Skočiť na hlavný obsah

Výzva Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o štipendium

na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2024/2025

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2024 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci akademického roka 2024/2025. Žiadosti o štipendiá je možné aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk, kde zároveň získate podrobné informácie o programe.

Výsledky výberu budú zverejnené na webovej stránke www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani najneskôr do uplynutia 8 týždňov od uzávierky programu. Všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou. Univerzitám budú postupne poskytnuté zoznamy štipendistov, adresované prorektorom pre zahraničie.

Výzva.


Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok dotýkajúcich sa Národného štipendijného programu sa môžete obrátiť na administrátorov tohto programu:

Kristína Sallerová (nsp-sk [at] saia.skdata-linkindex="5"), uchádzači o štipendium do zahraničia;

Ondrej Aradský (nsp-foreign [at] saia.sk), uchádzači zo zahraničia (vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník);

Silvia Lipovská (nsp-foreign2 [at] saia.skdata-linkindex="7"), uchádzači zo zahraničia (študent, doktorand).

Dávame do pozornosti, že pri príležitosti otvorenia výzvy budú organizované štyri webináre zamerané primárne na vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR. Tri webináre budú určené slovenským záujemcom a jeden pre zahraničných záujemcov, ktorý bude vedený v anglickom jazyku.

Rozpis webinárov:

28. 2. 2024 o 14:00 NŠP – štipendiá do celého sveta pre študentov VŠ/ako úspešne podať žiadosť? – https://bit.ly/4btBAb9;

12. 3. 2024 o 14:00 NŠP – štipendiá do celého sveta pre doktorandov/ako úspešne podať žiadosť? – https://bit.ly/42Cyiyq;

21. 3. 2024 o 14:00 NŠP – štipendiá do celého sveta pre postdoktorandov/ako úspešne podať žiadosť? – https://bit.ly/3uv3rXW;

22. 3. 2024 o 13:00 Study & Research in Slovakia with the National Scholarship Programme – https://lnk.sk/face

Webináre.