Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Tvorba odkazov | Vkladanie obrázkov  « Obrázok s odkazom  |  HTML titulok obrázka » 

Webové sídlo je určené aj na poskytovanie informácií v profiloch zamestnancov vrátane ich fotografií. Profilová fotografia má určité špecifiká oproti obyčajným obrázkom vloženým v článku a preto je aj inak spracúvaná. Ak napríklad fotografia nejestvuje, môže sa zobraziť ikona so siluetou mužskej alebo ženskej postavy podľa pohlavia pracovníka, ktoré treba určiť pridaním atribútu male alebo female za názov obrázka. (Atribút treba oddeliť od názvu znakom &.)

Nasledujúci príklad sa pokúsi zobraziť profilovú fotografiu pracovníka muža s priezviskom Santa pracujúceho na fiktívnej katedre X­‑mas, pričom sa predpokladá, že profilové fotografie katedry sú uložené v katedrovom priečinku kxms vo formáte JPEG otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) s názvami súborov v tvare photo­‑«priezvisko».jpeg:

{profile-photo:kxms/photo-santa.jpeg&male}

*Profilové informácie*\… … …

V prípade, že fotografia nie je uložená na určenom mieste, bude výsledok vyzerať takto:

profilová fotografia

Profilové informácie 
… … …

Ako je viditeľné v ukážke, profilová fotografia má svoj formát a je predvolene umiestňovaná napravo od textu, ktorý je v zdrojovom texte umiestnený za ňou. Ak by fotografia jestvovala, tak by modul na zobrazovanie profilových fotografií zároveň overil a zabezpečil jej automatické orezanie a zmenu veľkosti na predvolený rozmer (ktorý je momentálne 135 × 180 pixelov).

Pri tejto akcii je automaticky vytvorená orezaná kópia súboru, ale Rheia musí mať povolený zápis do priečinka, v ktorom je fotografia umiestnená (napr. downloads), inak bude táto akcia vykonaná v reálnom čase (počas každého zobrazenia profilovej fotografie), čo je menej efektívne. Orezanie v reálnom čase je indikované malou ikonou (obrázok) umiestnenou do pravého dolného rohu zobrazenej fotografie. Originálna fotografia zostáva v každom prípade v pôvodnom stave.

Poznámka: Ak nie je automatické orezanie vyhovujúce, tak by administrátor mal zabezpečiť orezanie a úpravu veľkosti profilovej fotografie pomocou externého grafického editora (zvonka systému Rheia).

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo vykoná RS Rheia v prípade, že obrázok v nasledujúcej ukážke kódu nejestvuje: 
    {profile­‑photo:slav/goddness­‑lada.jpeg&female}?