Skočiť na hlavný obsah

Pozvánka na inauguračnú prednášku doc. PhDr. Juraja Hladkého, PhD.

Pozvánka

na verejné zasadnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave, na ktorom prednesie inauguračnú prednášku

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Dátum a miesto konania: 28. septembra 2023 o 10:30 hod., aula Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná ul. č. 4, Trnava

Téma inauguračnej prednášky: Toponymia ako svedectvo diferenciácie praslovanského jazykového základu

 

Odbor inauguračného konania: slovenský jazyk a literatúra

Predseda komisie:

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Členovia:

prof. Natalija Stepanivna Kolesnyk, DrSc. – Filologická fakulta, Černovická národná univerzita, Černovice, Ukrajina

prof. Magdalena Kostova-Panayotova, DSc. – Faculty of Philology, Neofit Rilski South-West University, Bulgaria,

PhDr. Ľubor Králik, DSc. – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., v Bratislave

Oponenti:

prof. Svitlana Mykolajivna Pachomovová, DrSc. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. – Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Svjatoslav Oleksijovyč Verbyč, DrSc. – Inštitút ukrajinského jazyka Národnej akadémie vied Ukrajiny v Kyjeve, Ukrajina

Prítomnosť členov komisie a oponentov je nutná.

 

 

 

doc. Ing. Viera Peterková, PhD., v. r.
dekanka PdF TU
predsedníčka VR PdF TU v Trnave