Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 30. 1. 2017, pred štyrmi rokmi

V Štátnom pedagogickom ústave, na workshope k príprave Národného projektu, zameraného na inovácie v manažmente základných škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 – 2020, sa zišli odborníci z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Spojenej školy v Poprade, NÚCEM a Občianskeho združenia Školský network. Cieľom projektu je podpora inovácií v manažmente a riadení základných škôl a rastu kvality reflexie výchovno­‑vzdelávacieho procesu a sieťovania dobrých skúseností.

Prítomní sa zhodli, že príkladom autonómneho, vitálneho prístupu k výchove a vzdelávaniu detí je Spojená škola v Poprade, zriadená mestom, ktorá aj v rámci vysoko inkluzívneho nastavenia dosahuje vynikajúce výsledky a stáva sa akýmsi centrom obnovy aj pre iné základné školy. Kolektívom učiteľov pod jednou strechou sú deti podchytené od troch rokov v materskej škole a potom kontinuálne pokračujú v základnej škole, ktorá je prepojená so základnou umeleckou školou a centrom voľného času. Výchovno­‑vzdelávací dizajn na škole je vytvorený v komplexnom prepojení. Deti tak svoje vedomosti, ktoré získajú v škole, spolu s jedinečnými vrodenými schopnosťami a danosťami na základe svojho nadania a talentu, rozvíjajú konzistentne z mnohých stránok.

„Som presvedčený, že to je veľmi dobrý model toho, ako môžu učitelia efektívne podporovať u detí a žiakov rozvoj jednotlivých typov inteligencie, využiť «umenie ako nástroj pre prípravu srdca na vládu rozumu». Tento model je inovatívny v tom, že školu vníma ako znalostnú organizáciu, ktorá spája socioštruktúry s technoštruktúrami, nie ako byrokratický ale ako vitálny organizmus, postavený na princípe permanentnej sebaobnovy a transformácie. Preto si podľa nás zaslúži podporu jednak akademickej obce, pedagogických fakúlt, ale aj rezortu školstva a v prvom rade ŠPÚ. Na Slovensku sú desiatky škôl, ktoré majú záujem o implementáciu tohto modelu, takže je našou povinnosťou im v tom pomôcť. Morálne tak podporíme a oceníme zároveň všetkých pedagógov, ktorí majú záujem evalvovať, robiť prelomové veci, pracovať s entuziazmom v prospech detí a tým aj celej spoločnosti,“ uzavrel riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

obrázok