Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Objekty | Definícia objektov  « Definícia objektov  |  Základné spôsoby použitia objektov » 

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam všetkých rezervovaných názvov objektov spolu so stručným vysvetlením ich významu:

Názov Význam
currentYear číslo reprezentujúce aktuálny rok
currentMonth číslo reprezentujúce aktuálny mesiac
currentDay číslo reprezentujúce aktuálny deň
sourceYear číslo reprezentujúce rok dátumu poslednej zmeny aktuálneho zdrojového súboru
sourceMonth číslo reprezentujúce mesiac dátumu poslednej zmeny aktuálneho zdrojového súboru
sourceDay číslo reprezentujúce deň dátumu poslednej zmeny aktuálneho zdrojového súboru
sourceDate reťazec reprezentujúci dátum poslednej zmeny aktuálneho zdrojového súboru v slovenskom formáte
baseName názov aktuálneho zdrojového súboru (bez prípony)
category názov aktuálnej kategórie (pozri kapitolu Ponuky)
selectedItem aktuálna zvolená položka (pozri kapitolu Ponuky)
argument aktuálny argument (pozri kapitolu Ponuky)
articlesSource identifikátor zdroja článkov (podľa kontextu je rovný buď kategórii (pozri vyššie), alebo zvolenej položke, prípadne je prázdny)
articleID identifikátor aktuálne otvoreného článku (podľa kontextu je rovný buď zvolenej položke (pozri vyššie), alebo argumentu, prípadne je prázdny)
last premenná obsahujúca názov posledného súboru na prevzatie – pozri Práca s informáciami o súboroch na prevzatie
schemas objekt modulu schemas, ktorý slúži na pracovanie skriptov pre vzorkovníky hodnôt

 


Otázky a úlohy:

  1. Aký rezervovaný názov objektu reprezentuje «doplní sa – pozri príklady»
    (Príklady: aktuálny rok, mesiac dátumu poslednej zmeny aktuálneho zdrojového súboru, názov aktuálneho zdrojového súboru…)