• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 22. 8. 2020, predminulý rok

Chart, pie chart.

 

IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce

Program:

Interreg V­‑A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Kód žiadosti: NFP304010T963

Číslo zmluvy: Z SKCZ304011T963

 

Projektoví partneri:

Trnavská univerzita v Trnave (TU, vedúci partner – VP)

Ostravská univerzita (OU, hlavný cezhraničný partner – HCP)

 

Finančná dotácia: 141 377,36 €

Koordinátor projektu na TU v Trnave a zároveň vedúci projektový manažér: 
doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Riešitelia na TU: 
Ing. Valéria Obertová 
RNDr. Michaela Mocňáková 
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
Mgr. Jana Bronerská, PhD. 
doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD. 
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. 
RNDr. Vladimír Frišták, PhD. 
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Dĺžka riešenia projektu: 02/2020 – 07/2021

Charakteristika projektu:

Projekt chce prostredníctvom výskumne ladenej koncepcie vzdelávania (IBSE – Inquiry­‑based Science Education) ovplyvňovať rozvoj zamestnávateľmi žiadaných spôsobilostí v technickej a prírodovednej oblasti. Cezhraničná expertná skupina pozostávajúca zo vzdelávacích, výskumných a zamestnávateľských inštitúcií identifikuje relevantné trendy trhu práce v oprávnených regiónoch. Navrhnuté stratégie riešenia budú implementované do práce s učiteľmi i žiakmi cez pripravené IBSE aktivity a zriadené kompetenčné centrá. Včasná a správna intervencia na všeobecno­vzdelávacích školách umožní ovplyvňovať spôsobilosti a postoje žiakov k perspektívnej orientácii na prírodovedné a technické povolania. Aktivity budú realizované v Trnavskom a Moravsko­‑sliezskom kraji s účasťou Trnavskej a Ostravskej univerzity.

Aktivity projektu:

Naplnenie cieľov projektu chcú projektoví partneri realizovať v prvom rade:

 • vytvorením spoločnej cezhraničnej expertnej skupiny, ktorej členmi budú odborníci na didaktické inovácie v prírodovednom vzdelávaní, garanti a odborní lídri učiteľských študijných programov, riaditelia základných a stredných škôl, zástupcovia neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, zástupcovia zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov z oboch prihraničných regiónov. Cieľom bude špecifikovať spoločné, príp. rozdielne prvky trhu práce oboch regiónov a koncepčne tak pripraviť využitie prístupu IBSE (Inquiry­‑based Science Education) na rozvoj očakávaných spôsobilostí a postojov žiakov a študentov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na súčasné i budúce požiadavky (trhu práce) v podmienkach priemyselne rozvinutých prihraničných regiónov SR a ČR, a to prostredníctvom prípravy ich učiteľov a následne prácou so samotnými žiakmi a študentmi realizáciou navrhovaných aktivít projektu.
 • S týmto cieľom chceme u oboch partnerov (VP a HCP):
 • zriadiť tzv. Kompetenčné centrá, ktoré budú pozostávať z IBSE laboratórií a Laboratória aplikovaného výskumu. Ambíciou je sprostredkovať učiteľom prírodovedných predmetov z praxe a budúcim učiteľom prírodovedných predmetov (pre ISCED 1 a 2) autentické skúsenosti objektívneho skúmania vedúce k zamestnávateľmi požadovaným spôsobilostiam absentujúcim na trhu práce. Orientáciu na vedecké a technické spôsobilosti považujeme za kľúčovú na budovanie pozitívnych postojov k vede a jej technickým aplikáciám, ktoré majú títo učitelia následne sprostredkovávať svojim žiakom. Bez takejto skúsenosti nemôže učiteľ viesť svojich žiakov k špecifickému spôsobu premýšľania, ktoré je typické pre vedu, techniku a technológie. Pri sprostredkovaní autentických skúseností práce v laboratóriu aplikovanej vedy budeme využívať bohaté skúsenosti s autentickým výskumom a aplikáciou vedy HCP. VP zase disponuje bohatými skúsenosťami s dlhodobou i krátkodobou prípravou učiteľov v IBSE v rôznorodých podmienkach základných škôl i laboratórií.
 • školiť učiteľov v pripravených priestoroch Kompetenčného centra (Laboratórium IBSE a Laboratórium aplikovaného výskumu), kde si budú osvojovať proces transformácie prírodovedného a technického obsahu i jeho realizácie prostredníctvom vytvorených IBSE aktivít a metodických materiálov. Školenia prispejú k získavaniu praktických spôsobilostí tých učiteľov, ktorí budú v konečnom dôsledku ovplyvňovať žiakov a študentov na základných a stredných školách výsledkom čoho je predpokladaný nárast voľby ich profesijného zamerania v technickej a prírodovednej oblasti. Takto realizovaná intervencia prostredníctvom vyškolených učiteľov totiž umožňuje ovplyvňovať postoje a spôsobilosti žiakov, predstavuje metódy a spôsob práce, s ktorými žiak či študent doteraz nemusel prísť do kontaktu a v neposlednej miere motivuje k perspektívnej orientácii na prírodovedné a technické povolania. Získané spôsobilosti umožnia vyškoleným učiteľom viesť výučbu s prvkami IBSE a upraviť podmienky na takúto prácu v domovskej základnej či strednej škole (materiálne, priestorové, časové).
 • Obaja partneri s využitím dlhoročných odlišných skúseností a know­‑how v oblasti výskumne ladenej koncepcie vzdelávania vytvoria sériu spoločných IBSE aktivít a metodických materiálov, ktoré
 • budú pozostávať z 56 pracovných listov v oboch národných jazykoch,
 • budú využívané v rámci školenia učiteľov vo vybudovaných Kompetenčných centrách na oboch stranách hranice,
 • budú ponúknuté učiteľom základných a stredných škôl v cezhraničnom regióne vo forme workshopov, ktorých sa so svojimi žiakmi a študentmi budú mať možnosť zúčastniť, a to v priamo na tento účel vytvorenom laboratóriu IBSE (riadené VP so spoluúčasťou HCP),
 • HCP využije vytvorené aktivity v rámci bádateľských dní prácou so žiakmi priamo na školách využívaním materiálneho zabezpečenia z IBSE laboratória (riadené HCP so spoluúčasťou HP).
 • Partneri chcú ďalej:
 • ponúknuť paletu jednorazových a v krátkom čase realizovateľných IBSE aktivít pre cieľové skupiny žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ale aj pre jednotlivcov pri príležitosti dní otvorených dverí, napr. Týždeň vedy a techniky, Dni otvorených dverí univerzity a pod. Na tento účel sa využijú vybudované laboratóriá (Laboratórium IBSE a Laboratórium aplikovaného výskumu). Cieľom je predstaviť a motivovať cieľovú skupinu žiakov a študentov k aktívnemu záujmu o prírodovedné a technické otázky a výzvy, čo je žiadanou a potrebnou prerekvizitou pre ich možnú voľbu štúdia v daných oblastiach a očakávaným výstupom s ohľadom na potreby trhu práce v participujúcich prihraničných regiónoch.

Expertná skupina IBSETECH zriadená v rámci projektu

„IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce“ (T963)

zorganizovala v dňoch 3. 8. 2020 – 4. 8. 2020

vzdelávanie pre učiteľov chémie na základných školách a osemročných gymnáziách.

 
Miesto: Katedra chémie PdF TU v Trnave Chart, pie chart.
Školitelia: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
  PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
  Mgr. Jana Bronerská, PhD.
  Mgr. Natália Priškinová
  Mgr. Dominika Koperová
 

Participanti sa oboznámia s konceptom výskumného prístupu k chemickému vzdelávaniu, rozvoja pojmov, spôsobilostí vedeckej práce a postojov vo výučbe chémie ako to vyžaduje dnes platný iŠVP. Školenie má teoreticko­‑činnostný charakter. Učitelia sa oboznámia s logikou poznávania chemických konceptov, ich následnosťou a praktickými aspektami ich sprístupňovania.

 

Chart, pie chart. Chart, pie chart.

 

Priatelia chémie, záujemcovia o štúdium učiteľstva chémie, zvedavci, aj Vy, ktorí ste sa sem len tak zatúlali, tento rok pre Vás nemôžeme otvoriť dvere našich laboratórií a učební.

Chart, pie chart. Chart, pie chart.
Chart, pie chart. Chart, pie chart.

Rovnako ako minulý rok, Vám však chceme ponúknuť množstvo zábavy i učenia sa s chémiou a o chémii.

Naši študenti, budúci učitelia chémie, Vám i Vašim učiteľom pripravili zaujímavé, efektné, doma realizovateľné a pozorovateľné chemické reakcie a javy, ktoré nie len pobavia, ale aj poučia. Touto cestou sa Vám tiež chceme predstaviť a pozvať Vás k nám až to situácia dovolí – spolu s Vašimi učiteľmi do našich laboratórií na hodiny chémie alebo študovať a stať sa tak učiteľom, ktorý bude čaro chemickej vedy sprostredkovávať ďalej svojim žiakom.

Vyskúšajte sa spolu s nami hrať s ohňom (oheň 1, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) oheň 2 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), zapaľovať plyn, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) plynom strieľať, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) či plynom hasiť. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Nechajte vybuchnúť bubliny otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) plné vodíka a kyslíka. Zapáľte spolu s nami dokonca aj ľad otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (od 3:12) alebo vyrobte handru, ktorú môžete zahasiť rukou. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Nachystajte sa na Halloween už teraz prípravou falošnej krvi. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Pozorujte reakcie, pri ktorých sa mení farba „len tak,“ keď obsah nádoby zamiešate (farebná reakcia 1, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) farebná reakcia 2 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Vyrobte kryštály otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) za pár minút. Vyperte „špinavé peniaze“ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) a napíšte správu tajným písmom, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ktoré viete „odtajniť“ len Vy. Pripravte zubnú pastu pre slona otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) i efektnú olejovú lampu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Priveďte k životu hady vyliezajúce z popola. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Zaujali sme Vás? Výborne. Nezostaňte však len pri efektnosti javov, ktoré pozorujete, ale spolu s budúcimi učiteľmi chémie odhaľte, aké chemické reakcie a procesy sa za nimi skrývajú.

 

Prajeme veľa zábavy i poučenia a budúci rok sa vidíme u nás, priatelia.

Tím Katedry chémie PdF TU

Expertná skupina IBSETECH zriadená v rámci projektu

„IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce“ (T963)

zorganizovala v dňoch 7. 4. 2021 – 23. 4. 2021

spoločný workshop pre budúcich učiteľov chémie študujúcich na Trnavskej a Ostravskej univerzite.

 
Lektori: doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
  RNDr. Kateřina Trčková, PhD.
  PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
 

Chart, pie chart.

Cieľom spoločnej akcie bolo využiť expertízu oboch pracovísk v oblasti výskumného prístupu k chemickému (prírodovednému) vzdelávaniu (IBSE – Inquiry­‑based science education) a umožniť študentom učiteľstva chémie vymeniť si skúsenosti a poznatky, ktoré doteraz v rámci odbornej prípravy predovšetkým v oblasti didaktiky chémie získali.

Chart, pie chart.

Workshopu sa zúčastnilo 26 študentov učiteľstva chémie študujúcich v magisterskom stupni štúdia. Stretávali sa v prostredí MS Teams. Workshop pozostával z dvoch spoločných online stretnutí, na ktorých boli ujasnené ciele a princípy výskumného prístupu k prírodovednému vzdelávaniu (IBSE). Študenti vytvorili osem medzinárodných tímov a vybrali si chemické koncepty, na ktorých následne počas dvoch týždňov pracovali. Ich úlohou bolo daný chemický jav predstaviť induktívne – prostredníctvom výskumnej činnosti (svojim potenciálnym žiakov). Práve online priestor umožnil študentom pravidelne sa stretávať a pracovať aj napriek sťaženým podmienkam spôsobeným „lockdownom“ v oboch krajinách. Počas prípravy výskumných aktivít mali tímy možnosť konzultovať svoj postup s lektormi, ale získavali spätnú väzbu aj od svojich kolegov z iných tímov. Študenti sa tak dostali do pozície tvorcov i posudzovateľov.

Chart, pie chart.

Počas záverečného stretnutia boli práce budúcich učiteľov chémie predstavené a rozdiskutované so všetkými účastníkmi. Napriek jednoduchosti spracovania jednotlivých konceptov v dôsledku práce v domácom prostredí a práce na diaľku, dôraz bol kladený na princípy výskumného sprístupňovania fenoménov. Úlohou bolo pripraviť didakticky transformovaný materiál, ktorý zabezpečí žiakovi skúsenosť s javom, pracuje s jeho doterajšími poznatkami, vedie ho procesom uvažovania a objektívneho skúmania.

Chart, pie chart.

 
  
  

Chart, pie chart. 

Ukážka z práce tímu E. Podolákovej, S. Poláškovej a T. Ontkocovej.

 

Chart, pie chart.

Ukážka výskumnej aktivity tímu N. Kubjatkovej, M. Heregovej, M. a K. Bernovského

 

Chart, pie chart.

Ukážka výskumnej aktivity tímu D. Hrmovej, D. Bošanskej, S. Mihaličovej a K. Luzárovej

 

Spätná väzba od participantov poukazuje na to, že študenti získali nové skúsenosti, vedomosti, námety i priateľov. Väčšina z nich potvrdila časovú náročnosť prípravy takéhoto materiálu, čo nás utvrdzuje v presvedčení, že je nevyhnutné vytvárať dostatočné množstvo kvalitných učebných materiálov, ak chceme, aby učiteľ skúsil učiť inak a siahol po už pripravených učebných situáciách, ktoré zmysluplne a plnohodnotne rozvíjajú všetky aspekty prírodovednej gramotnosti žiakov.

  Katarína Kotuľáková 
Mária Orolínová

DOD – Domáce laboratórium 1

Milí návštevníci!

Tešíme sa, že ste navštívili náš študentský projekt Domáceho laboratória. Ani my sme tento akademický rok 2020/21 nemali veľa príležitostí experimentovať v laboratóriu. Ale to nás to neodradilo a skúsili sme pripraviť sériu praktických činností (pokusov, meraní, experimentov, pozorovaní…), ktoré sa viažu k niektorým základným chemickým konceptom (na úrovni ISCED 2).

Výstup z nášho projektu by mohol poslúžiť nielen zvedavým žiakom, ale možno aj učiteľom ako inšpirácia pre riadenie praktických činností žiaka počas dištančného vzdelávania. Väčšina spracovaných námetov sa dá realizovať v domácom prostredí, s látkami a pomôckami, ktoré sú v domácnosti bežne dostupné.

Projekt obsahuje krátku:

 • metodickú časť pre učiteľa,
 • pracovný list pre žiaka,
 • video s realizáciou praktickej činnosti.

Ak nájdete chybičky, dajte nám vedieť.

Študentky učiteľstva chémie: Soňa Bestwinová, Kristína Biela, Diana Bošanská, Patrícia Duračková, Silvia Farská, Miroslava Heregová, Dominika Hrmová, Michaela Kolenová, Daniela Kováčová, Lea Kovalčíková, Natália Kubjatková, Silvia Mihaličová, Terézia Ontkocová, Erika Podoláková, Lucia Rúčková, Karin Schildová, Jana Urbanová


1 Látky a ich vlastnosti

2 Premeny látok

Zariadenie domáceho laboratória 
(pomôcky a látky) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

DOD – Domáce laboratórium 2

Milí návštevníci!

Tešíme sa, že ste sa vrátili a prišli ste si pozrieť aj druhú časť nášho projektu Domáceho laboratória.

Séria praktických činností (pokusov, meraní, experimentov, pozorovaní…) pokračuje ďalšími témami. Veríme, že opäť inšpirujeme žiakov i učiteľov v náročnom období dištančného vzdelávania. Väčšina spracovaných námetov sa dá realizovať v domácom prostredí, s látkami a pomôckami, ktoré sú v domácnosti bežne dostupné.

Projekt obsahuje krátku:

 • metodickú časť pre učiteľa,
 • pracovný list pre žiaka,
 • video s realizáciou praktickej činnosti.

Ak nájdete chybičky, dajte nám vedieť.

Študentky učiteľstva chémie: Soňa Bestwinová, Kristína Biela, Diana Bošanská, Patrícia Duračková, Silvia Farská, Miroslava Heregová, Dominika Hrmová, Michaela Kolenová, Daniela Kováčová, Lea Kovalčíková, Natália Kubjatková, Silvia Mihaličová, Terézia Ontkocová, Erika Podoláková, Lucia Rúčková, Karin Schildová, Jana Urbanová


3 Zloženie látok

3.1 Pozorovanie rozpúšťania látok a vysvetlenie javu na základe časticového zloženia látok 
Jana Urbanová, Karin Schildová 
Metodické poznámky + Pracovný list: Ako je to s časticami?
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

3.2 Pozorovanie vlastnosti iónových, kovových a kovalentných látok a určenie typu väzby v daných látkach na základe pozorovaných vlastností – mechanická odolnosť 
Soňa Bestwinová, Lea Kovalčíková 
Metodické poznámky + Pracovný list: Majú všetky látky rovnakú mechanickú odolnosť?
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

3.3 Pozorovanie vlastnosti iónových, kovových a kovalentných látok a určenie typu väzby v daných látkach na základe pozorovaných vlastností – elektrická vodivosť 
Soňa Bestwinová, Lea Kovalčíková 
Metodické poznámky + Pracovný list: Skúmanie elektrickej vodivosti na vybranej skupine látok
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

3.4 Pozorovanie vlastnosti iónových, kovových a kovalentných látok a určenie typu väzby v daných látkach na základe pozorovaných vlastností – tepelná vodivosť 
Soňa Bestwinová, Lea Kovalčíková 
Metodické poznámky + Pracovný list: Sú všetky látky rovnako tepelne vodivé?
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

4 Významné chemické látky a zlúčeniny

4.1 Porovnanie vlastností vybraných oxidov, hydroxidov, kyselín a solí a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie a možnosti ich použitia 
Natália Kubjatková, Erika Podoláková 
Metodické poznámky + Pracovný list: Porovnanie vlastností vybraných oxidov, hydroxidov, kyselín a solí a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie a možnosti ich použitia
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

4.2 Vzduch 
Diana Bošanská, Michaela Kolenová 
Metodické poznámky + Pracovný list: Čo sa stane, keď vyrúbeme posledný strom na Zemi?
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

4.3 Pozorovanie kyslých a zásaditých vlastností látok a určenie pH roztoku pomocou indikátora 
Daniela Kováčová, Silvia Farská 
Metodické poznámky + Pracovný list: Čo sa stane, ak časť rastliny, ktorá obsahuje antokyaníny, použijeme ako PH indikátor?
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

4.4 Vysvetlenie vzniku kyslých dažďov a ich vplyvu na životné prostredie – 1. časť 
Terézia Ontkocová, Lucia Rúčková 
Metodické poznámky + Pracovný list: Kyslé dažde
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

4.5 Vysvetlenie vzniku kyslých dažďov a ich vplyvu na životné prostredie – 2. časť 
Terézia Ontkocová, Lucia Rúčková 
Metodické poznámky + Pracovný list: Kyslé dažde
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

4.6 Vysvetlenie vzniku skleníkového efektu a jeho vplyv na životné prostredie 
Terézia Ontokocová, Lucia Rúčková 
Metodické poznámky + Pracovný list: Skleníkový efekt
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

4.7 Overenie priebehu, prejavov a výsledkov redoxných reakcií 
Kristína Biela, Miroslava Heregová, Silvia Mihaličová 
Metodické poznámky + Pracovný list: Záhada sochy slobody
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

5 Zlúčeniny uhlíka

5.1 Charakterizácia stavby organických látok 
Natália Kubjatková, Erika Podoláková 
Metodické poznámky + Pracovný list: Charakterizácia stavby organických látok
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

5.2 Charakteristika reaktantov a produktov fotosyntézy 
Terézia Ontkocová, Lucia Rúčková 
Metodické poznámky + Pracovný list: Charakteristika reaktantov a produktov fotosyntézy
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

5.3 Demonštrovanie princípu pracieho účinku mydiel 
Kristína Biela, Miroslava Heregová, Silvia Mihaličová 
Metodické poznámky + Pracovný list: Vysloboďme olej z fľaštičky!
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

5.4 Overenie pracích účinkov mydla 
Kristína Biela, Miroslava Heregová, Silvia Mihaličová 
Metodické poznámky + Pracovný list: Stačí na pranie iba voda?
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

5.5 Overenie pracích účinkov mydla 
Kristína Biela, Miroslava Heregová, Silvia Mihaličová 
Metodické poznámky + Pracovný list: Prečo mydlo niekedy nepení?
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Zariadenie domáceho laboratória 
(pomôcky a látky) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

  ⟨  Obsah článku  ⟩  

ikonaPrevziať PDF verziu 977,50 kB (954,59 KiB), 15. 6. 2021

 

Prihlasovací formulár otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 


Chart, pie chart. Chart, pie chart.