Skočiť na hlavný obsah

Harmonogram výberu predmetov pre akademický rok 2024/2025

Študenti si vyberajú povinné, povinne voliteľné, výberové predmety a prípadne aj opakované predmety zimného (a v druhom kole aj letného) semestra na celý akademický rok 2024/2025 (čiže si musia prepnúť ZS a LS) a ak budú v akademickom roku 2024/2025 v poslednom roku štúdia, tak aj predmety štátnej skúšky a záverečnú prácu (resp. diplomovú) s obhajobou.

Povinné predmety odporúčame vybrať všetky, ktoré sú určené pre príslušné obdobia štúdia v odporúčanom študijnom pláne (ďalej OŠP). Študenti ho nájdu napríklad na verejnom Portáli MAIS. OŠP v MAIS sa vždy viaže iba na jeden akademický rok, nie na celé štúdium. Zoznam predmetov na celé štúdium nájdu študenti v sekcii Študijné programy.

Pri výbere povinne voliteľných predmetov je nutné sledovať minimálnu požiadavku na ich počet (v prípade, že máte v študijnom programe uvedené aj skupiny povinne voliteľných predmetov), ako aj získané kredity počas štúdia (informáciu o minimálnej požiadavke za PV predmety nájdete v sekcii Študijné programy).

Výberové predmety len dopĺňajú celkový počet získaných kreditov v bakalárskom štúdiu na 180 a v magisterskom na 120.

Predmety sa otvárajú, iba ak má o ne záujem dostatočný počet študentov. Ak bude predmet študentovi zamietnutý v prvom kole (najčastejšie kvôli nedostatočnému záujmu alebo kvôli kapacitnému obmedzeniu zo strany fakulty), po porade so študijným poradcom si ho môže zvoliť opäť v druhom kole, alebo si miesto neho vyberie iný predmet z príslušnej skupiny.

Nezabudnite si vyberať predmety aj pre zimný aj pre letný semester (zmenou obdobia štúdia v MAISe)!

1. kolo zápisu predmetov

2. 5. 2024 od 8:00 hod. – 17. 5. 2024 do 7:59 hod. (prodekan pre študijné záležitosti a katedroví správcovia MAIS nastavia predmety tak, aby bolo možné si ich zapisovať)

17. 5. 2024 od 8:00 hod. do 27. 5. 2024 do 15:00 hod. (študenti si vyberajú predmety v systéme MAIS)

Vyhodnotenie 1. kola zápisu 27. 5. 2024 od 15:01 hod. – 11. 6. 2024 do 15:00 hod. (prodekan pre študijné záležitosti + osoby na katedrách poverené vedúcimi katedier)

2. kolo zápisu predmetov

12. 6. 2024 od 8:00 hod. – 21. 6. 2024 do 7:59 hod. (prodekan pre študijné záležitosti a katedroví správcovia MAIS nastavia predmety tak, aby bolo možné si ich zapisovať)

21. 6. 2024 od 8:00 hod. do 1. 7. 2024 do 15:00 hod. (študenti si vyberajú predmety v systéme MAIS)

Vyhodnotenie 2. kola zápisu 1. 7. 2024 od 15:01 hod. – 12. 7. 2024 do 15:00 hod. (prodekan pre študijné záležitosti + osoby na katedrách poverené vedúcimi katedier)


Okrem povinných a povinne voliteľných predmetov môžete počas svojho štúdia absolvovať aj výberové predmety. Ich cieľom je poskytnúť možnosť venovať sa tomu, čo vás zaujíma a doplniť celkový počet kreditov vášho štúdia na 180 (bakalárske štúdium) alebo 120 (magisterské štúdium).

Ako výberový predmet môžete absolvovať ľubovoľný predmet ponúkaný fakultou, na ktorom má fakulta dostatočnú kapacitu. Jediným obmedzením je, že to nemôže byť predmet z iného stupňa štúdia vašej špecializácie (to znamená, že napríklad študent učiteľstva matematiky a anglického jazyka a literatúry v bakalárskom štúdiu si nemôže zvoliť predmet z učiteľstva matematiky ani z učiteľstva anglického jazyka a literatúry magisterského štúdia a opačne študent učiteľstva matematiky a anglického jazyka a literatúry v magisterskom štúdiu si nemôže zvoliť predmet z učiteľstva matematiky ani z učiteľstva anglického jazyka a literatúry bakalárskeho štúdia, môže si však vybrať napríklad predmet z bakalárskeho štúdia nemeckého jazyka a literatúry či výtvarného umenia).

Aby sme vám uľahčili výber, pripravili jednotlivé katedry pre vás nasledujúcu ponuku, z ktorej si môžete vyberať v zápise predmetov v máji a júni 2024 (ako je uvedené vyššie, môžete si vyberať aj iné predmety). Informácie o predmetoch si môžete pozrieť na verejnom Portáli MAIS.

Kód predmetu Názov predmetu Semester
(ak je určený)
Kredity Poznámky
XVUB004 Arteterapia   3  
VUB383 Artefiletika   3  
YVUM004 Ateliér multimédií ZS 5 iba študenti PVU
XSJKNB307 Základy slovenského posunkového jazyka   4  
XSJKNB305 Rétorické praktikum LS 4  
XNJB116 Nemecký jazyk 1 ZS 3  
XNJB117 Nemecký jazyk 2 ZS 3  
XNJB118 Nemecký jazyk 3 LS 3  
XNJB119 Nemecký jazyk 4 LS 3  
XAJKB304 Angličtina pre akademické účely ZS 3  
XAJJB301 Angličtina pre špecifické účely ZS 3  
XAJaKB012 Základy latinského jazyka   3  
YAJaKM011 Latinský jazyk a európska kultúra ZS 3  
YAJJM301 Bilingválne vzdelávanie a CLIL ZS 3 len pre Mgr. programy
YCHM002 História chémie LS 2  
YCHM004 Spotrebiteľská chémia ZS 3  
YPŠM308 Moderné slovenské dejiny LS 3  
YPŠM407 Výchovné a sociálne poradenstvo ZS 3  
XPŠB025 Sociálna patológia a prevencia 1 ZS 4  
YPŠM056 Religionistka 2 ZS 4  
XMIB015 Základy štatistického spracovania údajov   3 pre tých, ktorí majú v DP kvantitatívny výskum
YMIM405 Školské informačné systémy ZS 3 pre Mgr. programy, práca s EduPage
YBIM025 Environmentálna výchova ZS 4  
XBIB023 Človek a rastliny LS 3