Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 20. 5. 2020, tento rok

Habilitačné konanie uchádzača: PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 17. apríl 2020, VR­‑2000­‑2020
Habilitačné konanie v odbore: 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra
Názov habilitačnej práce: Vybrané aspekty diachrónnej a synchrónnej slovenskej onymie
Názov habilitačnej prednášky: Inkulturácia a ideologizácia na pozadí vlastných mien

Údaje z profesijného životopisu uchádzača

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

2002 – 2007: (Mgr.) – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – etická výchova; diplomová práca: Hydronymia povodia Myjavy a Chvojnice

2007: (PaedDr.) – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; učiteľstvo akademických predmetov – slovenský jazyk a literatúra; rigorózna práca: Regionálna toponomastika a možnosti jej využitia vo vyučovaní

2007 – 2010: (PhD.) – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra; dizertačná práca: Vzťahové a štruktúrne modely v hydronymii slovenských prítokov Moravy (dátum obhajoby: 27. 8. 2010)

Ďalšie vzdelávanie

učiteľ (slovenský jazyk a literatúra) a vychovávateľ žiakov s poruchami správania v Školskom výberovom zariadení OZ Maják v rekreačnom zariadení Podskalie (018 22  Pružina) a na súkromnom gymnáziu Belušské Slatiny, Chata Maják (018 61  Beluša);

odborné seminárne školenia na prácu s databázami Slovenského národného korpusu.

Priebeh zamestnaní

od roku 2007 asistent, od roku 2010 odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU v Trnave;

v rokoch 2007 – 2009 učiteľ (slovenský jazyk a literatúra) a vychovávateľ v Školskom výberovom zariadení OZ Maják v rekreačnom zariadení Podskalie (018 22  Pružina) a na súkromnom gymnáziu Belušské Slatiny, Chata Maják (018 61  Beluša) – dobrovoľnícka činnosť;

v roku 2010: Základná škola Jablonica (učiteľ slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy);

v rokoch 2015 – 2016 vysokoškolský pedagóg slovenského jazyka na vysokej škole Danubius, spol. s r. o., v Sládkovičove – práca na dohodu.

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)
  1. v rokoch 2007 – 2010: asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave;
  2. od roku 2010 – súčasnosť: odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave;
  3. od roku 2012 – súčasnosť: zástupca vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave;

na Katedre SJ a L PdF TU som vyučoval alebo vyučujem disciplíny:

Bc. stupeň štúdia – slovanské historické reálie, praktická rétorika, kultúra učiteľovej reči, súčasný slovenský spisovný jazyk – lexikológia, súčasný slovenský spisovný jazyk – štylistika, slovenský jazyk pre cudzincov, slovenská ortografia, dejiny spisovnej slovenčiny, pravopisno­‑gramatický seminár, súčasný slovenský spisovný jazyk – morfológia;

Mgr. stupeň štúdia – vývin slovenského jazyka a dialektológia, základy slavistiky a staroslovienčiny, lingvistická analýza textu, onomastický seminár.

Odborné alebo umelecké zameranie

výskum dejín slovenského jazyka, regionálny výskum nárečia (najmä na Záhorí: spoluautor troch obecných monografií), onomastický výskum, výskum sociálnych nárečí (vojenský slang), jazyková kultúra a slovenský pravopis so zreteľom na pravopis vlastných mien, dynamické tendencie v gramatike vlastných mien a na morfologickú adaptáciu cudzích proprií do slovenčiny

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

1. Monografie a kapitoly v monografiách

AAB Závodný, A. (2012). Hydronymia slovenskej časti povodia Moravy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 494 s. 100 % [30,6 AH]

AAB Hladký, J. − Pavlovič, J. − Pavlovičová, K. − Závodný, A. (2013). Cyrilo­‑metodské replikácie byzantsko­‑slovanskej kultúry v interpretácii. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 124 s. [6,17 AH]. 25 % [1,54 AH]

AAB Hladký, J. – Závodný, A. (2015). Hydronymia Žitného ostrova. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 318 s. [19,6 AH]. 50 % [9,8 AH]

AAB Beláková, M. − Hladký, J. − Závodný, A. (2018). Hydronymia Malého Dunaja. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 533 s. [26,70 AH]. 33 % [8,81 AH]

ABD Závodný, A. (2010). Vzťahové a štruktúrne modely v hydronymii slovenských prítokov Moravy. In Z hydronymie západného Slovenska. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. S. 101−120. 100 % [1,59 AH]

2. Učebnice

ACB Závodný, A. (2013). Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta. 85 s. 100 % [4,23 AH]

ACB Závodný, A. (2016). Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 207 s. 100 % [13,77 AH]

ACB Závodný, A. (2016). Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 120 s. 100 % [7,92 AH]

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Štatistika ohlasov (podľa metodiky v prílohe č. 3 vyhlášky č. 456/2012):

1 – zahraničné CCC, WoS, Scopus 6
2 – domáce CCC, WoS, Scopus 4
3 – zahraničné, neregistrované v cit. indexoch 36
4 – domáce, neregistrované v cit. indexoch 53
spolu: 99
zahraničné/domáce: 42/57
Členovia habilitačnej komisie
Predseda:
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave
Členovia:
doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Náhradný člen:
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty KU v Ružomberku
Oponenti
prof. Svitlana Pachomovová, DrSc. Inštitút ukrajinistiky Filozofickej fakulty PU v Prešove
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB 
v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave
Náhradný oponent:
prof. Mgr. Martin Ološtiak, PhD. Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove
Oponentské posudky
  • ikonapríloha 2a 304,77 kB (297,63 KiB), 26. 6. 2020 – prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
  • ikonapríloha 2b 184,93 kB (180,59 KiB), 15. 7. 2020 – doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.