• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Ľubomír Held, Zuzana Beníčková. Science Education in Canadian School System. In Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych. Kraków : Pedagogical University of Kraków, 2010. ISBN 978­‑83­‑7271­‑636­‑1. S. 158–162.

Mária Orolínová, Ľubomír Held. Study of Media Content in the Slovac Language Focused on Science Issues. In Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych. Kraków : Pedagogical University of Kraków, 2010. ISBN 978­‑83­‑7271­‑636­‑1. S. 272–276.

Kristína Žoldošová, Ľubomír Held. Supporting an implementation of inquiry based science education via involvement of scientific community. In Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych. Kraków : Pedagogical University of Kraków, 2010. ISBN 978­‑83­‑7271­‑636­‑1. S. 415–423.

Ľubomír Held. Význam histórie chémie pre chemické vzdelávanie. In Chemické listy. ISSN 0009­‑2770. Roč. 104, č. 6 (2010), s. 547.

Eva Kostolányiová a Ľubomír Held. Pokus o vytvorenie konštruktivistického poňatia tematického celku redoxné deje = Attempt to create constructivist notion of thematic unit redox actions. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. ISBN 978­‑80­‑7435­‑018­‑4. [6 s.].

Monika Gergelyová, Ľubomír Held. Pokus o vytvorenie „prirodzeného“ postupu výučby kyselín a zásad v základnej škole. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. ISBN 978­‑80­‑7041­‑827­‑7. S. 129–133.

Ľubomír Held, Zuzana Slivová. Satisfaction of Slovak science teachers with their initial training. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978­‑80­‑7368­‑426­‑6. S. 78–83.

Janka Kovačovská, Ľubomír Held. Študentská učebnica chémie­‑prečo nie? In Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. Bratislava : Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2009. ISBN 978­‑80­‑8118­‑015­‑6. S. 176–178.

Ľubomír Held, Katarína Kotuľáková. Kompetencie – aktuálny didaktický, kultúrny a jazykový problém. In Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. – 28. 5. 2010. ISSN 1335­‑8391. Roč. 11, 5. mimoriadne číslo (2010), s. 11–18.

Katarína Kotuľáková et al. Možnosti uplatnenia výskumne ladenej koncepcie vyučovania v nižšom sekundárnom prírodovednom vzdelávaní. In Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. – 28. 5. 2010]. ISSN 1335­‑8391. Roč. 11., 5. mimoriadne číslo (2010), s. 93–100.

Monika Gergelyová, Ľubomír Held. Prístupy k učivu o kyselinách a zásadách z hľadiska budovania kompetencií žiakov. In Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. – 28. 5. 2010]. ISSN 1335­‑8391. Roč. 11., 5. mimoriadne číslo (2010), s. 209–214.

Eva Kostolányiová, Ľubomír Held. Overenie navrhnutej koncepcie výučby redoxných dejov. In Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. – 28. 5. 2010]. ISSN 1335­‑8391. Roč. 11, 5. mimoriadne číslo (2010), s. 235–240.

Ľubomír Held. Netradičné učebnice prírodovedných predmetov. In Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. Bratislava : Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2009. ISBN 978­‑80­‑8118­‑015­‑6. S. 148–152.

Ľubomír Held. Z teórie konštrukcie obsahu vzdelávacích situácií = From the theory of educational situation content construction. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. ISBN 978­‑80­‑7435­‑018­‑4. S. 9–10.

Monika Gergelyová a Ľubomír Held. Pracovné listy k téme kyseliny, zásady, soli a ich overenie vo výučbe = worksheets from topic acid, base and salt, and its verification in education. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. ISBN 978­‑80­‑7435­‑018­‑4. [10 s.].

Monika Gergelyová a Ľubomír Held. Pracovné listy k téme kyseliny, zásady, soli a ich overenie vo výučbe – worksheets from topic acid, base and salt, and its verification in education. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. ISBN 978­‑80­‑7435­‑018­‑4. [10 s.].

Ján Reguli. Výchova žiakov k práci s informáciami. Projekt „Sme v škole“ – zošit „Chémia okolo nás“. = Cooperation of Daily Newspaper and Schools – Education of Pupils to Work with Information : projekt „Sme v škole“ – zošit „Chémia okolo nás“. In Media4u Magazine. ISSN 1214­‑9187. Roč. 7, č. X3 (2010), s. 162–166.

Jana Braniša, Ján Reguli. O pripravenosti žiakov realizovať chemické experimenty prostredníctvom počítača – How pupils are prepared for computer controlled chemical experiments. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. ISBN 978­‑80­‑7435­‑018­‑4. [S. 1–7].

Ján Reguli, Katarína Bogárová. Vzťah slovenských chemikov ku komunikácii s verejnosťou. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978­‑80­‑7368­‑426­‑6. S. 228–233.

Ján Reguli. Komunikácia vedcov s verejnosťou – história, súčasnosť a perspektívy. In Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní: Bratislava 26. – 28. 5. 2010]. ISSN 1335­‑8391. Roč. 11, 5. mimoriadne číslo (2010), s. 259–266.

Jana Braniša, Ján Reguli. Realizácia kvantitatívnych pokusov na ZŠ pomocou prenosného počítača LabQuest. In Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. – 28. 5. 2010]. ISSN 1335­‑8391. Roč. 11, 5. mimoriadne číslo (2010), s. 193–200.

Ján Reguli. Projekt SME v škole – zošit chémia okolo nás (spolupráca novín so školami – výchova budúcich čitateľov). In Aktuální trendy ICT ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. ISBN 978­‑80­‑7435­‑082­‑5. S. 35–36.

Jana Braniša, Ján Reguli. Labquest – nový pomocník v školskom laboratóriu. In Aktuální trendy ICT ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. ISBN 978­‑80­‑7435­‑082­‑5. S. 68–69.

Ján Reguli. Úlohy z fyzikálnej chémie : chemická olympiáda – kategória A – 46. ročník – školský rok 2009/2010, Celoštátne kolo. In Chemické rozhľady. ISSN 1335­‑8391. Roč. 11, č. 1 (2010), s. 13–16.

Ján Reguli. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie : chemická olympiáda – kategória A – 46. ročník – školský rok 2009/2010, Celoštátne kolo. In Chemické rozhľady. ISSN 1335­‑8391. Roč. 11, č. 1 (2010), s. 17–22.

Ján Reguli. Úlohy z fyzikálnej chémie : chemická olympiáda – kategória A – 46. ročník – školský rok 2009/2010, Študijné kolo. In Chemické rozhľady. ISSN 1335­‑8391. Roč. 10, č. 3 (2009), s. 158–164.

Mária Linkešová. Kapitoly z histórie chémie . 2. prepracované vydanie. – Trnava : PdF Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. – 111 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑399­‑3.

Mária Linkešová. Kapitoly z histórie zlata : kapitola druhá: Ťažba zlata. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 13, 1–2 (2009), s. 27–30.

Mária Linkešová. Kapitoly z histórie zlata : kapitola tretia: Zlato a chémia. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 13, 3–4 (2009), s. 21–24.

Mária Linkešová, Alžbeta Hornáčková. Kapitoly z histórie zlata : kapitola štvrtá: História slovenského zlata. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 13, č. 3–4 (2009), s. 25–30.

Mária Linkešová. Kapitoly z histórie zlata : kapitola prvá: Počiatky zlatej histórie. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 13, č. 1–2 (2009), s. 23–26.

Mária Linkešová, Martina Mozoláková. Oblátky. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 14, č. 4 (2010), s. 26–30.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Využitie programu Hot Potatoes pri testovaní vedomostí z biológie = Using of the Programme Hot Potatoes in knowledge testing in Biology. In Media4u Magazine. ISSN 1214­‑9187. Roč. 7, č. 4 (2010), s. 108–111.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Evaluation of BMI in the selected sample of Trnava university students. In School and Health 21, 2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978­‑80­‑210­‑5260­‑4. S.

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Lifestyle selected sample of high school youth. In School and Health 21, 2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978­‑80­‑210­‑5260­‑4. S. 293–301.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Posúdenie BMI vo vybranej vzorke študentov Trnavskej univerzity v Trnave. In School and Health 21. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2010. ISBN 978­‑80­‑210­‑5259­‑8. S. 285–291.

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Životný štýl vybranej vzorky stredoškolskej mládeže. In School and Health 21. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2010. ISBN 978­‑80­‑210­‑5260­‑4. S. 281–289.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Analysis of Effectivity of E‑learning in Environmental Education = Analýza efektivity využitia e‑learningu v environmentálnom vzdelávaní. In XXII. DIDMATTECH 2009. Trnava­‑Komárno : Trnava University­‑Trnava, J. Seyle University­‑Komárno, 2010. ISBN 978­‑80­‑8122­‑006­‑7. S. 301–306.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Možnosti využitia elektronických testov vo vyučovaní odborných predmetov = Possibilities of using of electronic tests for teaching specialist subjects. In Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. ISBN 978­‑80­‑8082­‑400­‑6. S. 130–136.

Ivona Paveleková, Viera Peterková: Súvisí šikanovanie s obezitou? In Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2010. ISBN 978­‑80­‑86620­‑22­‑0. S. 27.

Ivona Paveleková. Analytická chémia : pre študentov pedagogických fakúlt. [1. vyd.]. – Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2010. – 134 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑388­‑7.

Mária Orolínová. Biológia, ekológia, chémia – prehľad publikovaných tém v rokoch 1996 až 2009. In Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. 28. 5. 2010]. ISSN 1335­‑8391. Roč. 11., 5. mimoriadne číslo (2010), s. 331–332.

Mária Orolínová. Profil časopisu Biológia ekológia chémia 1996 – 2009. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 14., č. 2 (2010), s. 32–33.

Katarína Kotuľáková. Study of generation differences in science concepts outside a science community. In Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych. Kraków : Pedagogical University of Kraków, 2010. ISBN 978­‑83­‑7271­‑636­‑1. S. 218–222.

Katarína Kotuľáková. Používanie odborných termínov vo výučbe prírodovedných predmetov. In Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978­‑80­‑7097­‑843­‑6. S. 327–331.

Katarína Kotuľáková. Európska konferencia zaoberajúca sa výskumne ladenou koncepciou v matematickom a prírodovednom vzdelávaní : 21. – 22. september, 2010, Bayeruth, Nemecko. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 14., č. 2 (2010), s. 22.

Ján Slanicay. Niekoľko poznámok k chemickým pokusom pre 8. ročník ZŠ. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 13, č. 1–2 (2009), s. 31–32.

Ján Slanicay. Niekoľko poznámok k chemickým pokusom pre 9. ročník ZŠ. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 13, č. 3–4 (2009), s. 30–32.

Ján Slanicay. Opäť na „chemickom“ hrade. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 14., č. 1 (2010), s. 22–28.

Ján Slanicay. Chemický jarmok mal v Trnave premiéru. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1338­‑1024. Roč. 14, č. 3 (2010), p. 26–29.