Skočiť na hlavný obsah

Smernica č. 4/2023 o výške poplatkov za 1. a 2. atestáciu, doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium, rigorózne konanie, doktorandské štúdium, habilitačné a inauguračné konanie na Pedagogickej fakulte TU v Trnave

Schválená vedením PdF TU dňa 23. januára 2023.

 

Poplatok za 1. a 2. atestáciu

Je v zmysle zákona vo výške 20 % životného minima na jednu dospelú osobu.

V prípade opakovania 1. alebo 2. atestácie platí uchádzač poplatok v plnej výške.

Poplatok za doplňujúce pedagogické štúdium

základný modul

300 eur/semester

rozširujúci modul

330 eur/semester

 

 

Poplatok za rozširujúce štúdium

225 eur/semester

 

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania

Vyberá sa poplatok v súlade a aktuálnou vyhláškou rektora Trnavskej univerzity v Trnave o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom.

 

Poplatky za doktorandské štúdium

Vyberá sa poplatok v súlade a aktuálnou vyhláškou rektora Trnavskej univerzity v Trnave o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom.

 

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením habilitačným konaním

Poplatok

3 000 eur

 

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením inauguračného konania

Poplatok

5 000 eur

Ustanovenie týkajúce sa preplatenia poplatkov za rigorózne konanie, doktorandské štúdium, habilitačné a inauguračné konanie pracovníkom PdF TU zamestnaným na ustanovený pracovný čas:

  1. preplatenie 100 % poplatku za úspešné rigorózne konanie,
  2. preplatenie 100 % poplatkov za úspešné absolvovanie doktorandského štúdia na našej fakulte v štandardnej dĺžke štúdia,
  3. preplatenie 50 % poplatkov za úspešné absolvovanie doktorandského štúdia na inej univerzite v štandardnej dĺžke štúdia,
  4. preplatenie 100 % poplatku za úspešné habilitačné konanie,
  5. preplatenie 100 % poplatku za úspešné inauguračné konanie.

Zamestnanec je povinný predložiť žiadosť o preplatenie poplatkov spolu so všetkými dokladmi potvrdzujúcimi úspešnosť absolvovaného konania ako aj s dokladmi o zaplatení daných poplatkov, najneskôr do 1 mesiaca po úspešnom absolvovaní konania.

Dňom 24. januára 2023 sa ruší smernica č. 1/2014 zo dňa 7. 9. 2014.

 

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
dekanka PdF TU