Skočiť na hlavný obsah

Výzva na mobility pre študentov na akademický rok 2024/2025

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti!

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž v zahraničí.

Kritériá výberu:

 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer;
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku;
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

Viac informácií o programe nájdete na stránkach: http://www.truni.sk/mobilita-studentov

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • stáž môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) ako aj čerstvý absolvent (do 1 roka od ukončenia štúdia);
 • každý študent môže absolvovať mobilitu prostredníctvom programu Erasmus+ v trvaní od 2 do 12 mesiacov;
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej organizácie, na ktorej by ste chceli zahraničnú stáž realizovať a pripravte si stručný projekt k obsahu stáže. Stáže sú zamerané najmä na získavanie pracovnej a výskumnej skúsenosti a mali by byť plánované v súlade s aktuálne prebiehajúcim alebo práve ukončeným štúdiom na domovskej vzdelávacej inštitúcii.

Prihlášky sú k dispozícii na internetovej stránke fakulty v aktualitách, v časti o výberovom konaní Erasmus+. Spolu s prihláškou je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo Údaje o študentovi, motivačný list, akceptačný list, krátky CV životopis a výpis známok za celé štúdium (vytlačený z MAISU) a tlačivo Bankové údaje.


Absolvuj štúdium v zahraničí!

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ štúdium v zahraničí. Študenti majú možnosť absolvovať štúdium na jednej z partnerských univerzít, ich zoznam je zverejnený na stránke:

http://www.truni.sk/mobilita-studentov

Kritériá výberu:

 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer;
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku;
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

Viac informácií o programe nájdete na stránkach: http://www.truni.sk/mobilita-studentov

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • mobilitu môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.);
 • každý študent môže študovať v zahraničí prostredníctvom mobility Erasmus+ od 3 do 12 mesiacov;
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania;
 • podľa finančnej zmluvy je študent povinný získať minimálne 15 kreditov.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej univerzity, na ktorej by ste chceli zahraničný študijný pobyt realizovať. Porovnajte si najmä ponúkané predmety partnerskej univerzity a svoj výber univerzity zvažujte na základe informačných listov ponúkaných predmetov; sledujte obsahovú zhodu s predmetmi , ktoré sú predpísané odporúčaným študijným plánom na našej fakulte.

Spolu s prihláškou je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo Údaje o študentovi a tlačivo Bankové údaje.


Prihlášky spolu s prílohami je možné odovzdať do 6. 11. 2023 mailom na adresu: zuzana.jakubovska [at] truni.sk alebo osobne p. Jakubovskej. 2. posch. č. d. 315.

Výberové konanie bude v novembri. Presný termín výberového konania oznámime študentom mailom.

Pre viac informácií kontaktujte doc. Masarykovú na tel. číslo 033/5939 558 a mailom na: dana.masarykova [at] truni.sk alebo p. Jakubovskú na tel. číslo 033/5939529 alebo mailom na: zuzana.jakubovska [at] truni.sk.


Prílohy: