Skočiť na hlavný obsah

Smernica č. 1/2020 – O organizácii doplňujúceho peda­go­gic­ké­ho štúdia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Tr­na­ve

« Doplňujúce pedagogické štúdium


Schválená vedením PdF TU dňa 18. mája 2020 s účinnosťou od akademického roka 2020/2021.

Garantujúcim pracoviskom pre doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej univerzita) je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej fakulta).

Výučba jednotlivých predmetov v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia sa zabezpečuje vysokoškolskými učiteľmi so vzdelaním zodpovedajúcim jednotlivým predmetom štúdia. Pedagogická fakulta pri zabezpečovaní predmetov zameraných na študijné odbory ostatných fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave spolupracuje s vysokoškolskými učiteľmi pôsobiacimi v prislúchajúcich študijných odboroch na jednotlivých fakultách univerzity.

O študijných záležitostiach v DPŠ rozhoduje dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Prijatie na štúdium

Prijímacie konanie na DPŠ sa uskutočňuje formou podania prihlášky (vzor prihlášky je v prílohe 1) bez prijímacej skúšky a zaplatením poplatku za štúdium a to vzhľadom na platnú legislatívu, ktorá upravuje organizáciu doplňujúceho pedagogického štúdia.

Doplňujúce pedagogické štúdium je pre uchádzačov ponúkané pre špecifické predmetové zamerania, ktoré vyplývajú z akreditovaných študijných programov univerzity a jej organizačných možností.

Zoznam predmetových zameraní, v ktorých Trnavská univerzita v Trnave poskytuje doplňujúce pedagogické štúdium, je uvedený na webovej stránke fakulty.

Termín podania prihlášky je do 31. 7. prislúchajúceho kalendárneho roka.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na základe predloženia dokladov o ukončenom vzdelaní, resp. o štúdiu na druhom stupni vysokej školy.

V prípade nízkeho záujmu o štúdium si fakulta vyhradzuje právo v prislúchajúcom akademickom roku štúdium neotvoriť.

Organizácia štúdia

Doplňujúce pedagogické štúdium sa organizuje v externej forme kombinovanou metódou (prezenčná a dištančná; obsah programu sa nachádza v prílohe 2). Harmonogram výučby sa vydáva pre každý semester a ročník osobitne. Účastníci sú s ním oboznámení najneskôr pri zápise do prislúchajúceho semestra. Výučba prebieha zvyčajne v sobotu.

Štúdium sa začína zápisom do semestra, na ktorom sa musí uchádzač zúčastniť osobne. V deň zápisu do prislúchajúceho semestra musí mať uchádzač uhradený poplatok za semester, do ktorého sa zapisuje, čo preukáže potvrdením o zaplatení prislúchajúceho poplatku. Podmienkou pre zápis do druhého, tretieho a štvrtého semestra doplňujúceho pedagogického štúdia je úspešné ukončenie všetkých predmetov v predchádzajúcom semestri. Uzatvorením semestra štúdia je akt kontroly splnenia študijných povinností za obdobie od posledného zápisu, ktorý vykonáva osoba poverená odborným garantom.

Vo výnimočných prípadoch (najmä z dôvodu závažných zdravotných problémov) je možné požiadať dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave písomnou formou o možnosť predĺženia skúškového obdobia daného semestra, najviac však o jeden semester. Požiadať o predĺženie skúškového obdobia je možné len pre 1., 2. a 3. semester štúdia. V prípade schválenia takejto žiadosti sa ňou účastník vzdelávania preukáže pri zápise do ďalšieho semestra, čím zdôvodní absentujúce hodnotenia.

Prestup z doplňujúceho pedagogického štúdia iných vysokých škôl môže povoliť dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, po predložení žiadosti a potvrdenia o absolvovaných skúškach a po splnení podmienok Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín ukončenia pedagogického štúdia.

Hodnotenie študijných výsledkov

V rámci doplňujúceho pedagogického štúdia sa neuplatňuje kreditový systém, výsledky študenta sa v každom predmete ohodnotia známkou. Každý semester je ukončený hodnotením predmetov podľa učebného plánu. Hodnotí sa práca počas semestra, prípadne písomná práca na záver semestra a výsledky skúšky, ak má predmet skúšku predpísanú. S podmienkami hodnotenia výsledkov štúdia v danom predmete oboznámi účastníkov na začiatku semestra vyučujúci. Skúšku v prípade neúspechu môže účastník opakovať v dvoch opravných termínoch. Povinnosti za jednotlivé semestre sú účastníci povinní splniť do vopred stanoveného termínu podľa harmonogramu štúdia pre konkrétny semester.

Klasifikačná stupnica:

A výborne
B veľmi dobre
C dobre
D uspokojivo
E dostatočne
FX nedostatočne

Dekan Pedagogickej fakulty môže uznať hodnotenia študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

Pedagogická prax

Počas doplňujúceho pedagogického štúdia absolvujú účastníci štúdia pedagogickú prax v rozsahu podľa učebného plánu. Účastníci si prax zabezpečujú sami v nimi zvolených inštitúciách adekvátnych pedagogickej spôsobilosti, ktorú absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia získavajú.

Ukončenie štúdia

Spôsob ukončovania doplňujúceho pedagogického štúdia je určený zákonom č. 138/2019, Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. Skúšobnú komisiu tvorí predseda a ďalší dvaja členovia. Predsedom skúšobnej komisie je odborník s vedecko­‑pedagogickým titulom docent alebo titulom profesor alebo umelecko­‑pedagogickým titulom docent alebo titulom profesor v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka, a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa kvalifikačné vzdelávanie týka; ak ide o vysokoškolského učiteľa, prax nahrádza vedecká činnosť alebo výskumná činnosť v prislúchajúcej oblasti. Členom skúšobnej komisie môže byť:

  1. odborný garant kvalifikačného vzdelávania a
  2. zamestnanec poskytovateľa s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v prislúchajúcej oblasti a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka; ak ide o vysokoškolských učiteľov, prax nahrádza vedecká činnosť alebo výskumná činnosť v prislúchajúcej oblasti.

Záverečná skúška sa koná v jeden deň z teoretických základov výchovy a vzdelávania, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky.

O ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom skúšobnej komisie a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky poskytovateľ vydá absolventovi kvalifikačného vzdelávania vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní. Dokladom o ukončení základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia je osvedčenie.

Špecifikácia záverečnej práce

Záverečná práca doplňujúceho pedagogického štúdia nie je záverečnou práce v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon ako záverečné práce definuje bakalársku, diplomovú a dizertačnú prácu.

Študent v práci jednoznačne rieši pedagogický, didaktický alebo všeobecne výchovný problém a to v súlade s jeho odbornou profiláciou, pre ktorú si dopĺňa pedagogické vzdelanie. Práca môže mať teoreticko­‑aplikačný alebo teoreticko­‑výskumný charakter. Prostredníctvom napísania a obhajoby práce študent preukazuje svoju spôsobilosť identifikovať pedagogický problém, navrhnúť a/alebo preskúmať možnosti jeho riešenia.

Napísaním práce má študent, okrem iného, preukázať, že je spôsobilý korektne pracovať so základnými pedagogickými dokumentmi; pozná ako obsah predmetu, na ktorého vyučovanie získava kvalifikáciu, tak aj jeho didaktické aspekty. Zároveň vie pedagogicky premýšľať nad inováciami, vie objektívne hodnotiť pedagogickú kvalitu rôznych prístupov v rôznych pedagogických situáciách, vie plánovať vzdelávanie a nastaviť si nástroje hodnotenia.

Tému záverečnej práce si študent volí v diskusii s pedagógom v špecializovanej vzdelávacej oblasti (školiteľ práce). Tému si účastník vzdelávania volí začiatkom 3. semestra štúdia.

Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie programu doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej len „ZP DPŠ“) je 35 až 50 strán. Ide o normostrany s 1 800 znakmi vrátane medzier. Pri formálnej úprave textu študent postupuje podľa odporúčaní pre písanie záverečných prác vysokoškolského štúdia.

Účastníci vzdelávania odovzdávajú jeden vytlačený exemplár práce s vloženým CD a protokolom originality s licenčnou zmluvou z EZP, na ktorom sa nachádza elektronická verzia záverečnej práce v PDF formáte (zvyčajne ku koncu mája v druhom roku štúdia, presný termín je špecifikovaný harmonogramom štúdia pre daný akademický rok). Nevyžaduje sa tvrdá väzba práce, avšak práca musí byť zviazaná tak, aby z nej jednotlivé strany pri manipulácii nemohli vypadnúť. CD musí byť tiež k práci priložené takým spôsobom, aby nemohla nastať jeho strata pri manipulácii s prácou.

Školiteľ vypracuje posudok, v ktorom hodnotí prístup študenta k riešeniu stanovenej problematiky a tiež výslednú prácu. Posudok je určený predovšetkým komisii, ktorá bude posudzovať obhajobu práce. Školiteľ poskytne posudok účastníkovi vzdelávania na požiadanie, najneskôr 7 dní pred záverečnými skúškami. Súčasťou posudku školiteľa je aj klasifikačné hodnotenie práce.

Špecifikácia realizácie obhajoby záverečnej práce a záverečných skúšok

Obhajoba záverečnej práce sa uskutočňuje v deň konania záverečnej skúšky ako jej prvá časť. Po tom, čo autor prácu stručne predstaví (cca 5 – 7 minút) a školiteľ práce zhrnie svoje hodnotenie (prípadne iný člen komisie na základe posudku školiteľa), nasleduje diskusia. Výsledná klasifikácia práce vychádza z hodnotenia uvedeného v posudku školiteľa práce a zohľadňuje hodnotenie komisie vzhľadom na výkon študenta pri obhajobe práce.

Pri záverečnej skúške si účastník vzdelávania vylosuje otázky z teoretických základov výchovy a vzdelávania. Otázky sú účastníkom vzdelávania poskytnuté minimálne 30 dní pred realizáciou záverečných skúšok spolu s odporúčanou študijnou literatúrou.

V prípade neodporučenia záverečnej práce na obhajobu (hodnotenie FX školiteľom) účastník vzdelávania prácu prepracúva a opätovne môže obhajovať až v nasledujúcom akademickom roku. Účastník vzdelávania na základe rozhodnutia školiteľa práce záverečnú prácu buď upraví alebo odovzdá prácu na inú tému (môže to byť aj u iného školiteľa práce, pokiaľ ten s tým súhlasí).

V prípade neodporučenia záverečnej práce na obhajobu (hodnotenie FX školiteľom) účastník vzdelávania nemôže absolvovať ani záverečnú skúšku. Podmienkou pre pripustenie k záverečnej skúške je záverečná práca odovzdaná v termíne podľa harmonogramu štúdia pre daný akademický rok, pričom práca musí byť hodnotená klasifikačným stupňom A – E.

V prípade neobhájenia práce (hodnotenie FX komisiou), je možné opätovne predložiť záverečnú prácu až v nasledujúcom akademickom roku. V tomto prípade je možné obhajovať rovnakú prácu alebo prepracovanú prácu. Účastník vzdelávania opätovne odovzdá záverečnú prácu k určenému termínu podľa aktuálneho harmonogramu štúdia.

V prípade neúspešného absolvovania záverečnej skúšky môže účastník vzdelávania absolvovať opätovne skúšku v nasledujúcom akademickom roku.

Opakovanie záverečnej skúšky alebo obhajoby záverečnej práce sa koná o rok, pričom účastník hradí poplatok len za jeden semester štúdia (v ktorom sa záverečná skúška realizuje).

Financovanie štúdia

Zabezpečenie DPŠ je súčasťou nedotovanej vzdelávacej činnosti univerzity a náklady hradia účastníci štúdia. Poplatok za jeden semester štúdia a poplatok za podanie prihlášky určuje každoročne dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

 


 
Poplatok za prijímacie konanie: 35 €
Základný modul 300 €
Rozširujúci modul pre učiteľa 330 €
Rozširujúci modul pre vychovávateľa 
a rozširujúci modul pre asistenta pedagóga
300 €
Spôsob platby: prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U
Banka: štátna pokladnica
Variabilný symbol: 10201
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT kód/BIC: SPSRSKBA
 

Poplatok za štúdium je potrebné uhradiť vždy pred začatím prislúchajúceho semestra. Potvrdenie o úhrade poplatku za prvý semester štúdia je jedným z povinných dokladov potrebných pri zápise študenta do prvého ročníka štúdia predmetného vzdelávacieho programu.


doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka PdF TU v Trnave


Príloha 1: Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium – vzor


Príloha 2: Program vzdelávania

Obsah programu

Program doplňujúceho pedagogického štúdia je podľa § 44 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov členený na moduly.

Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
1 z teoretické modely učenia sa a vzdelávania 20
1 z školská politika a administratíva 5
1 z psychológia detstva a vzdelávania 25
1 z pedagogická komunikácia 10
1 l školské hodnotenie a diagnostika 10
1 l akademické písanie 5
1 l sociológia Školy a vzdelávania 15
1 l prevencia problémového správania žiakov 10
1 l Inklúzia vo vzdelávaní 10
spolu 110

Rozširujúci modul pre učiteľa

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z projektovanie a realizácia vyučovacích predmetov 16
2 z rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom predmete 16
2 z školský vzdelávací program 4
2 z  IKT vo vzdelávaní 8
2 l sebareflexia a autoevalvácia učiteľa 6
spolu 50

Pedagogická prax

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z hospitačná prax 10
2 z didaktická projektívna (konzultačná) prax 10
2 l súvislá realizačná prax 20
spolu 40

Rozširujúci modul pre vychovávateľa

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z didaktika voľného času 20
2 z didaktika mimoškolskej pedagogiky 20
spolu 40

Pedagogická prax

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z hospitačná prax 10
2 z didaktická projektívna (konzultačná) prax 10
2 l súvislá realizačná prax 20
spolu 40

Rozširujúci modul pre asistenta pedagóga

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z didaktika vyučovacích predmetov a odborného výcviku 20
2 z didaktika voľného času a didaktika mimoškolskej pedagogiky 20
spolu 40

Pedagogická prax

semester jednotka vzdelávacieho programu hodinová dotácia
2 z hospitačná prax 10
2 z didaktická projektívna (konzultačná) prax 10
2 l súvislá realizačná prax 20
spolu 40