klub detí, školské stredisko, záujmovej činnosti, domov mládeže, centrum voľného času, ich poslanie a úlohy v zmysle štátnych dokumentov.
 5. Občianske združenia detí, dobrovoľníctvo – jeho význam a poslanie. Osobnosť vychovávateľa, pedagóga voľného času, animátora, vedúceho – ich úlohy v práci s deťmi mládežou vo voľnom čase.
 6. Neformálna edukácia podľa európskych dokumentov. Výchova vo voľnom čase (výchova mimo vyučovania, mimoškolská výchova) – súčasť neformálnej výchovy a vzdelávania (edukácie) a celoživotného vzdelávania.
 7. Výchova vo voľnom čase podľa Milénia – Národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov. Medzinárodné dokumenty o výchove detí vo voľnom čase: Dohovor o právach dieťaťa. Charta výchovy pre voľný čas. Deklarácia pri zrode 21. storočia.
 8. Využívanie voľného času – žiakov ZŠ a SŠ podľa výsledkov aktuálnych výskumov. Súčasná situácia a vývojové tendencie v SR. Poznatky z výskumov využívania voľného času detí mládeže. Voľný čas v prevencii sociálno­‑patologických javov u detí a mládeže. 9 Humanistické koncepcie výchovy – súčasné trendy. Výchova zážitkom – pedagogika zážitku, globálna výchova – uplatnenie v práci s deťmi a mládežou vo voľnom čase.
 1. Prehľad problematiky výchovy v čase mimo vyučovania, výchovy vo voľnom čase v odbornej literatúre knihy, časopisy, (Vychovávateľ, Mládež a spoločnosť, Pedagogické spektrum, Pedagogická revue, Pedagogika), publikácie v SR a v zahraničí (ČR ai).

Literatúra

 • CDEJ (Európsky riadiaci výbor pre mládež): Odporúčanie o presadzovaní a uznaní neformálneho vzdelávania mladých ľudí.
 • Darák, M. a kol.: Záujmové aktivity detí a mládeže. Stav, možnosti rozvoja a výchovného využitia. Prešov : Manacon, 1996.
 • Dohovor o právach dieťaťa. Zbierka zákonov č. 104/1991.
 • Hofbauer, B.: Děti, mládež a volný čas. Praha : Portál, 2004.
 • Charta výchovy pre voľný čas. Svetové združenie pre rekreáciu a voľný čas. (WLRA – World Leisure and Recreation Association), 1993.
 • Kominarec, I.: Úvod do pedagogiky voľného času. Prešov : Grafotlač, 2003.
 • Kouteková, M.: Osobnosť vychovávateľa v systéme výchovy mimo vyučovania. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2003.
 • Kratochvílová, E.: Pedagogika voľného času. Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004.
 • Masariková, A.: Vybrané kapitoly z pedagogiky voľného času. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2002.
 • Milénium – Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov.
 • Pávková, J. a kol.: Pedagogika volného času. Praha : Portál, 1999, 2002.
 • Výchova mládeže. Deklarácia pri zrode 21. storočia.
 • Pedagogika voľného času – teória a prax. Zborník z vedeckej konferencie. Trnava : PF TU, 2008.
 • Odborné časopisy.