Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah  « Príklad spojenia definície objektov a makier (A)  |  Definícia objektov » 

Objekty sú definície uložené v samostatnom súbore s názvom __objects.txo (pozri aj kapitolu Spôsob uloženia informácií portálu). Podľa svojho umiestnenia sú definície platné buď pre celé webové sídlo spravované prostredníctvom RS Rheia, alebo jeho určitú podriadenú súčasť (napríklad katedru). Každý objekt môže mať definovaný ľubovoľný počet vlastností. Typickými objektmi sú napríklad pracovníci s vlastnosťami obsahujúcimi kontaktné údaje, konzultácie, publikácie a podobne.

Priečinok so zdrojovými súbormi môže obsahovať podpriečinky viacerých úrovní – na webe Pedagogickej fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Trnavskej univerzity v Trnave otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ide o hlavnú stránku fakulty, katedrové stránky alebo jazykové mutácie rôznych súčastí webového sídla (hlavnej stránky, ktoré sú tiež vnímané ako podriadené, alebo katedrových stránok).

Rheia vyhľadáva súbor s menom __objects.txo prednostne v rámci aktuálnej úrovne a následne sa vždy pokúša nájsť aj súbory v dvoch nadradených úrovniach hierarchie priečinka so zdrojovými súbormi. Ak jestvujú, tak ich definície pripojí k aktuálnej definícii. Vďaka tomu je možné používať na katedrových stránkach a v jazykových mutáciách súčastí webového sídla (teda v rámci hierarchie webového sídla) globálne definície z nadradenej úrovne.

Podkapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo sú to objekty v rámci RS Rheia a z čoho sa skladajú?
  2. Uveďte najmenej dva príklady toho, čo môže byť vnímané ako podriadená súčasť webového sídla spravovaného prostredníctvom RS Rheia?
  3. Kde bývajú umiestnené definície objektov RS Rheia?