Skip to main content

Iné projekty

Projekt ERDF

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR: „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko­‑slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj,“ doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. (vedúca projektu), obdobie riešenia: 2008 – 2011.

Grantové projekty ESF

Projekt ESF 13120120217 „Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8­‑ročných gymnáziách.“ Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 3, (manažér projektu doc. RNDr. P. Híc, CSc.)

Projekt ESF 11230100422 „Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8­‑ročných gymnáziách.“ Sektorový operačný program – Ľudské zdroje (manažér projektu doc. RNDr. P. Híc, CSc.)

Projekt ESF 11230220508 „Vytvorenie siete učiaceho regiónu v Trnavskom kraji.“ Sektorový operačný program – Ľudské zdroje (manažér projektu PaedDr. Mgr. V. Gazdíková, PhD.)

Pracujeme na doplnení informácií o iných projektoch riešených členmi katedry.