Skočiť na hlavný obsah

Pozvánka

na verejné zasadnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave, na ktorom prednesie habilitačnú prednášku

PaedDr. Mária Beláková, PhD.

z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Dátum a miesto konania: 23. novembra 2023 o 10:00 hod., aula Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná ul. č. 4, Trnava

Téma habilitačnej prednášky: Žiacke prezývky a ich potenciál vo vyučovaní materinského jazyka

Odbor habilitačného konania: odborová didaktika

Názov habilitačnej práce: Teória vyučovania vlastných mien

Habilitačná komisia:

Predsedníčka:

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Členovia:

doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph. D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Oponenti:

prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc., Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Mgr. Iveta Valentová, PhD., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra v Bratislave (samostatná vedecká pracovníčka v oblasti onomastika)
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prítomnosť členov komisie a oponentov je nutná.

 

 

doc. Ing. Viera Peterková, PhD., v. r.
dekanka PdF TU v Trnave
predsedníčka VR PdF TU v Trnave