• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mária Orolínová. Kvalitatívny prístup v pedagogickom výskume. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : séria D – vedy o výchove a vzdelávaní : [zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity] : Supplementum 2 – Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie. [1. vyd.]. Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978­‑80­‑8082­‑182­‑1. S. 227–231.

Mária Orolínová, Ľubomír Held. K otázkam profesijného rozvoja učiteľov chémie. In Current Trends in Chemical Curricula : Proceedings of the International Conference Prague, 24. – 26. September 2008. 1st ed. Prague : Charles University in Prague Faculty of Science, 2008. ISBN 978­‑80­‑86561­‑60­‑8. S. 227–231.

Miroslav Prokša, Ľubomír Held, Anna Tóthová, Zuzana Halaková, Mária Orolínová, Andrea Urbanová, Kristína Žoldošová. Metodológia pedagogického výskumu a jeho aplikácia v didaktikách prírodných vied. [1. vyd.]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. 229 s. ISBN 978­‑80­‑223­‑2562­‑2.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Evaluating the Eating Habits from the Chosen Sample of Primary and Secondary School Students in Slovakia. In School and Health 21, 3/2008 : social and health aspect of health education. 1. vyd. Brno : MSD, s. r. o., 2008. ISBN 978­‑80­‑7392­‑043­‑2. S. 159–167

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Do Slovak Teenagers Have Overweight? In School and Health 21, 3/2008 : social and health aspect of health education. 1. vyd. Brno : MSD, s. r. o., 2008. ISBN 978­‑80­‑7392­‑043­‑2. S. 169–178

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Atraktivita spoločného stravovania vo vybraných vzdelávacích zariadeniach Trnavského kraja. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : séria D – vedy o výchove a vzdelávaní : [zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity] : Supplementum 2 – Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie. [1. vyd.]. Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978­‑80­‑8082­‑182­‑1. S. 67–72

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Reflexia ďalšieho vzdelávania vedúcich školských jedální v Trnavskom kraji. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : séria D – vedy o výchove a vzdelávaní : [zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity] : Supplementum 2 – Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie. [1. vyd.]. Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978­‑80­‑8082­‑182­‑1. S. 61–66.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Hodnotenie stravovacích návykov vybranej vzorky študentov základných a stredných škôl na Slovensku. In Škola a zdraví pro 21. století (3) : sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. ISBN 978­‑80­‑7392­‑043­‑2. CD ROM.

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Je školská mládež na Slovensku obézna? In Škola a zdraví pro 21. století (3) : sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. ISBN 978­‑80­‑7392­‑043­‑2. CD ROM.

Mária Linkešová, Ivona Paveleková. Skúsenosti s realizáciou nového študijného programu učiteľstvo praktických chemických a potravinárskych predmetov. In Current Trends in Chemical Curricula : Proceedings of the International Conference Prague, 24–26 September 2008. 1st ed. Prague : Charles University in Prague – Faculty of Science, 2008. ISBN 978­‑80­‑86561­‑60­‑8. S. 171–175.

Paveleková Ivona. Tolerancia fajčenia a postoj k protifajčiarskej politike na vybraných pracoviskách. In Přehled anotací 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21 : 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století 25. – 27. srpna 2008 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno. [1. vyd.]. Brno : MSD, spol. s r. o., 2008. ISBN 978­‑80­‑7392­‑044­‑9. S. 32.

Zuzana Melichová, Ján Reguli, Iveta Nagyová, Milan Melicherčík, Dagmar Samešová: Základy elektrochémie. Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica 2008, 176 s. ISBN 978­‑80­‑8083­‑606­‑1. Aj ako vzdelávací materiál na CD, dostupný na http://​www.​fpv.​umb.​sk/​kat/​kch/​elektrochem/​index.​htm «adresa už nie je platná».

Ján Reguli: Úlohy z fyzikálnej chémie I. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie I. Republikové kolo 44. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 9(1), s. 13–14, 43–46 (2008); ISSN 1335­‑8391.

Ján Reguli: Obaly – nevyhnutnosť alebo plytvanie materiálom? Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, Suppl. 2, 12, s. 167–171 (2008). (Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice 12. – 14. 5. 2008). ISBN 978­‑80­‑8082­‑182­‑1.

Ján Reguli: Úlohy z fyzikálnej chémie. Študijné kolo 45. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 9(3), s. 164–167 (2008); ISSN 1335­‑8391.

Ján Reguli: Zamyslenie nad úlohami Chemickej olympiády z fyzikálnej chémie. In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 12(1), s. 21–24 (2008).

Zuzana Melichová, Ján Reguli, Iveta Nagyová: Názorná elektrochémia na internete. In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 12(2), s. 25–27 (2008).

Ján Reguli: Nové predmety v príprave učiteľov chémie na PdF TU. Význam chemie pro život společnosti – výukové aplikace. (Aktuální otázky výuky chemie XVII.) s. 134–138. Hradec Králové : Gaudeamus 2008. ISBN 978­‑80­‑7041­‑214­‑5.

Ján Reguli: What’s the solution for the question “What’s a solution”? (or: Why we need “English for Chemistry Teachers”) Current trends in Chemical Curricula. Proceedings of the International Conference, Prague, 24–26 September 2008, s. 232–235. ISBN 978­‑80­‑86561­‑8.