• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Held a kol. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. ISBN 80­‑8082­‑077­‑5 / 80­‑224­‑0920­‑0. S. 769.

Ľubomír Held – Andrea Urbanová – Mária Orolínová – Ivona Paveleková: Príprava učiteľov praktických predmetov na trnavskej univerzite. In Zborník príspevkov Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie: Medzinárodná konferencia Donovaly. Banská Bystrica : UMB, 2006, ISBN 80­‑8083­‑286­‑2, s. 19–23.

Ľubomír Held: Cesty k učiteľstvu chémie na Trnavskej univerzite In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006, s. 17–20, ISBN 80­‑7368­‑244­‑3.

Ľubomír Held: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : PdF, 2006. ISBN 978­‑80­‑8082­‑111­‑1.

Ľubomír Held: Plánovanie a koordinácia pedagogického výskumu v oblasti výchovy k zdravej výžive. (pp. 479–533) In Held a kol. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. S. 769. ISBN 80­‑8082­‑077­‑5 / ISBN 80­‑224­‑0920­‑0.

Ľubomír Held – Mária Orolínová – Ivona Paveleková – Andrea Urbanová: Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní – realizačné výstupy riešenia štátnej úlohy. In Zborník príspevkov Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie: Medzinárodná konferencia Donovaly. Banská Bystrica : UMB, 2006, ISBN 80­‑8083­‑286­‑2, s. 142–144.

Jarmila Kirchmayerová, Viera Peterková: Implementation of E‑learning to Education Process at Gymnasium. In Zb. 7th International Conference Virtual University. Bratislava, Slovakia : 2006. Pp. 109–111. ISBN 80­‑227­‑2542­‑0.

Jarmila Kirchmayerová: Akceptácia e‑lerningu študentmi bakalárskeho štúdia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. In Výzkum v odborových didaktikách přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha : Univerzita Karlova, 2006. Pp. 76–79. ISBN 80­‑86561­‑29­‑1.

Jana Kosnáčová: Postoje žiakov k stravovaniu a ich súvislosti s chemickým vzdelaním. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006.

Jana Kosnáčová: Postoj k stravovaniu – projekt navrhovaného výskumu. In Sborník příspěvků Vzdělávaní v chemii. Mezinárodní seminář doktorského studia. Praha : Karlova Univerzita, 2006. ISBN 80­‑86561­‑23­‑2., s. 41.

Marta Kuhnová: Konštruktivistický prístup k vysvetľovaniu pojmu energia. In Zborník příspěvků Vzdelávání v chemii. Medzinárodní seminář doktorského studia. Praha : Karlova Univerzita, 2006. ISBN 80­‑86561­‑23­‑2. S. 33.

Kuchta, D.: Zisťovanie úrovne všeobecného prehľadu z chémie u žiakov vybraných typov škôl. In Zborník přispěvků Vzdelávání v chemii. Medzinárodní seminář doktorského studia. Praha : Karlova Univerzita, 2006. ISBN 80­‑86561­‑23­‑2. S. 34.

Mária Martinkovičová – Ján Reguli: Aditíva v potravinách – nevyhnutnosť alebo hrozba? (Vzdelávací materiál na CD) Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006. ISBN 80­‑8082­‑082­‑1.

Miklovičová, J.: Predstavy žiakov a študentov o oxidácii kovov. In Zborník příspěvků Vzdělávání v chemii. Medzinárodní seminář doktorského studia. Praha : Karlova univerzita, 2006. ISBN 80­‑86561­‑23­‑2. S. 35.

Mária Orolínová: Vplyv masmédií na vedomosti o zdravej výžive a stravovacie návyky. Elektronický titul. Trnava : TU PdF, 2006. ISBN 80­‑8082­‑072­‑4. In Kolektív autorov. Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní. Súbor. ISBN 80­‑8082­‑076­‑7.

Mária Orolínová: Vplyv masmédií na vedomosti o zdravej výžive a stravovacie návyky. (pp. 215–236) In Held a kol. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : VEDA, 2006. ISBN 80­‑8082­‑077­‑5.

Ivona Paveleková – Mária Takácsová: Chemická a biologická bezpečnosť potravín a analýza potravín. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006, ISBN 80­‑8082­‑067­‑8.

Ivona Paveleková – Viera Peterková – Jana Fančovičová – Alfréd Trnka: Základy zdravej výživy. In Held, Ľ. a kol.: Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006, ISBN 80­‑8082­‑077­‑5 / 80­‑224­‑0920­‑0, s. 11–170.

Ivona Paveleková – Viera Peterková – Jana Fančovičová – Alfréd Trnka: Základy zdravej výživy. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006, ISBN 80­‑8082­‑066­‑X.

Alexander Príbela – Jana Kosnáčová – Jana Pribulová: Hodnotenie potravín. (pp. 325–353) In Held, Ľ. a kol. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. ISBN 80­‑8082­‑077­‑5.

Alexander Príbela – Jana Kosnáčová – Jana Pribulová: Hodnotenie potravín. (CD­‑ROM) Trnava : TU PdF, 2006. ISBN 80­‑8082­‑074­‑0, In Kol. autorov: Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní. Súbor. ISBN 80­‑8082­‑076­‑7.

Jana Pribulová: Zisťovanie postojov vedúcich školských jedální k ich ďalšiemu vzdelávaniu. In Sborník příspěvků Vzdělávaní v chemii. Mezinárodní seminář doktorského studia. Praha : Karlova Univerzita, 2006. ISBN 80­‑86561­‑23­‑2., s. 41.

Ján Reguli – Mária Martinkovičová: Potravinové aditíva – nevyhnutnosť alebo hrozba? Chemické rozhľady 7(3) 169 – 175 (2006), ISSN 1335­‑8391.

Ján Reguli: „Communicating Science“ v príprave učiteľov chémie. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference 21. – 23. 6. 2006 v Ostravě, s. 50–55. ISBN 80­‑7368­‑244­‑3.

Ján Reguli: Úlohy z fyzikálnej chémie I. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie I. Republikové kolo 42. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 7(1), s. 9–10, 34–36 (2006); ISSN 1335­‑8391.

Ján Reguli: Úlohy z fyzikálnej chémie. Študijné kolo 43. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 7(3), s. 145–146 (2006); ISSN 1335­‑8391.

Ján Reguli, Mária Linkešová: Katalýza – vzdelávací materiál na CD. Chemické rozhľady 7(4), s. 215–219 (2006); ISSN 1335­‑8391.

Ján Reguli, Mária Martinkovičová: Čo je to chemikália? Dá sa to jesť? In ChemZi 2. (2), s. 72–73 (2006); ISSN 1336­‑7242.

Mária Takácsová – Ivona Paveleková: Chemická a biologická bezpečnosť potravín a analýza potravín. In Held, Ľ. a kol.: Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006, ISBN 80­‑8082­‑077­‑5 / 80­‑224­‑0920­‑0, s. 281–323.

Lenka Válková – Miroslava Ožvoldová: Postoje študentov k prírodovedným predmetom a využívaniu IKT v týchto predmetoch. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Vzdelávanie v zrkadle doby. Nitra : 2006, ISBN 80­‑8050­‑995­‑6. (1. diel), s. 287–292.