Skočiť na hlavný obsah

Organizačné informácie k spracovaniu a odovzdaniu záverečných prác (DPŠ)

« Doplňujúce pedagogické štúdium


Záverečná práca doplňujúceho pedagogického štúdia je legislatívne vymedzená zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie programu doplňujúceho pedagogického štúdia je 35 až 50 strán. Ide o normostrany s 1 800 znakmi. Pri formálnej úprave textu študent postupuje podľa odporúčaní na písanie záverečných prác vysokoškolského štúdia.

Záverečné práce študenti v aktuálnom akademickom roku odovzdajú do konca apríla na študijnom oddelení Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (p. Vyskočová). Študenti odovzdávajú jeden vytlačený exemplár práce s vloženým CD, na ktorom sa nachádza elektronická verzia záverečnej práce v PDF formáte. Zmena v dôsledku ochranných opatrení zavedených proti šíreniu koronavírusu. (V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátora doplňujúceho pedagogického štúdia – kontakt je na konci stránky.) Nevyžaduje sa tvrdá väzba práce, avšak práca musí byť zviazaná tak, aby z nej jednotlivé strany pri manipulácii nemohli vypadnúť. CD musí byť tiež k práci priložené takým spôsobom, aby nemohla nastať jeho strata pri manipulácii s prácou.

Školiteľ hodnotí prácu prostredníctvom klasifikácie v kurze výskum v špecializovanej vzdelávacej oblasti. Školiteľ vypracuje krátky posudok, ktorý odovzdá v podpísanom origináli na študijné oddelenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (p. Vyskočová) do konca mája. Zmena v dôsledku ochranných opatrení zavedených proti šíreniu koronavírusu. (V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátora doplňujúceho pedagogického štúdia – kontakt je na konci stránky.) Posudky sú študentom k dispozícii najneskôr päť dní pred termínom konania záverečnej skúšky. Obhajoba sa nemôže konať, ak školiteľ hodnotil prácu negatívne (hodnotenie FX).

Organizačné informácie k realizácii obhajoby a záverečných skúšok

Obhajoba záverečnej práce sa uskutočňuje v deň konania záverečnej skúšky ako jej prvá časť. Po tom, čo autor prácu stručne predstaví (približne päť až sedem minút) a vedúci práce zhrnie svoje hodnotenie, nasleduje diskusia. Výsledná klasifikácia práce je založená na hodnotení uvedenom v posudku vedúceho práce a zohľadňuje hodnotenie komisie vzhľadom na výkon študenta pri obhajobe práce.

V prípade neodporučenia záverečnej práce na obhajobu, resp. jej neobhájení, je možné opätovne predložiť záverečnú prácu a dostaviť sa na záverečné skúšky najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do deviatich mesiacov od termínu konania záverečnej skúšky. V prípade neprijatej, resp. neobhájenej záverečnej práce študent na základe rozhodnutia vedúceho práce záverečnú prácu upraví alebo odovzdá prácu na inú tému (môže to byť aj u iného vedúceho práce, ak s tým súhlasí pôvodný vedúci práce).

Záverečné skúšky sa v aktuálnom akademickom roku budú konať júni (spravidla celkovo dva termíny v prvých dvoch júnových týždňoch). Študent absolvuje obhajobu práce a záverečnú skúšku v jeden deň. Prítomnosť školiteľa na záverečných skúškach nie je nevyhnutná.

Kontakt na koordinátora doplňujúceho pedagogického štúdia

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátora doplňujúceho pedagogického štúdia:

doc. Dana Masaryková, PhD.
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
dana.masarykova [at] truni.sk