Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 9. 4. 2020, minulý rok

Študenti Pedagogickej fakulty nezaháľajú pri realizácii praxí ani v čase uzatvorenia škôl a školských zariadení. Po uzatvorení výchovno­‑vzdelávacích inštitúcií sa zdalo, že študenti nebudú mať podmienky na ukončenie povinných pedagogických praxí, ako hospitačných, priebežných, tak aj súvislých. Výnimočná situácia si však vyžiadala výnimočné riešenie a prístup, hľadanie nových tvorivých možností. A hoci je prezenčná forma realizácií praxí tou ideálnou, nemusí byť v prípade nepriaznivých podmienok jedinou. „Odlúčenie“ od škôl, paradoxne, prinieslo pre študentov viaceré pozitíva, ktoré by bez vzniku aktuálnej situácie asi nemali možnosť zaregistrovať.

Pedagógovia, ale i študenti a širšia verejnosť má možnosť pracovať s voľne dostupnými online materiálmi a databázami, využívať videohovory či online vzdelávanie, s ktorým sa žiaci v bežných podmienkach nestretávajú. Pedagógovia sa zrazu presunuli z edukačného procesu face­‑to­‑face do elektronickej komunikácie a čelia novým výzvam, na ktoré nie sú pripravení. Študenti Pedagogickej fakulty pod vedením M. Belákovej z Katedry slovenského jazyka a literatúry, reflektujúc túto situáciu, sa podujali pedagógom a širšej verejnosti vyjsť v ústrety. Poslucháči UPV absolvujúci kurz slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní v spolupráci s didaktičkou priebežne pripravujú banku námetov na didaktické hry a pomôcky využiteľné v jazykovo­‑literárnom vzdelávaní. Banka je prístupná zatiaľ pre študentov v aplikácii Moodle, no poslucháči svoje práce pravidelne uverejňujú na rozličných sieťach, napr. na Facebooku v skupine Zavretá škola otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) či v komplexnejšej podobe v skupine Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Banku zároveň poskytli neziskovej organizácii Indícia, s. r. o., ktorá realizuje televízny projekt Školský klub a o námety prejavila záujem. Na databáze nápadov sa intenzívne pracuje a v budúcnosti môže predstavovať zaujímavú študijnú pomôcku aj pre samých poslucháčov učiteľstva. Didaktické pomôcky študenti vypracúvajú na základe inšpirácie klasickými hrami, akými sú Dobble (obrázky 1, 2, 3), Slalom (obrázok 4), Štipcovanie (obrázky 5, 6), ale viaceré z nich majú aj autorský charakter.

 

obrázok obrázok obrázok
Obrázok 1. 
Autorka: M. Chovančíková.
Obrázok 2. 
Autorka: T. Lachmanová.
Obrázok 3. 
Autorka: D. Chmelinová.

 

obrázok obrázok obrázok
Obrázok 4: Slalom. 
Autorka: M. Janceová.
Obrázok 5: Štipcovanie. 
Autorka: T. Lachmanová.
Obrázok 6: Štipcovanie. 
Autorka: T. Lachmanová.

 

Jednotlivé námety uverejnené na sociálnych sieťach alebo zaslané konkrétnym subjektom obsahujú nielen fotografiu hry a pravidlá, ale aj jej rozličné varianty a námety na tvorivú činnosť detí, napríklad, ako si doma z recyklovaných materiálov vyrobiť vlastných panáčikov na hru Slalom, pracovať s literárnym dielom tvorivými technikami a podobne. Väčšina pomôcok má medzipredmetový charakter a ich autormi môžu byť sami žiaci, čím si pestujú najmä zručnosti kreatívnej práce.

Do pomoci pedagógom, rodičom i žiakom sa zapojili aj študenti magisterského stupňa v kombinácii so slovenským jazykom, a to počas priebežnej i súvislej praxe. Cvičným pedagógom poskytujú rozličné študijné materiály, pracovné listy, námety na realizáciu konkrétnych vyučovacích hodín, prezentácie a pod. Niektorí z nich po dohode s pedagógmi realizujú online vyučovanie, čím nielen vypomáhajú pedagógom, ale si zároveň sami formujú zručnosti v danej oblasti. Pomoc je však obojstranná a je namieste poďakovať sa aj cvičným pedagógom, ktorí trpezlivo pristupujú k vedeniu praxí.

 

… a na záver možno dodať azda už len: Učíme sa navzájom!