Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 25. 9. 2020, predminulý rok

 

V zmysle zásad volieb do Akademického senátu PdF TU v Trnave sa 7. 11. 2016 stretli členovia volebnej komisie pre voľby do AS TU v zložení Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. (predseda), Mgr. Jakub Hriňák (člen), Bc. Marek Vydra (člen).

1. Volebná komisia určila termín návrhového kola od 30. 9. 2020 do 5. 10. 2020 v čase od 12:00 do 14:00 h. a schválila oznam o konaní návrhového kola v tomto znení:

 

Harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu PdF TU

Návrhové kolo kandidátov do volieb sa uskutoční v dňoch 30. 9. 2020 – 5. 10. 2020 od 12:00 do 14:00 h.

Členovia študentskej časti akademickej obce môžu návrhy na kandidátov podať vložením návrhového lístka do urny na sekretariáte dekana fakulty v uvedené dni od 12:00 h do 14:00 h.

 

Vzor návrhu na kandidáta

Meno, priezvisko kandidáta/kandidátky: ……………………………………………………
Kandidát/ka je študentom/študentkou …………… (prvého, druhého alebo tretieho) stupňa štúdia na PdF TU v dennej forme štúdia. Je študentkou/študentom ……… ročníka a študuje študijný program ……………………………… (uveďte názov).
Súhlasím s tým, aby som bol/a zaradený/-á do zoznamu kandidátov do volieb do Akademického senátu PdF TU, konaných v dňoch 12. – 13. 10. 2020.
  Podpis kandidáta/kandidátky: …………………………

 

Návrhový lístok musí byť podpísaný navrhovaným kandidátom/kandidátkou.

 

Zverejnenie mien kandidátov súhlasiacich s kandidatúrou: najneskôr 6. 10. 2020.

Termíny konania volieb podľa jednotlivých dní:

  • 12. 10. 2020; 12:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty,
  • 13. 10. 2020; 12:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty.

 

2. Volebná komisia ďalej schválila vzor hlasovacích lístkov:

Hlasovací lístok vo voľbách do študentskej časti Akademického senátu PdF TU, konaných v dňoch 12. – 13. 10. 2020.

Volia sa dvaja kandidáti.

Hlasovací lístok sa upravuje zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta/kandidátov.

1. Meno, priezvisko študenta fakulty, stupeň študijného programu v dennej forme štúdia, ročník štúdia, študijný program
2. Meno, priezvisko študenta fakulty, stupeň študijného programu v dennej forme štúdia, ročník štúdia, študijný program
3. atď.
  «pečiatka fakulty»

 

V Trnave 22. 9. 2020
 
Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. (predseda volebnej komisie)
Mgr. Jakub Hriňák (člen) 
Bc. Marek Vydra (člen)