Skočiť na hlavný obsah

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu v programe Erasmus+ 2023 KA171 na akademický rok 2023/2024

Pre akademický rok 2023/2024 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant na mobilitu pracovníkov vysokej školy v rámci programu Erasmus+ KA171 pre Pedagogickú fakultu TU v Trnave (študijný program pedagogika). V rámci výzvy je možné predkladať žiadosti na učiteľské mobility do krajín:

  • Keňa (MOI University) – 1 učiteľ na 2 týždne
  • Keňa (Maseno University Kisamu) –1 učiteľ na 2 týždne
  • India – 1 učiteľ na 4 týždne

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu. Pracovníci sú vyberaní na základe predloženého programu výučby potvrdeného prijímajúcou inštitúciou a splnenia kritérií uvedených v projekte KA171.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory,“ ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb stanovených Európskou komisiou. Paušálne sadzby sú stanovené:

  • individuálna podpora na dni aktivity (pobytové náklady, poistenie),
  • cestovné náklady podľa cieľovej krajiny.

Okrem zmluvy vystaví príslušná fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

  • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
  • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, Zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí príslušná fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov.

Účastník mobility je povinný predložiť k prihláške na mobilitu písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu, okrem prideleného grantu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. prodekanku doc. Mgr. Danu Masarykovú, PhD. (kl. 558).

Vyplnené prihlášky do výberového konania záujemcovia odovzdajú alebo odošlú mailom do 16. októbra 2023 na oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF TU v Trnave p. Zuzane Jakubovskej.

doc. Mgr. Dana Masaryková, PhD.
prodekanka pre medzinárodnú
spoluprácu a vzťahy s verejnosťou