Skip to main content

VEGA

Grantové projekty VEGA

VEGA 1/7223/20 „Pedagogické, sociálne a estetické problémy nasadenia počítačov do vzdelávania,“ r. 2000 – 2002.

Riešitelia: prof. PhDr. Ľubomír Held CSc. (vedúci projektu); doc. Ing. Martin Mišút, CSc. (zástupca vedúceho projektu); prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.; doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.; Mgr. Andrea Pavlíková; Mgr. art. Štefan Blažo, PhD.; Ing. Igor Halenár; Ing. Miriam Iringová.

 

VEGA 1/0240/03: „Didaktické problémy elektronického vzdelávania,“ r. 2003 – 2005.

Spoluriešitelia za Stredisko pre celoživotné vzdelávanie: doc. Ing. Martin Mišút, CSc.(zástupca vedúceho projektu); PaedDr. Viola Gazdíková, PhD.; Ing. Katarína Školková.

 

VEGA 1/0247/10 „Využitie interakcií na inováciu vyučovania informatiky,“ r. 2010 – 2011.

Riešitelia: doc. Ing. Martin Mišút, CSc. (vedúci projektu); PaedDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD.; Ing. Katarína Pribilová, PhD.; Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.; Mgr. Ing. Roman Horváth.

VEGA 1/0086/03 „Topologické a geometrické vlastnosti hustých rozmiestnení a ich aplikácie“, r. 2003 – 2004 (zodpovedný riešiteľ: RNDr. E. Vranková, PhD.)

VEGA 1/1001/04 „Spektrálna teória grafov a grafové štrukrúry,“ r. 2004 – 2006 (zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. P. Híc, CSc.)

VEGA 1/1004/04 „Stochastické lineárne programovanie pomocou metódy vnútorného bodu,“ r. 2004 – 2006 (zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. M. Lucká, PhD.)

VEGA 1/2006/05 „Geometrické a topologické vlastnosti hustých rozmiestnení mnohouholníkov a príbuzné problémy,“ r. 2005 – 2007 (zodpovedný riešiteľ: RNDr. E. Vranková, PhD.)

VEGA 2/4138/04 „Teória čísel,“ r. 2004 – 2006, MÚ SAV, Bratislava (zodpovedný riešiteľ pracoviska PdF TU Trnava: doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc.)

VEGA 1/4001/07 „Integrálne grafy a iné grafové štruktúry,“ r. 2007 – 2009 (zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. P. Híc, CSc.)

VEGA 2/4138/04 „Teória čísel,“ r. 2007 – 2009, MÚ SAV, Bratislava, (zodpovedný riešiteľ pracoviska PdF TU Trnava: doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc.)

VEGA 2/0206/10 „Teória čísel a jej aplikácie,“ r. 2010 – 2012 (vedúci projektu: doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc.)

Pracujeme na doplnení informácií o aktuálnych projektoch VEGA riešených členmi katedry.