Skočiť na hlavný obsah

Atestácie pedagogických zamestnancov

Atestácie sa budú vykonávať v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. v prípade, že žiadosť o vykonanie atestácie bola doručená do 31. 8. 2019. Atestácie podľa zákona 138/2019 Z. z. sa zatiaľ na Pedagogickej fakulte TU nebudú realizovať.

Účelom atestácií je overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre prislúchajúcu kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca, pričom hodnotené sú kompetencie získané kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním a výkonom pedagogickej činnosti. Atestácia je preto prednostne zameraná na profiláciu učiteľa v jeho pedagogickej praxi.

Obsah prvej atestácie a obsah druhej atestácie (ďalej 1. a 2. atestácia) vymedzujú tematické okruhy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov. Obsah 1. atestácie a obsah 2. atestácie vymedzuje aj vyučovací predmet alebo študijný odbor, pre ktorý pedagogický zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie. Náročnosť atestácie zohľadňuje požadovaný stupeň vzdelania na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do prislúchajúcej kategórie a podkategórie.

S ohľadom na aktuálne možnosti a profiláciu fakulty je v ponuke možnosť realizovať 1. a 2. atestáciu v nasledujúcich odboroch:

študijný odbor pedagogický zamestnanec
kategória podkategória
chémia, biológia 
(oblasť človek a príroda)
učiteľ učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
učiteľ pre vyššie stredné vzdelávanie
predškolská a elementárna pedagogika učiteľ pre predprimárne vzdelávanie 
 
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie učiteľ pre primárne vzdelávanie 
 
slovenský jazyk a literatúra 
(prosíme, pozrite si aj informácie na katedrovej stránke kliknutím na odkaz)
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
učiteľ pre vyššie stredné vzdelávanie
anglický jazyk a literatúra učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
učiteľ pre vyššie stredné vzdelávanie
matematika a informatika učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
učiteľ pre vyššie stredné vzdelávanie
etická výchova učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
učiteľ pre vyššie stredné vzdelávanie
nemecký jazyk a literatúra učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
učiteľ pre vyššie stredné vzdelávanie
história učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
učiteľ pre vyššie stredné vzdelávanie

Termín podania žiadosti o atestáciu

Podľa § 16 vyhlášky 445/2009 môže pedagogický zamestnanec o vykonanie atestácie požiadať v termíne do 30. júna alebo do 31. decembra.

Atestačná organizácia najneskôr do troch mesiacov od termínu podania žiadosti zabezpečí posúdenie atestačných prác a na základe posudkov najneskôr do štyroch mesiacov od termínu podania žiadosti o vykonanie atestácie oznámi termín vykonania atestácie alebo žiadosť odôvodnene zamietne. Atestácia sa vykoná do šiestich mesiacov od podania žiadosti uchádzača o atestáciu.

Finančné náležitosti spojené s realizáciu 1. alebo 2. atestácie

Podľa § 49 zákona 317/2009 Z. z. môže organizácia požadovať od uchádzača za vykonanie atestácie poplatok najviac v sume 20 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, pričom výška poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nadol. Poplatok za vykonanie 1. alebo 2. atestácie je aktuálne stanovená na 41 € (na základe zmeny výšky životného minima s platnosťou od 1. júla 2018).

Úhradu 41 € je potrebné poukázať na:

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199
Variabilný symbol: 0219111
Špecifický symbol: 20041
Doplňujúce údaje: 
(pri platbách cez banku)
priezvisko a meno

Legislatíva

Záujemcom o realizáciu 1. alebo 2. atestácie odporúčame preštudovať si legislatívu upravujúcu priebeh realizácie atestácií:

  • Zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Zákon 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
  • Vyhláška 445/2009 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.