• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Lenka Cepková, Ján Reguli: PLTL (Peer­‑led Team Learning) ako prostriedok aktivizácie žiakov vo vyučovaní chémie. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Sborník přednášek z mezinárodního semináře doktorského studia. Brno : Masarykova univerzita, 2012. S. 36–40. ISBN 978­‑80­‑210­‑5908­‑5.

Ivona Paveleková, Viera Peterková: Porovnanie výsledkov testovania vedomostí z chémie žiakov českých a slovenských ZŠ. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑541­‑6. S. 236–240.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (6). In ATP Journal. ISSN 1335­‑2237. Roč. 10, č. 1 (2012), s. 36–37.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (7). In ATP Journal. ISSN 1335­‑2237. Roč. 10, č. 2 (2012), s. 49–50.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (8). In ATP Journal. ISSN 1335­‑2237. Roč. 10, č. 3 (2012), s. 41–43.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (9). In ATP Journal. ISSN 1335­‑2237. Roč. 10, č. 4 (2012), s. 40–42.

Katarína Kotuľáková, Mária Orolínová: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania ako súčasť kontinuálneho vzdelávania učiteľov. In Odborová didaktika – interdisciplinárny dialóg 2012. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. ISBN 978­‑80­‑8084­‑941­‑2. CD­‑ROM, s. 151–160.

Katarína Kotuľáková: Analýza postupov učiteľa pri formulácii predpokladov vo výskumne ladenej koncepcii. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑541­‑6. S. 47–53.

Katarína Kotuľáková: Revealing and reflecting on students prior concepts about phenomenon in inquiry based teaching practice. In Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych. Kraków : Pedagogical university of Kraków, 2012. ISBN 978­‑83­‑7271­‑767­‑2. S. 47–53.

Ľubomír Held: Skúsenosti a perspektívy implementácie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania na Slovensku a okolitých krajinách. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑541­‑6. S. 37–41.

Ľubomír Held: Sú chyby v prírodných vedách a v prírodovednom vzdelávaní prípustné? In Bledy w nauczaniu przedmitów przyrodniczych. Kraków : Uniwersytet pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012. ISBN 978­‑83­‑72­‑71­‑709­‑2. S. 26–30.

Ľubomír Held: Tradície a perspektívy induktívneho vzdelávania (v strednej Európe). In Badania w dydaktyce chemii. Kraków : Pedagogical university of Kraków, 2012. ISBN 978­‑83­‑7271­‑766­‑5. S. 49–61.

Mária Linkešová, Helena Kurusová: Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie: 2. výroba mydla. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑541­‑6. S. 289–294.

Mária Linkešová, Helena Kurusová: Predstavovanie nových materiálov a technológií na hodinách chémie. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑541­‑6. S. 289–294.

Mária Linkešová, Miroslav Serátor: Krátky výlet do histórie chémie : 2. Časť: Vývoj chémie v 20. storočí dokumentovaný udelenými Nobelovými cenami. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč.16, č. 3–4 (2012), s. 22–26.

Mária Linkešová: Anfänge des Chemieunterrichts an der Tyrnauer Universität. In Die Tyrnauer Univesität im Licht der Geschichte. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. ISBN 978­‑83­‑7490­‑479­‑7. S. 293–307.

Mária Linkešová: Začiatky vyučovania chémie na Trnavskej univerzite. 2012.

Mária Linkešová: Začiatky vyučovania chémie na Trnavskej univerzite. In Trnavská univerzita vo svetle dejín. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. ISBN 978­‑83­‑7490­‑480­‑3. S. 257–268.

Mária Orolínová: Plánovanie a realizácia vyučovacej jednotky s výskumným dizajnom. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑541­‑6. S. 54–60.

Mária Orolínová: Some critical points of the minimal guidance approach in scince education. In Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych. Kraków : Pedagogical university of Kraków, 2012. ISBN 978­‑83­‑7271­‑767­‑2. S. 88–95.

Monika Mĺkva, Ľubomír Held: Demonštrácia prvkov výskumne ladenej koncepcie v projekte FAST na príkladoch organickej chémie. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. ISBN 978­‑80­‑210­‑5908­‑5. S. 86–98.

Ján Reguli: Didaktici chémie sa opäť stretli v Smoleniciach. In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 16(3–4), s. 26–27 (2012).

Ján Reguli, Monika Dziaková: Spoluzodpovednosť priemyslu za obraz chémie a stav chemického vzdelávania. In Chem. Listy. 106(6), 524 (2012).

Ján Reguli: Komunikácia vedcov s verejnosťou a školami. In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 16(3–4), s. 30–31 (2012).

Ján Reguli: Tribológia – veda, ktorá vznikla na objednávku. In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 16(2), s. 28–29 (2012).

Ján Reguli – Marián Haluza – Miriama Urbanová: Predstavovanie nových materiálov a technológií na hodinách chémie. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 15. – 17. október 2012, s. 269–274. ISBN 978­‑80­‑8082­‑541­‑6.

Ján Reguli – Mária Orolínová: Chémia okolo nás : Organická chémia. In Sme v škole : Pracovný zošit denníka SME pre žiakov gymnázií. Bratislava : Vydavateľstvo Petit Press, 2012. 36 strán.

Ján Reguli – Mária Orolínová: – Katarína Kotuľáková: Chémia okolo nás (2) : Organická chémia. In Sme v škole : Pracovný zošit denníka SME pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Bratislava : Vydavateľstvo Petit Press, 2012. 36 strán.

Zuzana Beníčková, Ľubomír Held: Theoretical sources of the study of pupils’ understanding of scientific terminology. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Brno : Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta – Katedra chemie, 2012. ISBN 978­‑80­‑210­‑5908­‑5. S. 20–25.

Zuzana Slivová, Ľubomír Held: Development of chemical bonding concept in history of science in connection to comparative curriculum analysis. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. ISBN 978­‑80­‑210­‑5908­‑5. S. 139–148.