Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Legislation and Basic Standards

Note: This information is not available in English…

Zásadné dokumenty Trnavskej univerzity (štatút, študijný a organizačný poriadok, zásady výberového konania, dlhodobý zámer…) sú zverejnené na nasledujúcej stránke univerzitného webového sídla:

Množstvo dôležitých dokumentov na prevzatie je k dispozícii na univerzitnej stránke:

Ďalšie dokumenty dotýkajúce sa fakulty a štúdia na fakulte nájdete v sekciách: