• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 428
  Klapka: 534
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúr, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1997 – 2002
PhD., literárna veda, Ústav svetovej literatúry SAV, 2003 – 2006
doc., teória a dejiny konkrétnych národných literatúr, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2014

Oblasti pedagogickej činnosti

 • dejiny nemeckej literatúry,
 • literárna komparatistika.

Výber z publikačnej činnosti

Knižné publikácie

 • Vlasta, Sandra – Gáfrik, Róbert – Teichgräber, Stephan­‑Immanuel (eds.): Kultur im Transfer : Komparatistik in der Slowakei. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016. ISBN 978­‑3­‑631­‑64348­‑8.
 • Pucherová, Dobrota – Gáfrik, Róbert (eds.): Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures. Leiden : Brill Rodopi, 2015. ISBN 978­‑90­‑04­‑30384­‑3.
 • Gáfrik, Róbert: Od významu k emóciám. Úvaha o prínose sanskritskej literárnej teórie do diskurzu západnej literárnej vedy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑527­‑0.
 • Vajdová, Libuša – Gáfrik, Róbert (eds.): New Imagined Communities: Identity Making in Eastern and South­‑Eastern Europe. Bratislava : Kalligram, Ústav svetovej literatúry SAV, 2010. ISBN 978­‑80­‑8101­‑407­‑7.
 • Gáfrik, Róbert: Hra s cudzou kultúrou. K recepcii staroindických látok a motívov v nemeckej literatúre. Bratislava : Veda, Ústav svetovej literatúry SAV, 2009. ISBN 978­‑80­‑224­‑10694.

Štúdie vo vedeckých časopisoch a zborníkoch

 • Gáfrik, Róbert: Emocionálne pôsobenie literatúry – znázornené na príklade Kafkovej poviedky Ortieľ. In Literatúra v kognitívnych súvislostiach. – Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014, s. 111–126. ISBN 978­‑80­‑88746­‑25­‑6.
 • Gáfrik, Róbert: World Literature and Comparative Poetics: Cultural Equality, Relativism, or Incommensurability? In World Literature Studies, časopis pre výskum svetovej literatúry, 2013, roč. 5, č. 2, s. 64–76. ISSN 1337­‑9275.
 • Gáfrik, Róbert: Die slovakische Komparatistik zwischen Ost und West. Dionýz Ďurišins komparatistische Theorie in deutschsprachigen Einführungen in die Vergleichende Literaturwissenschaft. In Aufsätze zur Theorie und Geschichte der slovakischen Sprache, Literatur und Kultur. Nümbrecht : Kirsch­‑Verlag, 2012, s. 159–173. ISBN 978­‑3­‑933586­‑93­‑3.
 • Gáfrik, Róbert: Der Kampf mit (dem) Gott in Döblins Epos Manas. In Manfred Durzak (ed.): Bilder Indiens in der deutschen Literatur. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011, s. 177–190. ISBN 978­‑3­‑631­‑61437­‑2.
 • Gáfrik, Róbert: Uvažovanie o emocionálnom význame literatúry v kognitívnej a sanskritskej literárnej vede. In World Literature Studies, 2011, roč. 3, č. 3, s. 41–52. ISSN 1337­‑9275.
 • Gáfrik, Róbert: Literary Theory and Reading World Literature in the Age of Multiculturalism. In Roman Trušník – Katarína Nemčoková (eds.): Theories in Practice. Proceedings of the First International Conference on English and American Studies. September 9, 2009. Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010, s. 163–169. ISBN 978­‑80­‑7318­‑823­‑8 (print), ISBN 978­‑80­‑7318­‑914­‑3 (CD).
 • Gáfrik, Róbert: Emotionale Bedeutung in Literatur und indische Poetik. In Interantionale germanistische und translatologische Tagung Prešov 2008. Anlässlich des 70. Geburtstages von Ladislav Šimon. Eds. Norbert Conti, Marián Fedorko, Ján Jambor, Martina Kášová. Prešov : Prešovská univerzita, 2010, s. 222–210. ISBN 978­‑80­‑555­‑0218­‑2.
 • Gáfrik, Róbert: Od rétoriky obviňovania k medzikultúrnemu dialógu. Odpoveď Wilhelma Halbfassa na kritiku orientalizmu Edwarda W. Saida. In World Literature Studies, 2010, roč. 2, č. 1, s. 74–80. ISSN 1337­‑9275.
 • Gáfrik, Róbert: Zwischen ritueller Hingabe und Prostitution : Goethes Bajadere als Sünderin und die altindische Konzeption des Dharma. In German studies in India, Bd. 1. München : Iudicium, 2008, s. 67–80. ISBN 978­‑3­‑89129­‑585­‑4.
 • Gáfrik, Róbert: K čítaniu a estetike digitálnej literatúry (Problém dezorientácie, nedostatku koherencie a nezavŕšenosti). In Slovak Review of World Literature Research, 2008, roč. 17, č. 2, s. 84–89. ISSN 1337­‑9275.
 • Gáfrik, Róbert: Vplyv indickej filozofie na beletristické dielo Jána Maliarika. In Tvorivosť literárnej recepcie / Az irodalmi recepció kreativitása. Zost. Judit Görözdi, Gabriela Magová. Bratislava : Veda a Ústav svetovej literatúry SAV, 2008, s. 33–41. ISBN 978­‑80­‑224­‑1030­‑4.

Učebné texty

  Prosím, zvoľte kartu s informáciami.