Skočiť na hlavný obsah

Nové impulzy v súčasnej lingvistike

Na konci januára pribudol k publikačným výstupom našej katedry nový prírastok v podobe vedeckej monografie Sprachwissenschaft – Fremdsprachendidaktik: Neue Impulse (Jazykoveda – didaktika cudzích jazykov: nové impulzy), ktorej autormi sú prof. Lívia Adamcová a Dr. Tomáš Godiš. Publikácia je venovaná dvom významným výskumným oblastiam súčasnej lingvistiky – kontrastívnej lingvistike a mediálnej lingvistike. Kontrastívna lingvistika je subdisciplína systémovej lingvistiky, ktorá sa pokúša systematicky porovnávať dva alebo viac jazykov na všetkých ich úrovniach. Mediálna lingvistika je mladá lingvistická disciplína, ktorá sa venuje výskumu používania jazyka a vývoju jazyka v oblasti masových a individuálnych médií. Kniha sleduje niekoľko cieľov: Je učebným materiálom pre vysokoškolské vyučovanie ako úvod do lingvistického štúdia a má poskytnúť teoretický základ niektorých lingvistických čiastkových disciplín v procese jazykovej prípravy. Okrem potrieb vzdelávania učiteľov je určený na podporu kurzov (semináre, cvičenia, projekty, domáce úlohy) a na samoštúdium. Kniha je teda príručkou pre každého, kto chce ako študent všeobecnej a nemeckej lingvistiky a príbuzných odborov, ako odborník v praktickej profesii alebo všeobecne ako záujemca o jazyky získať prehľad o spomínaných podoblastiach lingvistiky a ich pracovných metódach.

Mgr. Terézia Struhárová, PhD.

 

1