Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 29. 6. 2020, predminulý mesiac

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Výberové konanie

Dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave podľa § 32 ods. 1, § 77 a § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest docentov a vysokoškolských učiteľov:


Jedno funkčné miesto docenta v odbore učiteľstvo akademických predmetov (študijný program učiteľstvo výchovy k občianstvu)

Kvalifikačné požiadavky:

 • kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta docenta je vedecko­‑pedagogický titul docent v odbore etika, s pedagogickou praxou zameranou do oblasti teórie a praxe výchovy k občianstvu, aktívna vedeckovýskumná činnosť v odbore a pravidelné publikovanie jej výsledkov, evidovaných aj v medzinárodných databázach,
 • aktívna projektová a grantová činnosť, skúsenosti s vedením výskumného tímu,
 • ďalšie aktivity vzdelávacieho charakteru zamerané na rozvoj občianskeho vedomia, aktivizmu a občianskej zodpovednosti,
 • aktívne ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka.

Jedno miesto odborného asistenta v odbore pedagogika so zameraním na pedagogiku voľného času

Kvalifikačné požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) v odbore pedagogika,
 • aktívna vedeckovýskumná činnosť v odbore,
 • aktívna projektová činnosť,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • prehľad publikačnej a pedagogickej aktivity.

 

Prihlášky do výberového konania zasielajte v písomnej podobe spolu s prehľadom plnenia kvalifikačných a ďalších požiadaviek výberového konania a súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktorý je dostupný na prevzatie na webovej stránke TU https://www.​truni.​sk/​ochrana­‑osobnych­‑udajov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) do 17. 7. 2020 na adresu:

  Trnavská univerzita 
Pedagogická fakulta
  Priemyselná 4 
P. O. Box 9 
918 43  Trnava
  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka PdF TU