Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Objekty  « Objekty  |  Rezervované názvy objektov » 

V tejto kapitole je opísaná syntax súboru s objektmi (__objects.txo, pozri nadriadenú kapitolu Objekty, prípadne aj kapitolu Spôsob uloženia informácií portálu).

Definícia obsahu objektu alebo jeho vlastnosti môže byť jednoriadková alebo viacriadková. Obsah objektu alebo vlastnosti budeme nazývať aj ich hodnotou.

Jednoriadková definícia je relatívne priamočiara:

$«názov objektu»: «obsah objektu»
#«názov vlastnosti»: «obsah vlastnosti»

Názov objektu alebo jeho vlastnosti môže pozostávať z veľkých a malých písmen Unicode abecedy (napríklad bežných znakov latinskej abecedy vrátane znakov s diakritikou, gréckych písmen a podobne; číslice nie sú použiteľné), pričom názvom objektu nesmie byť niektorý z rezervovaných názov.

Obsahom (hodnotou) jednoriadkovej definície je ľubovoľný text.

Viacriadková definícia slúži na vytvorenie generovaného obsahu (okrem definície schém) a používa nasledujúcu syntax:

$«názov objektu»: začiatok-->
    «viac
    riakov
    textu»
<--koniec

#«názov vlastnosti»: začiatok-->
    «viac
    riakov
    textu»
<--koniec

To, že ide o generovaný obsah znamená, že z riadkov uvedených medzi prvkami začiatok‑‑><‑‑koniec bude vygenerovaný obsah podľa syntaktických pravidiel zdrojového textu RS Rheia (okrem definície schém).

 

Vlastnosti môžu byť definované i ako polia (to značí, že jedna vlastnosť môže obsahovať viaceré samostatné hodnoty; napríklad niekoľko rôznych adries elektronickej pošty pre jedného používateľa). Definícia vlastnosti, ktorá má obsahovať pole hodnôt musí byť znásobená pre každú hodnotu, pričom jej názov musí byť zakaždým ukončený symbolom pre pole: []

Syntax:

$«názov objektu»: «hodnota objektu»
    #«názov vlastnosti»[]: «hodnota vlastnosti 1»
    #«názov vlastnosti»[]: «hodnota vlastnosti 2»
    #«názov vlastnosti»[]: «hodnota vlastnosti 3»

 

Vlastnosti smú mať tiež definovaný alternatívny obsah pre rôzne jazykové mutácie. Alternatívny obsah (preklad do iného jazyka) musí byť uvedený s použitím nasledujúcej syntaxe:

    #«názov vlastnosti»«kód jazyka»: «obsah vlastnosti v cudzom jazyku»

Kód jazyka musí byť od názvu vlastnosti oddelený pomlčkou (–), nie spojovníkom (­‑), pretože znak spojovníka je rezervovaný na iné účely a aj keby bolo jeho použitie pri definícii objektov bezkonfliktné, pri používaní objektov by spôsobovalo konflikty.

Príklad definície vlastnosti s jazykovými mutáciami:

$«názov objektu»: «obsah objektu»
    #«názov vlastnosti»: «obsah vlastnosti v slovenčine»
    #«názov vlastnosti»–en: «obsah vlastnosti v angličtine»
    #«názov vlastnosti»–de: «obsah vlastnosti v nemčine»

(Ak by išlo pri niektorej vlastonsti o pole, tak symbol poľa [] by bol uvedený až za kódom jazyka.)

 

Odporúčanie

Na lepšie odlíšenie príslušnosti jednotlivých vlastností k objektom je vhodné použiť odsadenie (medzerami alebo tabulátromi) a na vzájomné odlíšenie jednotlivých definícií objektov je vhodné oddeliť ich najmenej jedným prázdnym riadkom:

$«názov objektu 1»: «obsah objektu 1»
    #«názov vlastnosti 1a»: «obsah vlastnosti 1a»
    #«názov vlastnosti 1b»: «obsah vlastnosti 1b»
    #«názov vlastnosti 1c»: «obsah vlastnosti 1c»

$«názov objektu 2»: «obsah objektu 2»
    #«názov vlastnosti 2a»: «obsah vlastnosti 2a»
    #«názov vlastnosti 2b»: «obsah vlastnosti 2b»
    #«názov vlastnosti 2c»: «obsah vlastnosti 2c»

$«názov objektu 3»: «obsah objektu 3»
    #«názov vlastnosti 3a»: «obsah vlastnosti 3a»
    #«názov vlastnosti 3b»: «obsah vlastnosti 3b»
    #«názov vlastnosti 3c»: «obsah vlastnosti 3c»

 

Podkapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Uveďte syntax jednoriadkovej definície objektu a jeho vlastnosti RS Rheia.
  2. Uveďte syntax viacriadkovej definície objektu a jeho vlastnosti RS Rheia.
  3. Aký je rozdiel medzi jednoriadkovou a viacriadkovou definíciou objektu a/alebo jeho vlastnosti RS Rheia.
  4. Ako definujete vlastnosť objektu RS Rheia, ktorá má reprezentovať pole?
  5. Ako je možné definovať vlastnosti objektu RS Rheia alternatívny obsah v inom jazyku?